Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)

Hallituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (kotihoidon pysäköintisäännöt)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9714/2019

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta.

Uuteen tieliikennelakiin, joka tulee voimaan 1.6.2020, sisällytettäisiin kotihoidon pysäköintiä koskevat erityiset säännöt. Ehdotuksessa kotihoidon työntekijöille säädettäisiin mahdollisuus poiketa pysäköinnin rajoituksista kaikkialla Manner-Suomen alueella. Pysäköintimahdollisuuksia parannettaisiin samalla tavalla kuin vammaispysäköinnistä on tällä hetkellä säädetty.

Kotihoidon työntekijä saisi kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella pysäköidä liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta ja alueelle, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Tunnuksella olisi mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueelle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaisi myös pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla. Huoltoajo sallittu -lisäkilven vaikutusalueella olisi mahdollista ajaa ja pysäköidä ajoneuvoa.

Tunnus myönnettäisiin kotihoidon työntekijälle tai kotihoidon palveluja tarjoavalle yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toteuttamista varten.

Tausta

Esitysluonnoksen taustalla on eduskunnan vastauksessaan (65/2018 vp) uudeksi tieliikennelaiksi esittämä lausuma  siitä, että valtioneuvosto valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhtenäisen ratkaisun kotihoidon ja vastaavien kotiin tarjottavien palvelujen työntekijöiden pysäköinnin helpottamiseksi ja valmistelee viipymättä asiassa tarvittavat säännösmuutokset.

 

 

Tavoitteet
Eduskunnan lausuman perustana on eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö (16/2018 vp), jossa todetaan, että valiokunnan saaman selvityksen mukaan kotihoidon työntekijöillä ja vastaavilla työntekijäryhmillä on kaupungeissa merkittäviä ongelmia pysäköinnin kannalta. Kotiin tuotavien palvelujen määrä on myös lisääntymässä. Periaatteessa kuntien tehtävänä on järjestää pysäköintimahdollisuudet myös nämä ryhmät huomioon ottaen. Valiokunta kokee ongelman merkittävänä ja katsoo, että ongelmiin tulee löytää koko Suomen kattava yhtenäinen ratkaisu.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 3.12.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta.


 
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa liikenneneuvos Kimmo Kiiski (puh. 0295342304, kimmo.kiiski@lvm.fi).
 
Jakelu:
APV Alueellinen pysäköintivalvonta    
Attendo    
Autokolululiitto    
Autoliitto    
Debora    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkkeensaajien keskusliitto    
Esperi Care    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin poliisilaitos    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Invalidiliitto    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointilaojen liitto (JHL)    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kansaneläkelaitos (KELA)    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kotona Asuen Seniorihoito    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen liitto    
Lahden kaupunki    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneturva    
Logistiikkayritysten liitto    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Lääkäriliitto    
Mehiläinen    
Mereo    
Mikkelin kaupunki    
Näkövammaisten liitto    
Oulun kaupunki    
ParkkiPate    
ParkPro    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti kotipalvelut    
Pyöräliitto    
Rovaniemen kaupunki    
SAK    
Salon kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
SKAL    
Sosiaali- ja tervysministeriö    
Stella    
Suomen kiinteistöliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitaja liitto (Super)    
Tampereen kaupunki    
Tehy    
Terveyden-ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Validia (Invalidiliitto)    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto (VANE)    
Vantaan kaupunki    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö