Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/265/03.01.02/2019

Vastausaika on päättynyt: 7.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ-ja elinkeinoministeriön asetuksella säädetään päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta. Asetus täydentää päästökauppalain sekä komission todentamisasetuksen säännöksiä hakemuksesta todentajien hyväksymiseksi, hyväksymispäätöksestä, hyväksymispäätöksen muuttamisesta, todentajan laatimasta todentamisraportista, laitoskäynneistä, tietojenvaihdosta sekä asiakirjojen säilyttämisestä ja Energiaviraston tiedonsaantioikeudesta. Asetuksella kumotaan työ-ja elinkeinoministeriön voimassa oleva asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta komission uuden todentamisasetuksen johdosta.
Tausta
Komission toimeenpanoasetus 600/2012 kumottiin ja korvattiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista annetulla komission asetuksella (EU) 2018/2067 joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Tämän myötä työ- ja elinkeinoministeriön voimassa oleva todentamisasetus on tarpeen korvata uudella asetuksella.
 
Tavoitteet
Asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä hakemuksesta todentajien hyväksymiseksi, hyväksymispäätöksestä, hyväksymispäätöksen muuttamisesta, todentajan laatimasta todentamisraportista, laitoskäynneistä, tietojenvaihdosta sekä asiakirjojen säilyttämisestä ja Energiaviraston tiedonsaantioikeudesta. Asetus jatkaa suurilta osin voimassa olevan asetuksen käytäntöjä. Erona työ- ja elinkeinoministeriön voimassa oleva todentamisasetukseen asetus kattaisi myös maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämistä ja muuttamista varten tarvittavien tietojen todentamisen. Näin ollen päästökaupan todentamisesta annetut asetuksentasoiset kansalliset säännökset ilmenisivät samasta asetuksesta. Muutoksella pyritään selkeyttämään todentamistehtävään soveltuvaa kansallista sääntelyä.
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180228 - Hallituksen esitys HE 228/2018 eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2067&qid=1550844086906&from=FI - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2067, annettu 19 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta tietojen todentamisesta ja todentajien akkreditoinnista

Liitteet:

Luonnos 25.2.2019 TEM asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta.pdf - Luonnos työ-ja elinkeinoministeriön asetuksesta päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta

MUISTIOLUONNOS 25.2.2019 TEM asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta.pdf - Muistioluonnos työ-ja elinkeinoministeriön asetuksesta päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy torstaina 7.3.2019. (Lausuntoaikaa pidennetty 5.3.2019)
Vastausohjeet vastaanottajille


Lausunto pyydetään toimittamaan työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään 7.3.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Valmistelijat


Asiasta antaa lisätietoa erityisasiantuntija Emilie Yliheljo, puhelin 029 504 7201, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi

Jakelu:
Bureau Veritas Finland    
DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab    
Enemi Oy    
Energiavirasto    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Gerente Oy    
Inspecta Sertifiointi Oy    
ympäristöministeriö    
ÅF-Consult Oy    
Asiasanat

päästökauppa