Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Utredning om möjligheterna att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6624/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet gav den 16 februari 2017 direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Esa Kyllästinen och vicehäradshövding Christer Lundström i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet.

Som resultat av utredningen föreslås en organisationsmodell som består av en enda rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Enligt förslaget ska de sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten inte längre vara verksamma som självständiga ämbetsverk, varvid behovet av förvaltning på distriktsnivå upphör. Förvaltningen ska centraliseras till rättshjälps- och intressebevakningsmyndighetens kansli. Myndigheten ska administrativt sett delas in i rättshjälps- och intressebevakningsmyndighetens kansli, som är centralförvaltningsenhet, och fyra rättshjälps- och intressebevakningsområden som sköter de operativa uppgifterna. Vart och ett rättshjälps- och intressebevakningsområde ska ledas av en direktör för rättshjälps- och intressebevakningsområdet.

Rättshjälps- och intressebevakningsområdena ska vara enheter vid rättshjälps- och intressebevakningsmyndigheten. Om det enligt förslaget finns fyra rättshjälps- och intressebevakningsområden, kan de ha samma verksamhetsområden som planerats för åklagarmyndigheten. Utredarna har utgått från att Åland ska höra till Västra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsområde. Rättshjälps- och intressebevakningsområdena ska sköta enbart de uppgifter som hör till kärnverksamheten medan förvaltningens sköts centralt.

Inom områdena ska rättshjälps- och intressebevakningsverksamheten fortsättningsvis skötas självständigt, på samma sätt som hittills. Vart och ett område ska ledas av en enda gemensam direktör för rättshjälps- och intressebevakningsområdet. Enligt utredarna behövs det 15 rättshjälpsbyråer och 14 intressebevakningsbyråer i landet. På Åland ska dessutom finnas en gemensam rättshjälps- och intressebevakningsbyrå. Inom områdena ska finnas ett tillräckligt antal biträdande chefer för det dagliga ledningsarbetet. Rättshjälps- och intressebevakningsbyråernas verksamhetsställen ska bevaras som de är.
Bakgrund
Enligt justitieministeriets reformprogram för rättsvården för åren 2013–2025 (Betänkanden och utlåtanden 16/2013) är ett av målen på kort sikt inom den allmänna rättshjälpen att undersöka behovet av en totalreform av rättshjälpsbyråernas organisationsstruktur. På lång sikt ska verkningarna av att inrätta ett enda rättshjälpsverk utredas.

I finansministeriets rapport om ämbetsverksutredningsprojektet inom central- och regionförvaltningen (VM 5/2015) föreslås bland annat att det ska inrättas en domstolsmyndighet, en riksomfattande utsökningsmyndighet och en rättshjälpsmyndighet. I fråga om rättshjälpsbyråerna konstateras att de borde utvecklas mot en riksomfattande struktur och ett mer enhetligt verksamhetssätt.

Enligt justitieministeriets riktlinjer inrättades den 1 oktober 2016 sex rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. Samtidigt ändrades rättshjälps- och intressebevakningsbyråernas struktur så att de numera fungerar parallellt. Byråer slogs också samman så att det för närvarande finns 22 rättshjälpsbyråer och 22 intressebevakningsbyråer samt en gemensam rättshjälps- och intressebevakningsbyrå på Åland.
Målsättningar
Utgångspunkten är att sådana centralförvaltningens operativa uppgifter som nu sköts av justitieministeriet i huvudsak ska överförs till rättshjälps- och intressebevakningsmyndigheten. I fråga om centraliseringen skulle utredarna enligt sitt uppdrag beakta möjligheterna att utnyttja statens e-tjänster.

Utredarna skulle dessutom överväga möjligheterna att centralisera förvaltningsuppgifterna i hela landet. I dagens läge har förvaltningsuppgifterna centraliserats på distriktsnivå. Utredarna skulle bedöma vilka av distriktens nuvarande förvaltningsuppgifter som kunde centraliseras till en riksomfattande myndighet. Därtill skulle utredarna bedöma om vissa av rättshjälpens och intressebevakningens substansuppgifter kunde centraliseras så att de kan skötas eller styras på riksnivå.

Den riksomfattande myndigheten ska ha till uppgift att se till att det finns jämlik tillgång till tillräckliga och högklassiga rättshjälps- och intressebevakningstjänster i hela landet. Utredarna skulle bedöma vilken regional struktur som ger de bästa förutsättningarna för detta. Den nya organisationsmodellen ska också ge möjlighet att utveckla det lokala och regionala samarbetet med intressegrupper. Vid planeringen av den nya organisationsstrukturen skulle utredarna beakta möjligheterna att hantera jävskontrollen och eventuella jävsituationer samt vilka kostnader som orsakas av dessa.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-669-7 - Kohti laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua. Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in till justitieministeriet senast 15.2.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utredningen om möjligheterna att inrätta en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet ges av regeringsrådet Kirta Heine, tfn 02951 50214 eller kirta.heine(at)om.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan hallinto-oikeus    
Akava ry    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomi hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomi hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sisäministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Tuusulan käräjäoikeus    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Ämnesord

oikeusapu

oikeusaputoimisto

edunvalvonta

edunvalvontatoimisto

virasto

oikeusapu- ja edunvalvontavirasto

organisaatio

organisaatiouudistus