Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyyntö unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 7/481/2017

Vastausaika on päättynyt: 18.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2017/1371 unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (ns. unionipetosdirektiivi) annettiin 5.7.2017. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 6.7.2019. Oikeusministeriö asetti 1.11.2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tämän perusteella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmän tuli arvioida myös muutosten taloudelliset vaikutukset. Työryhmän mietintö oli laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä luovutti mietintönsä 20.4.2018.

Työryhmä ehdottaa mietinnössään direktiivin edellyttämiä muutoksia ensinnäkin rikoslakiin. Suomen ulkopuolella tehdyissä direktiivin mukaisissa rikoksissa ei enää jatkossa olisi kaksoisrangaistavuuden vaatimusta Suomen rikosoikeuden soveltamisen edellytyksenä silloin, kun rikoksen tekijänä on Suomen kansalainen tai henkilö, joka rikoksen tekohetkellä asui tai oikeudenkäynnin alkaessa asuu pysyvästi Suomessa.

Avustuksen väärinkäytölle säädettäisiin törkeä tekomuoto, josta tuomittaisiin vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Virka-aseman väärinkäyttämistä koskevaa rangaistussäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että säännös soveltuisi myös kansanedustajaan silloin, kun tämän tehtävänä suoraan tai välillisesti on varojen tai muun omaisuuden hallinnointi, jos kansanedustaja tässä tehtävässään toimii tällaisen omaisuuden oikean käyttötarkoituksen vastaisesti omaisuuden varaamiseksi, osoittamiseksi, maksamiseksi tai käyttämiseksi tiettyyn tarkoitukseen ja näin vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa unionin taloudellisia etuja. Lisäksi virka-aseman väärinkäyttämistä ja törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä koskevat rangaistus-säännökset soveltuisivat nykyistä laajemmin myös ulkomaiseen virkamieheen, jos teko olisi direktiivin mukainen varojen väärinkäyttö.

Oikeushenkilön rangaistusvastuuta laajennettaisiin siten, että oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädettyä sovellettaisiin arvonlisäveroon kohdistuvaan veropetokseen ja törkeään veropetokseen. Oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädettyä sovellettaisiin myös petokseen ja törkeään petokseen silloin, kun kyseessä olisi direktiivin mukainen EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttava petos.

Rikoslain veron ja avustuksen määritelmiä muutettaisiin siltä osin kuin niissä edelleen viitataan Euroopan unionin sijasta Euroopan yhteisöjen lukuun kannettaviin maksuihin ja Euroopan yhteisöjen talousarvioihin.

Lisäksi lakia valtiontalouden tarkastusvirastosta ehdotetaan muutettavaksi niin, että tarkastusviraston olisi sen nykyisten ilmoitusvelvollisuuksien lisäksi ilmoitettava Euroopan petostentorjuntavirastolle ja muille toimivaltaisille Euroopan unionin viranomaisille kaikki sen tehtäviänsä hoitaessaan tietoonsa saamat teot, jotka voidaan luokitella direktiivissä tarkoitetuiksi rikoksiksi.

Mietinnössä tehdyn arvion mukaan mietinnön lainsäädäntöehdotuksista ei ole suoraan johdettavissa taloudellisia vaikutuksia niin, että viranomaisille voisi osoittaa aiheutuvan direktiivin täytäntöönpanosta euromäärinä ilmeneviä lisäkustannuksia. Direktiivissä tarkoitettuja rikoksia on Suomessa kansallisesti arvioitu tapahtuvan vain vähän, eikä muutosten oletettuja taloudellisia vaikutuksia voida siksikään kokonaisuutena pitää merkittävinä. Mietinnössä arvioidaan, että direktiivissä tarkoitettuihin rikoksiin liittyvän rikoslainsäädännön lähentäminen Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä saattaa jossakin määrin edesauttaa jäsenvaltioiden ja myös Suomen viranomaisten mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia direktiivin mukaisia rikoksia, joiden osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Erityistä merkitystä tällä voi olla lähivuosina toimintansa aloittavan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) tehokkaan toiminnan kannalta, koska EPPO:n toimivaltaan lähtökohtaisesti kuuluvat direktiivissä tarkoitetut rikokset ja rikokset, jotka erottamattomasti liittyvät mainittuihin rikoksiin. Esityksessä ei ehdoteta perustettavaksi uusia viranomaisia eikä esityksellä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia viranomaisten tehtäviin tai niiden keskinäisiin toimivaltasuhteisiin.

Liitteet:

OMML_15_2018_Unionipetosdirektiivi.pdf - Liitteenä työryhmän mietintö.

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 18.6.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Lauri Rautio, puh. 02951 50380, sähköpostiosoite lauri.rautio@om.fi.

Lisätietoa lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu@om.fi.
Jakelu:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskusrikospoliisi    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Lapin syyttäjänvirasto    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Poliisihallitus    
Professori Emeritus Pekka Viljanen    
Professori Sakari Melander    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sininen eduskuntaryhmä    
Sisäministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Verohallinto    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Asiasanat

Euroopan unioni

rikosoikeus