Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5386/2020-VM-152

Vastausaika on päättynyt: 15.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi ja periaatteiden toimeenpanoa tukevista esimerkeistä ja tukimateriaaleista.
 
Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi muun muassa säätää lailla velvoite edellyttää avoimia rajapintoja julkisia tietojärjestelmiä hankittaessa, ellei painavasta syystä muuta johdu. Lähtökohtana on, että julkiset toimijat avaavat julkiset rajapinnat, jos ei ole erityistä syytä pitää niitä suljettuina.  

Valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke (TiHA-hanke) toteuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman tietopolitiikkaan, tiedon hyödyntämiseen ja avaamiseen liittyviä tavoitteita. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää tietojen ja toimintojen hyödyntämistä yhteneväisellä tavalla ohjelmointirajapintojen (API) kautta. Hankkeessa laaditaan ja toimeenpannaan julkisen hallinnon API-periaatteet.

Julkisen hallinnon API-periaatteista on aikaisemmin puhuttu linjauksina, mutta väärinkäsitysten välttämiseksi nimi on muutettu API-periaatteiksi.

Julkisen hallinnon API-periaatteet ja tukimateriaali viimeistellään lausuntokierroksen myötä.
Tausta
Yhteiskuntamme toiminta perustuu valtaviin tietovarantoihin ja tietoa syntyy koko ajan lisää. Julkisen hallinnon rooli tiedon tuottajana on hyvin merkittävä. Tietoa halutaan hyödyntää yhä paremmin päätöksenteossa ja palvelutuotannossa. Vaikka tietoa on jo varsin laajasti hyödynnettävissä, on tiedon saatavuudessa ja yhteentoimivuudessa paljon kehitettävää, jotta tiedosta voisi saada laajamittaisesti lisäarvoa.
 
Julkisen hallinnon API-periaatteiden tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon tietojen ja toimintojen tarjoamista sekä hyödyntämistä lähtökohtaisesti ohjelmointirajapintojen avulla. Periaatteet muodostavat yhteiset toimintaohjeet ja suositukset julkisen hallinnon API-kehitykselle ja digitalisaation edistämiselle. Tukimateriaalit tarjoavat käytännön läheisempiä neuvoja ja esimerkkejä periaatteiden käyttöönoton tukemiseksi.
 
Tässä ehdotuksessa on kuvattu julkisen hallinnon API-periaatteet ja tukimateriaali.

Periaatteet on valmisteltu avoimesti eri sidosryhmiä ja asiantuntijoita osallistaen. Julkisen hallinnon API-periaatteiden valmistelu lähti käyntiin syyskuussa 2020, jolloin järjestettiin kaikille avoin tilaisuus. Tilaisuuden tavoitteena oli lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ohjelmointirajapinnat ovat, miksi ja mihin niitä tarvitaan sekä pohtia, mihin asioihin erityisesti julkishallinnon rajapinnoissa tulisi jatkossa kiinnittää huomiota.

Sidosryhmätilaisuudessa marraskuun 2020 lopulla pureuduttiin työpajamuotoisesti tarkastelemaan alustavia tavoitteita ja käytiin keskustelua julkisen hallinnon rajapintakehitykseen liittyvistä haasteista ja esteistä, sekä muodostetiin näkemyksiä niistä asioista, jotka tulisi ottaa API-periaatteiden valmistelussa huomioon. Alustavat periaatteet valmistuivat vuoden 2020 lopussa.

Alustavat API-periaatteet ja tavoitteet olivat avoimesti sidosryhmien kommentoitavissa tammikuussa 2021 ja tarkennetut periaatteet huhtikuussa 2021. Niitä käsiteltiin myös muun muassa hankkeen kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa helmikuussa ja toukokuussa 2021 sekä Helsinki & North APIdaysissa maaliskuussa 2021. Huhtikuussa 2021 toteutettiin pilotointeja yhdessä eri valtion virastojen ja laitosten kanssa. Helmikuussa 2021 asetettiin myös työryhmä suunnittelemaan API-periaatteiden ylläpito ja jatkokehitys.

API-periaatteiden toimeenpanoa tukevien tukimateriaalien valmistelu käynnistyi toukokuussa 2021. Samaan aikaan DigiFinland teetti tilannekuva-analyysin julkisen hallinnon rajapintakehityksestä yhteistyössä TiHA-hankkeen kanssa. Selvityksen tuloksia on hyödynnetty periaatteiden ja tutkimateriaalien valmistelussa.
 
Tavoitteet
Periaatteiden tavoitteena on lisätä asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä, semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta, uudelleenkäytettävyyttä, tietoturvan ja tietosuojan huomioimista sekä laatua ohjelmointirajapintojen kehityksessä.

Periaatteet on jaettu kolmelle tasolle: strateginen, taktinen ja operatiivinen.

Strategisen tason periaatteet ovat kohdistettu organisaation johdolle. Strategisella tasolla kuvataan, miten ohjelmointirajapintojen kehittämiselle tulisi määrittää suunta ja tavoitteet ja miten ohjelmointirajapinnat tulisi huomioida toiminnan kehittämisessä.

Taktisen tason periaatteet ovat kohdistettu organisaation tiedonhallintaa kehittäville toimijoille. Taktisen tason periaatteet ohjaavat, miten ohjelmointirajapintojen kehittämistä ja ohjelmointirajapintojen muodostamaa kokonaisuutta tulisi hallita.

Operatiivisen tason periaatteet ovat kohdistettu ohjelmointirajapintoja kehittäville ja ylläpitäville toimijoille. Operatiivisen tason periaatteet ohjaavat, miten yksittäisiä ohjelmointirajapintoja tulisi kehittää ja ylläpitää.

 
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM043:00/2020 - Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen hankesivut

Liitteet:
Aikataulu
Kirjalliset lausunnot ehdotuksesta pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 15.10.2021 kello 16:15 mennessä. Lausunnon voi toimittaa myös sähköpostitse valtiovarainministeriön kirjaamoon valtiovarainministerio@vm.fi diaarinumerolla VN/5386/2020-VM-152
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan pyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. VAHVA-järjestelmää käyttävien ministeriöiden on muistettava arkistoida vastauksensa myös VAHVA-järjestelmään tunnisteella VN/5386/2020-VM-152
Valmistelijat
Miina Arajärvi, miina.arajarvi(at)gov.fi tai miina.arajarvi(at)vm.fi, p. 0295530646
Jakelu:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
Ahvenanmaan Ammattikorkeakoulu    
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akaan kaupunki    
A-Kruunu Oy    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuksen kaupunki    
Alko Oy    
Altia Oyj    
Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio AMKIT    
Arctia Oy    
Arene    
Arkistoyhdistys ry    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Baltic Connector Oy    
Boreal Kasvinjalostus Oy    
Celia    
Centria ammattikorkeakoulu    
Cinia Oy    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland (SoteDigi) Oy    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Eläketurvakeskus    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan liitto kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin    
Etelä-Pohjanmaan te-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon te-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä    
Etla    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Ficom    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Finnair Oy    
Finn-ARMA korkeakoulujen yhteistyöverkosto    
Finnpilot Pilotage Oy    
Finnvera Oyj    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)    
Fortum Oyj    
Gasum Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Governia    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Haus Kehittämiskeskus Oy    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin pelastuslaitos    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL    
Helsingin yliopisto    
Hevosopisto Oy    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen te-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Lapin kuntayhtymä    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)    
Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän yliopisto    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen te-toimisto    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä    
Kainuun käräjäoikeus    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kainuun te-toimisto    
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkiston digitaaliarkisto    
Kansalliskirjasto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisten kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijoki Oy    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Suomen te-toimisto    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä    
Keskusrikospoliisi    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kunta    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Korpelan Voima kuntayhtymä    
Korsnäsin kunta    
Kosken kunta    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kriisinhallintakeskus    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Kunnallisarkistoyhdistys ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä    
Kymeenlaakson liitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu Oy    
Lapin ELY-keskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lapin te-toimisto    
Lapin Yliopisto    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy    
Leijona Catering oy    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Logistiikkayritysten liitto    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maalahden kunta    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
MaaS Global    
Markkinaoikeus    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Motiva Oy    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Neste Oyj    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nordic Morning Group Oy    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Open Knowledge Finland    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Optima samkommun    
Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)    
Oulun yliopisto    
Oulunkaaren kuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patria Oy    
Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelastusopisto    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pirkanmaan te-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan te-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon te-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Posti Oyj    
Professoriliitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Pälkäneen kunta    
Pääesikunta    
Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rajavartiolaitos    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rikosseuraamuslaitos    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SAMOK    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Satakunnan te-toimisto    
Satakuntaliitto    
Satamaoperaattorit Ry    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Senaatti-kiinteistöt    
Servica Oy    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Solidium Oy    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen (Findata)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Sulkavan kunta    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy    
Suomen Ilmailuopisto Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lauttaliikenne Oy    
Suomen Malminjalostus Oy    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Ortodoksinen kirkko    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Rahapaja Oy    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Siemenperunakeskus Oy    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Teollisuussijoitus Oy    
Suomen Viljava Oy    
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy    
Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Svenska Handelshögskolan    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Säteilyturvakeskus    
Säätiöt ja rahastot ry    
Taideyliopisto    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä    
Tampereen yliopisto    
Tapio Oy    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teollisen yhteistyön rahasto Finnfund    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Tieteen Tietotekniikan keskus CSC Oy    
Tieteentekijöiden liitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tohmäjärven kunta    
Tohololammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Traffic Management Finland Oy (TMFG)    
TTY-säätiö    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntayhtymä    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA    
Työterveyslaitos    
Työtuomioistuin    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlebyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä    
Uudenmaan te-toimisto    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vapo Oy    
Varastokirjasto    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Varsinais-Suomen te-toimisto    
Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä    
Vehmaan kunta    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vesilaitosyhdistys ry    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Virve Tuotteet ja Palvelut Oy    
VR-yhtymä    
VTT Oy    
Väylävirasto    
Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiset keskusarkistot ry    
Yleisradio Oy    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Yrkeshögskolan Novia    
YTHS    
Åbo Akademi    
Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki    
Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto kuntayhtymä    
Asiasanat

digitalisering

interoperabilitet

data

informationshantering

öppen information

Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API)

Offentlig information