Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke (SOTEKO)

Projektet för utveckling av högskoleutbildningen inom social- och hälsovården (SOTEKO)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8566/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om förslagen i slutrapporten om undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets gemensamma projekt för utveckling av högskoleutbildningen inom social- och hälsovården.

 
Bakgrund
Undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets tillsatte tillsammans ett projekt för att utveckla den utbildning som leder till lägre och högre högskoleexamina och den kompletterande högskoleutbildningen. 

Inom projektet bereddes förslag om följande temahelheter:
  1. Utvecklande av examensstrukturerna (lägre och högre högskoleexamina) och den kompletterande utbildningen inom social- och hälsovården. Syftet var att utreda hurdana kompetenshelheter (grundläggande examina) som behövs för närvarande och i framtiden för att arbeta i branschen och hur de grundläggande examina tillgodoser behovet av specialkompetens. Fokus vid revideringen av examensstrukturen ligger på yrkeshögskoleexamina och utbildningen i hälsovetenskaper och socialt arbete vid universiteten.Utredningen innefattar frågorna om utbildningsstrukturen för de så kallade dubbelexamina (sjukskötare-barnmorska, sjukskötare-hälsovårdare, sjukskötare-förstavårdare). Utredningen gäller inte doktorsexamina. Förslagen om utvecklandet av strukturen för de högskoleexamina som gäller rehabiliteringsområdet bereds i samarbete med forumet för utveckling av utbildningen och forskningen inom rehabilitering.
  2. Den riksomfattande strukturen för kontinuerligt lärande inom social- och hälsovården. Som en del av detta bedöms bland de uppgifter som kräver sådan specialiseringsutbildning, fortbildning och utbildning för högre yrkeshögskoleexamen som ordnas med stöd av yrkeshögskolelagen och universitetslagen samt finansieringen av utbildning som kompletterar grundexamen. Syftet är att bedöma för vilka av de yrken och vedertagna uppgifter som kräver expertis och specialkompetens man måste ha en högskoleutbildning och kompletterande utbildning och vilka utbildningsmodeller som kan tillgodose dessa behov. I uppdraget ingår bland annat att granska utbildningsmodeller för de psykoterapeuter och andra yrkesutbildade personer som behövs för mentalvårdsarbetet. Dessutom ska man bedöma högskolornas och arbetsgivarnas samarbete, arbetsfördelning och roller som utbildare och bereda förslag om detta.
  3. Målen för social- och hälsovårdsreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral stöds genom att stärka kompetensen. Förslagen bereds utifrån den tidigare beredningen och social- och hälsovårdsministeriets nya lägesbedömning i samarbete med de arbetsgrupper som berett reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Syftet är att bedöma hur man genom nya utbildningsstrukturer och nya studievägar, pedagogiska lösningar och utveckling av inlärningsmiljöerna inom utbildningen och i arbetslivet kan svara på målen för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och de identifierade behoven att utveckla kompetensen.
  4. Praktiken inom högskoleutbildningen inom social- och hälsovården ska utvecklas. Syftet är att bedöma utvecklingsbehoven särskilt i fråga om kvaliteten, tillgängligheten, inlärningsmiljöerna och de pedagogiska lösningarna.
  5. Man strävar efter att högskoleutbildningarna inom social- och hälsovård ska vara attraktiva och bereder förslag om detta.
Målsättningar
Projektarbetsgruppen hade till uppgift att bereda förslag till utveckling av lagstiftningen, finansieringen och styrningen i anknytning till utbildningen. Målet var att utbudet av utbildning inom social- och hälsovård ska vara flexiblare för att svara på individens och arbetslivets behov, att utbildningsvägarna ska vara effektivare, att examensstrukturerna och strukturen för kontinuerligt lärande ska vara tydligare, att tiden i arbetslivet ska förlängas, att tillgången till kunnig arbetskraft ska förbättras och att vårdpersonalen ska ha bättre möjligheter att kontinuerligt utveckla sin kompetens. 

 
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-958-8 - Loppuraportti: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:15

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast torsdagen den 22 juni 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBSERVERA! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi.

Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande i Utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo.okm@gov.fi. Vänligen ange diarienummer VN/8566/2021 i utlåtandet.
 
Beredare
Mer information ges av beredarna:

Sanna Hirsivaara, utbildningsråd, undervisnings- och kulturministeriet,  sanna.hirsivaara@gov.fi, tfn 02953 30404
Juha Luomala, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, juha.luomala@gov.fi, tfn 0295 163 492
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Helsinki sote-palvelut    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan hyvinvointialue    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisäministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Bioanalyytikkoliitto    
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry    
Suomen farmasialiitto    
Suomen hammaslääkäriliitto    
Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK    
Suomen psykologiliitto    
Suomen puheterapeuttiliitto ry    
Suomen Röntgenhoitajat    
Suomen Sairaanhoitajat    
Suomen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Suomen terveydenhoitajaliitto    
Suomen työterveyshoitajaliitto    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen yrittäjät    
Suun terveydenhoidon ammattilaiset    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

korkeakoulut

ammattikorkeakoulututkinto

yliopistotutkinnot