Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4283/2020

Vastausaika on päättynyt: 17.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutosta valtioneuvoston asetukseen televisio- ja radiotoiminnasta.  Asetukseen sisältyvää määräaikaista poikkeusta, jonka mukaan tekstityspalvelu voidaan suorien lähetysten osalta toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä 1. päivään kesäkuuta 2020, ehdotetaan jatkettavaksi 31. päivään joulukuuta 2020.
Tausta
Ohjelmistojen saattamisesta näkö- ja kuulorajoitteisten saataville säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) ja valtioneuvoston asetuksessa televisio- ja radiotoiminnasta (1245/2014). Lain mukaan suomen- tai ruotsinkielisiin televisio-ohjelmiin on liitettävä tekstitys sekä muihin ohjelmiin selostus tai palvelu, jossa tekstitetyn ohjelman teksti muutetaan ääneksi. Ääni- ja tekstityspalvelun osuuden on oltava Yleisradion ohjelmistojen osalta 100 prosenttia ohjelmistoista ja useita eri yleisöryhmiä palvelevien ohjelmistojen osalta 75 prosenttia ohjelmista.
 
Televisio- ja radiotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n mukaan ohjelmistoon kuuluvien suorien lähetysten osalta tekstityspalvelu voidaan 1 päivään kesäkuuta 2020 toimittaa uusintalähetyksen yhteydessä. Määräajan päättyminen tarkoittaa mm. Yleisradion osalta sitä, että suorat lähetykset tulisi lähettää 100 %:sti tekstitettynä. Velvoitteen täysimääräinen toteutuminen ei kuitenkaan ole kaikkien suorien lähetysten osalta teknisesti mahdollista.
Tavoitteet
Syksyllä 2020 voimaan tuleva sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutos sisältää uusia mediapalvelujen esteettömyyteen, kuten tekstityksen laatuun liittyviä velvoitteita. Asetukseen sisältyvän määräajan pidentäminen  edesauttaisi tuleviin sääntelymuutoksiin sopeutumista ja laadukkaan tekstityspalvelun kehittämistä.
 
Asetusta tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2020 sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutosten tultua voimaan. Lain voimaan tulon yhteydessä on luontevaa arvioida uudelleen myös suorien lähetysten tekstitysvelvollisuutta. Tekstitysvelvollisuus voisi tulla voimaan esimerkiksi asteittain. Tavoitteena on parantaa hallitusti suorien lähetysten tekstitysten saatavuutta.
Liitteet:

VNA -luonnos.pdf - Luonnos; Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Muistio.pdf - Muistio; Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta

Lausuntopyyntökirje.pdf - Lausuntopyyntökirje; Luonnos valtioneuvoston asetukseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen (1245/2014) muuttamiseksi

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään viimeistään 17.4.2020.  Asetusmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 2.6.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/4283/2020.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat

Lisätietoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi antaa johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta, paivi-maria.virta@lvm.fi, puh. 0295 34 2185 ja yksikön johtaja Elina Thorström, elina.thorstrom@lvm.fi p. 0295 34 2393

Jakelu:
Asiantuntijat    
Justus Mollberg    
Kuuloliitto    
Kuurojen liito    
Kuurojen liitto    
Medialiitto    
MTV    
NKL    
Sanoma    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Vammais foorumi    
YLE    
YLE    
YVV