Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - STM060:00/2022 Begäran om utlåtande om förslag till lag- och förordningsändringar för att förbättra kostnadseffektiviteten i läkemedelsförsörjningen och om det svenskspråkiga sammandraget av utkast till regeringens proposition

STM060:00/2022 Begäran om utlåtande om förslag till lag- och förordningsändringar för att förbättra kostnadseffektiviteten i läkemedelsförsörjningen och om det svenskspråkiga sammandraget av utkast till regeringens proposition

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15071/2022 .

Vastausaika on päättynyt: 18.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om de bifogade förslagen till ändring av lagar och förordningar för att förbättra kostnadseffektiviteten i läkemedelsförsörjningen och om det svenskspråkiga sammandraget av utkast till regeringens proposition. Som bilaga finns också finskt material.

Vi ber er vänligen notera att det finns en separat begäran om utlåtande för det finskspråkiga utkastet till regeringsproposition och de finskspråkiga förslagen till ändring av förordningar, för vilken remisstiden går ut den 8 augusti 2022. Den finskspråkiga begäran om utlåtande finns på adressen https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ecdefcf9-1758-4c07-a19c-976ac13cf889&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande i ärendet. 
Tausta
Propositionen har beretts genom tjänstemannaberedning vid social- och hälsovårdsministeriet. Propositionen hänför sig till skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som syftar till att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen. Propositionen hänför sig också till en skrivning i regeringsprogrammet enligt vilken en bindande minimidimensionering (0,7) för omsorgspersonalen i enheter med heldygnsomsorg ska slås fast. De ändringar som föreslås i propositionen syftar till att minska statens utgifter för läkemedelsersättningar, och med denna summa finansieras en del av kostnaderna för minimidimensioneringen.
Tavoitteet
I regeringens proposition föreslås ändringar i lagen om elektroniska recept (61/2007) vad gäller effektivisering av förskrivningen av förmånligare biologiska läkemedel. Dessutom föreslås ändringar i läkemedelslagen (395/1987) vad gäller effektivisering av apotekens utbyte av inhalerbara läkemedelspreparat och ändringar i sjukförsäkringslagen (1224/2004) vad gäller grunderna för fastställande av referenspriser. I åtgärdshelheten ingår dessutom ett förslag till ändring av 3 § i statsrådets förordning om läkemedelstaxa (713/2013) vad gäller läkemedelstaxan för receptbelagda läkemedel samt ett förslag till ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010) i fråga om bland annat giltighetstiden för recept på biologiska läkemedel. 

Propositionens syfte är att förbättra kostnadseffektiviteten inom läkemedelsförsörjningen på ett sådant sätt att läkemedelssäkerheten och rådgivningen samt tjänsternas smidighet, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet säkerställs. Ett ytterligare syfte är att sänka priserna på läkemedel inom öppenvården, göra läkemedelsanvändarnas kostnader för läkemedelsbehandling och statens samt de försäkrades ersättningsutgifter för läkemedel rimligare. Ett ytterligare syfte med propositionen är dessutom att främja priskonkurrens på läkemedelsmarknaden och att balansera och trygga en hållbar offentlig finansiering av läkemedel. Ett ytterligare syfte med propositionen är att tillsammans med den föreslagna ändringen av läkemedelstaxan i statsrådets förordning om läkemedelstaxa och apotekens utbyte av biologiska läkemedel i den regeringsproposition som är under beredning finansiera bindande personaldimensionering i enlighet med äldreomsorgslagen med sammanlagt 46 miljoner euro under 2023 och med 60 miljoner euro årligen från och med 2024.
Bilagor:

_ VN_15071_2022-STM-9 SHM_ Svenskspråkigt sammandrag av utkastet till regeringens proposition o 2807470_2_1.PDF - SHM: Svenskspråkigt sammandrag av utkastet till regeringens proposition och förslag till lag- och förordningsändringar för att förbättra kostnadseffektiviteten i läkemedelsförsörjningen

_ VN_15071_2022-STM-9 SHM_ Utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om 2807596_1_1.PDF - SHM: Utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen (på finska)

_ VN_15071_2022-STM-9 SHM_ Utkast till förordningspromemoria i anslutning till utkastet till sta 2807600_1_1.PDF - SHM: Utkast till förordningspromemoria i anslutning till utkastet till statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om läkemedelstaxa (på finska)

_ VN_15071_2022-STM-9 SHM_ Utkast till förordningspromemoria i anslutning till social- och hälso 2807602_1_1.PDF - SHM: Utkast till förordningspromemoria i anslutning till social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (på finska)

_ VN_15071_2022-STM-9 SHM; Begäran om utlåtande om förslag till lag- och förordningsändringar fö 2808410_4_1 (3).PDF - SHM; Begäran om utlåtande om förslag till lag- och förordningsändringar för att förbättra kostnadseffektiviteten i läkemedelsförsörjningen och om det svenskspråkiga sammandraget av utkast till regeringens proposition

Aikataulu
Social- och hälsovårdsministeriet ber er att i ert utlåtande ta ställning till förslagen till ändring av lagar och förordningar för att förbättra kostnadseffektiviteten i läkemedelsförsörjningen och om det svenskspråkiga sammandraget av utkast till regeringens proposition i sin helhet.

Remisstiden är cirka sju veckor. Utlåtanden kan lämnas fram till den 18 augusti 2022. Vi beaktar endast de utlåtanden som lämnats in inom den angivna tiden.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vi ber er att använda referensen STM060:00/2022 i utlåtandet. Vi ber er lämna ert utlåtande på finska eller svenska via tjänsten utlåtande.fi på adressen: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4dbe96b0-8948-481c-9062-fb2ff0b7b8b0&proposalLanguage=9ff64fe9-04da-4471-9f0c-3f2016e71b4f

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.

Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna). Begäran om utlåtande och materialet finns också på adressen https://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande


 
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av Tuija Metsävainio, regeringssekreterare (mellan den 21 juni och den 4 juli och från och med den 1 augusti 2022), Anne Hautala, specialsakkunnig, (mellan den 4 och den 10 juli 2022), Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, (mellan den 11 och den 24 juli 2022) samt Tuula Helander, direktör, (mellan den 25 och den 31 juli 2022). E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Jakelu:
Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry    
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    
Apteekkiyrittajät ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääke- ja terveyshuolto ry (Apteekkitukkukauppiaat ry)    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Magnum Medical Oy    
Oikeusministeriö    
Oriola Oyj    
Orion Oyj    
PAM- Apteekkialan osasto ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Sailab – MedTech Finland ry    
Sairaala-apteekkarit    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen lääkerinnakkaistuojien yhdistys SLRTY ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Reumatologinen yhdistys ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Suolistosyöpäyhdistys    
Suomen Syöpäyhdistys    
Tamro Oyj    
Tehy ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL    
Terveysteknologia ry Healthtech Finland    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Åbo Akademi    
Ålands hälso- och sjuksvård    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

förskrivning av läkemedel

läkemedel