Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen ja Viron välinen sopimus väestön rekisteröinnistä

Suomen ja Viron välinen sopimus väestön rekisteröinnistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17898/2022

Vastausaika on päättynyt: 1.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
​Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä solmittavasta väestön rekisteröintiä koskevasta valtiosopimuksesta. Lausuntoja pyydetään sopimuksen allekirjoittamisen tarkoituksenmukaisuudesta, sopimuksen eduskunnan myötävaikutusta edellyttävistä määräyksistä sekä sopimuksen edellyttämistä toimenpiteistä hallinnonaloilla. Pyynnön liitteenä on myös sopimuksesta selkoa tekevä muistio.

Suomi ja Viro ovat neuvotelleet vuodesta 2016 lähtien maiden välisestä valtiosopimuksesta, jolla edistettäisiin väestön rekisteröintiä ja tiedonvaihtoa maiden välisissä muutoissa. Sopimus kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalalle. Sopimuksesta on päästy neuvottelutulokseen Viron kanssa toukokuussa 2022.
Tausta
Asiasta on järjestetty aiemmat lausuntokierrokset 2018 ja 2020, jolloin valmistelun pohjan on ollut kahden sopimuksen malli, jossa valtiosopimuksen lisäksi solmittaisiin Digi- ja väestötietoviraston ja Viron sisäministeriön välinen hallintosopimus. Hallintosopimuksesta on jatkovalmistelussa kuitenkin luovuttu, ja tarvittavat määräykset yhdistetty yhteen, valtioiden välillä tehtävään sopimukseen. Aiemmin annetut lausunnot on otettu neuvotteluissa ja valmistelussa huomioon.
Tavoitteet
Neuvoteltavan sopimuksen tarkoituksena on tukea väestön liikkuvuutta Suomen ja Viron välillä sekä helpottaa väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa. Tarkoituksena on, että henkilöllä voisi olla rekisteröity vakituinen asuinpaikka ainoastaan yhdessä sopimusvaltiossa kerrallaan ja että muuton yhteydessä asuinpaikasta päätettäisiin samalla kertaa molempien valtioiden väestötietojärjestelmien osalta. Toisaalta sopimuksella pyrittäisiin varmistamaan, että henkilö ei maiden välillä muuttaessaan jäisi vaille vakinaista asuinpaikkaa.
 
Valtiosopimus on tarkoitus allekirjoittaa syksyllä 2022. Valtiosopimuksen hyväksymistä koskeva hallituksen esitys on myös tarkoitus antaa eduskunnalle myöhemmin tänä vuonna. Hallituksen esityksestä pyydetään erikseen lausuntoja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
 
Ruotsinkielinen sopimus ja taustamuistio on lisätty lausuntopyyntöön 1.7.2022.

​Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM043:00/2016 - Tiedot hankkeesta hankeikkunassa / Information om projektet i statsrådets projektportal

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=c430e481-201d-4cdd-a8db-38527be275bb - Digi- ja väestötietoviraston lausuntopyyntö sopimuksesta vuodelta 2020 / Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas begäran om utlåtande om avtalet från 2020

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a4aa7aec-3937-46ca-ae94-d5cba65b200b - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö sopimuksesta vuodelta 2020 / Finansministeriets begäran om utlåtande om överenskommelsen från 2020

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=95a30fdb-3f9f-466f-a01d-af5a6603be81 - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö sopimuksesta vuodelta 2018 / Finansministeriets begäran om utlåtande om överenskommelsen från 2018

Liitteet:

Sopimus_suomi_SuomiViro_14062022.pdf - Sopimuksen suomenkielinen käännös

Sopimus_englanti_SuomiViro_14062022.pdf - Sopimus (englanninkielinen, määräävä versio)

Muistio_SuomiViro_sopimus_06062022.pdf - Muistio

Överenskommelsen_svenska_01072022.pdf - Överenskommelsen på svenska (lagt till 01.07.2022)

Promemoria_06062022.pdf - Promemorian på svenska (lagt till 01.07.2022)

Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 1.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
 
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Antti Helin, antti.helin(at)gov.fi
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Kansaneläkelaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen Viro-yhdistysten liitto SVYL    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuglas-seura    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

maahanmuutto

kansainvälinen yhteistyö

väestötietojärjestelmä

Viro

henkilöllisyys