Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4045/2019

Vastausaika on päättynyt: 18.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan, että julkisen arvonannon osoituksista annettuun lakiin lisätään säännökset valtioneuvoston kanslian, arvonimilautakunnan ja tasavallan presidentin kanslian oikeudesta saada muilta viranomaisilta arvonimiasioiden käsittelyä varten tarvittavia tietoja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.
 
Tausta
Esitysehdotus on valmisteltu virkatyönä valtioneuvoston kansliassa. Hallituksen esitysluonnoksesta pyydetään lausuntoa oikeusministeriöltä, sisäministeriöltä, Tasavallan presidentin kanslialta, Tietosuojavaltuutetulta, Oikeuskanslerinvirastolta, Oikeusrekisterikeskukselta, Poliisihallitukselta sekä Suomen valkoisen ruusun ja Suomen leijonan ritarikunnilta.
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että arvionimiasioita valmistelevilla ja käsittelevillä tahoilla sekä arvonimen myöntämisestä päättävällä taholla on päätöksenteon tueksi käytössään riittävät tiedot henkilöistä, joille arvonimeä esitetään. Sekä lainsäädännön tarkkuudelle asetettavat vaatimukset että myös oikeushallinnon tietojärjestelmät ovat kehittyneet julkisista arvonannon osoituksista annetun lain ja arvonimiasetuksen säätämisen aikaisesta. Julkisia arvonannon osoituksia koskeva sääntely saatetaan vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Liitteet:

LUONNOS HE.docx - Esitysluonnos

Aikataulu
Lausuntoa pyydetään viimeistään 18.3.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään toimittamaan lausunto sekä lausuntopalvelun että VAHVAn kautta, mikäli mahdollista.
Valmistelijat
Esittelijä: neuvotteleva virkamies Assi Salminen valtioneuvoston kanslia, etunimi.sukunimi@vnk.fi, p. 0295160215
Jakelu:
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Ritarikuntien kanslia    
Sisäministeriö    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tietosuojavaltuutettu    
Asiasanat

arvonimet, arvonanto