Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke (SOTEKO)

Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke (SOTEKO)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8566/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteisen sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen loppuraportin esityksistä.
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat yhdessä hankkeen, jonka tavoitteena oli alempiin ja ylempiin korkeakoulututkintoihin johtavan koulutuksen ja niitä täydentävän korkeakoulutuksen kehittäminen. 

Hankkeen tehtävänä oli tehdä esitykset seuraavista teemakokonaisuuksista
  1. Sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenteen (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) ja sitä täydentävän koulutuksen kehittäminen. Tavoitteena on arvioida, millaisia alalle tulemisen edellytyksenä olevia osaamiskokonaisuuksia (perustutkinnot) työelämässä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessaja mikä on perustutkintojen suhde erityisosaamista vaativiin tehtäviin ja niiden edellyttämään koulutukseen. Tutkintorakenteen tarkastelun painopisteenä ovat ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen terveystieteiden ja sosiaalityön koulutus. Tarkasteluun sisältyvät niin kutsuttujen kaksoistutkintojen koulutusrakenteeseen liittyvät kysymykset (sairaanhoitaja-kätilö, sairaanhoitaja-terveydenhoitaja, sairaanhoitaja-ensihoitaja). Tarkastelu ei kata tohtorin tutkintoa. Ehdotukset kuntoutusalalle suuntautuvien korkeakoulututkintojen rakenteen kehittämisestä tehdään yhteistyössä kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin kanssa.
  2. Valtakunnallinen jatkuvan oppimisen rakenne sosiaali- ja terveysalalla. Osana tätä arvioidaan muiden ohella ammattikorkeakoululain ja yliopistolain nojalla järjestettävän erikoistumiskoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tehtäviä ja perustutkintoa täydentävän koulutuksen rahoitusta. Tavoitteena on arvioida, millaisiin asiantuntijatason ja erikoisosaamisen ammatteihin ja vakiintuneisiin tehtäviin tuleminen edellyttää aiemmin suoritettua korkeakoulutusta ja täydentävää koulutusta ja millaisin koulutusmallein näihin tarpeisiin on vastattava. Tehtävään sisältyy muun muassa psykoterapeuttien ja muiden mielenterveystyöhön tarvittavien ammattilaisten koulutusmallien tarkastelu. Lisäksi tehtävänä on arvioida korkeakoulun ja työantajan yhteistyötä, työnjakoa ja roolia kouluttajana ja tehdä tätä koskevat esitykset.
  3. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden tukeminen osaamista vahvistamalla. Ehdotukset tehdään aiemman valmistelun ja sosiaali- ja terveysministeriön uuden tilannearvion pohjalta yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen valmisteluryhmien kanssa. Tavoitteena on arvioida, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteisiin ja Osaamisella soteen –hankkeessa tunnistettuihin osaamisen kehittämistarpeisiin vastataan koulutusrakenteita uudistamalla sekä koulutuksen ja työelämän oppimispolkuja, pedagogisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä kehittämällä.
  4. Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen harjoittelun kehittäminen. Tavoitteena on arvioida kehittämistarpeita erityisesti harjoittelun laadun, saatavuuden, oppimisympäristöjen ja pedagogisten ratkaisujen näkökulmista.
  5. Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen vetovoima ja tarvittavat ehdotukset.
 
 
Tavoitteet
Hanketyöryhmän tehtävänä oli tehdä esitykset koulutukseen liittyvän lainsäädännön, rahoituksen ja ohjauksen kehittämiseksi. Työn tavoitteena oli, että sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonta vastaa joustavammin yksilöiden ja työelämän tarpeisiin, koulutuspolut tehostuvat, tutkintorakenne ja jatkuvan oppimisen rakenne selkiytyy, työurat pitenevät, osaavan työvoiman saatavuus parantuu ja alan ammattilaisilla on paremmat mahdollisuudet osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.
 
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-958-8 - Loppuraportti: Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hanke. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:15

Aikataulu
Lausunnot pyydetään viimeistään torstaina 22.6.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/8566/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat valmistelijat 

opetus- ja kulttuuriministeriö, opetusneuvos Sanna Hirsivaara, sanna.hirsivaara@gov.fi, puhelin 02953 30404

sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaalineuvos Juha Luomala, juha.luomala@gov.fi; puhelin 0295 163 492
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Helsinki sote-palvelut    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan hyvinvointialue    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisäministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Bioanalyytikkoliitto    
Suomen Ensihoitoalan Liitto ry    
Suomen farmasialiitto    
Suomen hammaslääkäriliitto    
Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK    
Suomen psykologiliitto    
Suomen puheterapeuttiliitto ry    
Suomen Röntgenhoitajat    
Suomen Sairaanhoitajat    
Suomen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Suomen terveydenhoitajaliitto    
Suomen työterveyshoitajaliitto    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen yrittäjät    
Suun terveydenhoidon ammattilaiset    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

korkeakoulut

ammattikorkeakoulututkinto

yliopistotutkinnot