Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnista

Lausuntopyyntö valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden inventoinnista

Lausuntopyynnön diaarinumero: MV/2/05.00.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 14.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Museovirasto pyytää lausuntoja valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden (VARK) inventoinnista.

***
Cealkámušbivdda riikkaviidosaččat mearkkašahtti arkeologalaš čuozáhagaid inventeremis (se)
Ciälkkámuštáttum väldikodálávt merhâšittee arkeologisij čuosâttuvâi inventistmist (smn)
Ceäʹlǩǩemraukkmõš väʹlddkååddlânji miârkkteei argeolooglaž paaiʹǩi inventâsttmõõžžâst (sms)

Láidehus / Laiđiittâs / Jååʹđtõs

Musealágádus bivdá cealkámušaid riikkaviidosaččat mearkkašahtti arkeologalaš čuozáhagaid (VARK) inventeremis. (se)
Museovirgádâh táttu ciälkkámušâid väldikodálávt merhâšittee arkeologisij čuosâttuvâi (VARK) inventistmist. (smn)
Muʹzeikoontâr räukk ceälkkmõõžžid väʹlddkååddlânji miârkkteei argeolooglaž paaiʹǩi (VARK) inventâsttmõõžžâst. (sms)
 
Tausta
Inventoinnin lähtökohtana ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteena on, että valmistuttuaan se voisi tulla valtioneuvoston hyväksymäksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaiseksi inventoinniksi. Lausunnoissa toivotaan otettavan erityisesti kantaa kohdevalikoiman laatuun ja kattavuuteen, taustamateriaalin riittävyyteen sekä ympäristövaikutusten arvioinnin onnistumiseen.

Museovirasto on toteuttanut valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden (VARK) inventoinnin yhteistyössä alueellisten vastuumuseoiden ja Metsähallituksen kanssa vuosina 2018–2022. Inventointi kattaa koko Suomen lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

***
Duogáš / Tuávááš / Tuâǥǥaž
se
Inventerema vuolggasadjin leat riikkaviidosaš guovlluidgeavahanmihttomearit, mat leat oassi eanageavahan- ja huksenlága čuvvon guovlluidgeavaheami plánenvuogádaga. Mihttomearrin lea, ahte gárvvásmuvadettiin dat sáhtašii boahtit stáhtaráđi dohkkehan riikkaviidosaš guovlluidgeavahanmihttomeriin oaivvilduvvon inventeremin. Cealkámušain sávvat váldot eandalii beali čuozáhatválljejumi kvalitehtii ja gokčevašvuhtii, duogášmateriála reahkkámii ja birasváikkuhusaid árvvoštallama lihkostuvvamii.

Musealágádus lea ollašuhttán riikkaviidosaččat mearkkašahtti arkeologalaš čuozáhagaid (VARK) inventerema ovttasbarggus guvllolaš vástomuseaiguin ja Meahciráđđehusain jagiin 2018–2022. Inventeren gokčá olles Suoma vuhtii válddekeahttá Ålándda eanagotti.

smn
Inventistem vuolgâsaijeen láá väldikodáliih kuávluikevttimulmeh, moh láá uási eennâmkevttim- já huksimlaavâ miäldásii kuávluikevttim vuávámvuáháduvâst. Ulmen lii, et talle ko tot šadda valmâšin, tast puávtáččij šoddâđ staatârääđi tuhhiittem väldikodálij kuávluikevttimuulmij miäldásâš inventistem. Mij tuáivup, et västideijeeh väldih ciälkkámušâin pele eromâšávt čuosâttâhvaljiittâs táásán já luávdeevuotân, tuáváášmaterial rijttájeijeevuotân sehe toos, maht pirâsvaiguttâsâi árvuštâllâm lii luhostum.

Museovirgádâh lii olášuttám väldikodálávt merhâšittee arkeologisij čuosâttuvâi (VARK) inventistem oovtâstpargoost kuávlulij ovdâsvástádâsmuseoiguin já Meccihaldâttâssáin iivij 2018–2022. Inventistem luávdá ubâ Suomâ fáárun luvâhánnáá Vuáskueennâm eennâmkode.

sms
Inventâsttmõõžž vueʹlǧǧemsââjjan liâ väʹlddkååddlaž vuʹvddââʹnnemtäävtõõzz, kook liâ pieʹǩǩ mäddââʹnnem- da raajjâmlääʹjj meâldlaž vuʹvddââʹnnem plaanriâžldõõǥǥ. Täävtõssân lij, što mâŋŋa valmštõõvvâm tõt vuäitči pueʹtted valdiasuåvtõõzz priimmâmnalla väʹlddkååddlaž vuʹvddââʹnnemtäävtõõzzi meâldlõʹžžen inventâsttmõʹžžen. Ceälkkmõõžžâst tuäivva jeärmõssân väʹldded peäʹlest täävtõsvâʹlljõõzz šlaaʹje da käʹttemvuõtte, tuâǥǥaunnâz riʹttjemvuõtte de pirrõsvaikktõõzzi arvvlâsttmõõžž oʹnstõõvvmõʹšše.

Muʹzeikoontâr lij čõõđtam väʹlddkååddlânji miârkkteei argeolooglaž paaiʹǩi (VARK) inventâsttmõõžž õhttsažtuâjast vooudlaž vaʹstteem-muʹzeeʹji da Mieʹcchalltõõzzin eeʹjjin 2018–2002. Inventâsttmõš kätt ceâlai Lääʹddjânnam lokku vääʹldǩâni Ålaand mäddkååʹdd.
 
Tavoitteet
Inventoinnilla pyritään varmistamaan valtakunnallisesti merkittävien arkeologisten kohteiden ja niiden muodostamien alueiden valintaperusteissa esitettyjen arvojen huomioiminen. Tämä on tarpeen, jotta alueiden ominaisluonne ja erityispiirteet voidaan tuoda esiin ja säilyttää kaavoituksessa sekä muussa maankäytön suunnittelussa. Inventoinnissa on arvioitu muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamat kiinteät muinaisjäännökset ja muut arkeologiset kulttuuriperintökohteet. Tavoitteena on ollut tunnistaa nykyisten tietojen pohjalta ne arkeologiset kohteet, jotka kuvaavat mahdollisimman kattavasti Suomen menneisyyttä alueellisesti, ajallisesti ja temaattisesti.

***
Mihttomearit / Ulmeh / Täävtõõzz
se
Inventeremiin figgat sihkkarastit riikkaviidosaččat mearkkašahtti arkeologalaš čuozáhagaid ja daid dahkan guovlluid válljenákkain ovdan buktojuvvon árvvuid vuhtii váldima. Dát lea dárbbašlaš, vai guovlluid iešvuođalági ja sierrasárgosiid sáhttá buktit ovdan ja seailluhit lávvaplánemis ja eará eanageavaheami plánemis. Inventeremis leat árvvoštallon dološmuitolága (295/1963) ráfáidahttán giddes dološbázahasaid ja eará arkeologalaš kulturárbečuozáhagaid. Mihttomearrin leamašan identifiseret dálá dieđuid vuođul daid arkeologalaš čuozáhagaid, mat govvidit buoremus vejolaš lági mielde gokčevaččat Suoma vássán áiggi arkeologalaččat, áiggi ja temáid dáfus.

smn
Inventistem viggá visásmittiđ, et väldikodálávt merhâšittee arkeologisij čuosâttuvâi já toi hammim kuávlui valjimvuáđustâsâin oovdânpuohtum áárvuh váldojeh huámášumán. Taat lii tehálâš, vâi kuávloid tijpâlii luándu já eromâš jiešvuođâid puáhtá pyehtiđ oovdân já siäiludiđ kaavaid rähtidijn sehe talle ko eennâmkevttim mudoi vuávájuvvoo. Inventistmist láá árvuštâllum toovlášpasâttâslaavâ (295/1963) rávhudittem kiddâgis toovlášpasâttâsah já eres arkeologisiih kulttuurärbičuosâttuvah. Ulmen lii lamaš tubdâđ táálái tiäđui vuáđuld taid arkeologisijd čuosâttuvâid, moh nuuvt tievâslávt ko máhđulâš kovvejeh Suomâ moonnâmvuođâ kuávlulávt, ääigi mield já tematlávt.

sms
Inventâsttmõõžžin põʹrǧǧe ainsmâʹtted väʹlddkååddlânji miârkkteei argeolooglaž paaiʹǩi da tõi häämmeem vuuʹdi vaʹlljeemvuâđain eʹtǩǩõsttum äärvi lokku välddmõõžž. Tät lij taarblaž, što vuuʹdi jiõččvuõttluândd da jiiʹjjesnallšemvuõđid vueiʹtte puʹhtted ouʹdde da seeilted kääʹvvtõõzzâst de jeeʹres mäddââʹnnem plaanmõõžžâst. Inventâsttmõõžžâst lij arvvlõsttum tuâlʼjõžmošttlääʹjj (295/1963) rääuhtum ǩiiddâz tuâlʼjõžpaaʒʒtõõzz da jeeʹres argeolooglaž kulttuuräʹrbbvuõttpääiʹǩ. Täävtõssân lij leämmaš tobdsted ânnʼjõõžž teâđai vuâđast tõk argeolooglaž pääiʹǩ, kook čiõlǧǧee vueiʹtlvummus käʹttjeeʹjen tuâlʼjõžääiʹj vooudlânji, ääiʹjlânji da temaattlânji.

Linkit tausta-aineistoihin

Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK, Museovirasto. Museoviraston hanketta esittelevät sivut ja tausta-aineistot.
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/valtakunnallisesti-merkittavat-arkeologiset-kohteet-vark

Sivulta löytyy:
 • Lyhyt hankekuvaus
 • Laaja hankekuvaus
 • Maakuntakuvaukset
 • Maakuntakohtaiset kohdeluettelot
 • SOVA-lain 3 §:n mukainen ympäristöselostus
 • Kaikki saamenkieliset aineistot

VARK-kuuleminen sivusto
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx

Sivusto esittelee:
 • Valtakunnallisesti merkittäviksi määritellyt arkeologiset kohteet ja useampia kohteita sisältävät VARK-alueet
 • Kohteiden perustiedot
 • Inventoinnissa tehdyt kohdekohtaiset arviot
 • Kohteiden sijaintitiedot

Sivustolla on mahdollisuus antaa kohdekohtaista palautetta. Sivuston kieliversioina on suomi ja ruotsi

***
Liŋkkat duogášmateriálaide / Liiŋkah tuáváášamnâstuvváid / Liiŋk tuâǥǥažaunnsid

se

Riikkaviidosaččat mearkkašahtti arkeologalaš čuozáhagat VARK, Musealágádus. Musealágádusa fidnu válddáhallan siiddut ja duogášmateriálat.
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/valtakunnallisesti-merkittavat-arkeologiset-kohteet-vark

Siidduin gávdno:
 • Oanehaš fidnogovvádus
 • Viiddis fidnogovvádus
 • Eanagottegovvádusat
 • Čuozáhatlogahallamat eanagottiid mielde
 • SOVA-lága 3 §:s oaivvilduvvon birasčielggadus
 • Buot sámegielat materiálat

VARK-gullama siiddut
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx

Siiddut ovdanbuktet:
 • Riikkaviidosaččat mearkkašahttin meroštallojuvvon arkeologalaš čuozáhagaid ja máŋggaid čuozáhagaid sisttisdoallan VARK-guovlluid
 • Čuozáhagaid vuođđodieđuid
 • Inventeremis dahkkon árvvoštallamiid čuozáhagaid guovdu
 • Čuozáhagaid sajádatdieđuid.

Siidduin lea vejolaš addit máhcahaga čuozáhagaid guovdu. Siidduid giellaveršuvdnan lea suoma- ja ruoŧagiella.

smn

Väldikodálávt merhâšittee arkeologisiih čuosâttuvah VARK, Museovirgádâh. Museovirgáduv haavâ oovdânpyehtee siijđoh já tuáváášamnâstuvah.
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/valtakunnallisesti-merkittavat-arkeologiset-kohteet-vark

Siijđost láá:
 • Uánihis hahâkuvvim
 • Vijđes hahâkuvvim
 • Eennâmkoddekuvviimeh
 • Eennâmkoddekuáhtásiih čuosâttâhluvâttâlmeh
 • SOVA-laavâ 3 § miäldásâš pirâsčielgiittâs
 • Puoh sämikielâliih amnâstuvah

VARK-kuullâm siijđoh
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx

Siijđoh oovdânpyehtih:
 • Väldikodálávt merhâšitten miäruštâllum arkeologisijd čuosâttuvâid já maaŋgâid čuosâttuvâid siskeldeijee VARK-kuávluid
 • Čuosâttuvâi vuáđutiäđuid
 • Inventistem ääigi tohhum čuosâttâhkuáhtásijd árvuštâlmijd
 • Čuosâttuvâi sajadâhtiäđuid

Siijđoin lii máhđulâš adeliđ čuosâttâhkuáhtásii macâttâs. Siijđoi kielâversion láá suomâkielâ já ruotâkielâ.

sms

Väʹlddkååddlânji miârkkteei arkeolooglaž pääiʹǩ VARK, Muʹzeikoontâr. Muʹzeikonttâr haʹŋǩǩõõzz čuäʹjteei seeid da tuâǥǥažaunstõõzz.
https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/valtakunnallisesti-merkittavat-arkeologiset-kohteet-vark

Seeidast käunnʼje:
 • Vuäʹniǩ haʹŋǩǩõskovvõs
 • Veeidas haʹŋǩǩõskovvõs
 • Mäddkåʹddkovvõõzz
 • Mäddkåʹddpuõttlõs päiʹǩǩloǥstõõǥǥ 
 • SOVA-lääʹjj 3 § meâldlaž pirrõsčiõlǥtõs 
 • Puk sääʹmǩiõllsaž aunstõõzz

VARK-kuullâm seiddõs
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx

Seiddõs čuäjtââll:
 • Väʹlddkååddlânji miârkkteeʹjen meäʹrtõllum arkeolooglaž paaiʹǩid da tääuʹjbid paaiʹǩid siiʹsǩeei VARK- vuuʹdid  
 • Paaiʹǩi vuâđđteâđ 
 • Inventâsttmõõžžâst rajjum päiʹǩǩpuõttlaž arvvõõzz 
 • Paaiʹǩi sâjjõsteâđ 

Seiddõõzzâst lij vueiʹtlvažvuõtt uʹvdded päiʹǩǩpuõttlaž maacctõs. Seiddõõzz ǩiõllfiʹttõssân lij lääʹdd- da ruõccǩiõll.
 
Linkit

https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen-kulttuuriperinto/valtakunnallisesti-merkittavat-arkeologiset-kohteet-vark - Valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet VARK, Museovirasto. Museoviraston hanketta esittelevät sivut ja tausta-aineistot. / Arkeologiska objekt av riksintresse VARK, Museiverket. Webbplatsen och bakgrundsmaterialet som presenterar Museiverkets projekt. / Riikkaviidosaččat mearkkašahtti arkeologalaš čuozáhagat VARK, Musealágádus. Musealágádusa fidnu válddáhallan siiddut ja duogášmateriálat. (se) / Väldikodálávt merhâšittee arkeologisiih čuosâttuvah VARK, Museovirgádâh. Museovirgáduv haavâ oovdânpyehtee siijđoh já tuáváášamnâstuvah. (smn) / Väʹlddkååddlânji miârkkteei arkeolooglaž pääiʹǩ VARK, Muʹzeikoontâr. Muʹzeikonttâr haʹŋǩǩõõzz čuäʹjteei seeid da tuâǥǥažaunstõõzz. (sms)

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx - VARK-kuuleminen sivusto / Sidan för VARK-hörande / VARK-gullama siiddut (se) / VARK-kuullâm siijđoh (smn) / VARK-kuullâm seiddõs (sms)

Aikataulu
Lausunnot tulee jättää viimeistään perjantaina 14.4.2023 klo 16 mennessä.

***
Áigetávval / Äigitavlu / Äiʹǧǧtaull
Cealkámušaid galgá guođđit maŋimustá bearjadaga 14.4.2023 dmu 16 rádjai. (se)
Ciälkkámušâid kalga kyeđđiđ majemustáá vástuppeeivi 14.4.2023 tme 16 räi. (smn)
Ceälkkmõõžž âʹlǧǧe kueʹđđed mââimõssân piâtnâc 14.4.2023 čiâss 16 mätta. (sms)
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti Lausuntopalvelu.fi:n kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Palautteen käsittelyn helpottamiseksi lausuntopalvelussa on esitetty inventoinnin toteutukseen liittyviä kysymyksiä, joihin vastataan valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla.

Kysymysten jälkeen on lisäksi tekstikenttä vapaamuotoisia lausuntoja varten.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki Lausuntopalvelu.fi -palvelussa annetut yleisesti hanketta koskevat kannanotot ja lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Arkeologisesti merkittävät arkeologiset kohteet ja alueet esitellään ”VARK-kuuleminen sivustollahttps://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx , jossa on mahdollista antaa niihin liittyvää kohdekohtaista palautetta. Myös kaikki arkeologisia kohteita koskevat palautteet ovat julkisia ja ne julkaistaan VARK-kuuleminen sivustolla.

Kuulemispyyntö jaetaan yleistiedoksiantona. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Museoviraston sähköisissä tiedotuskanavissa.

***
Vástidanrávvagat vuostáiváldiide / Västidemravvuuh vuástáväldeid / Vaʹstteemvuäʹppõõzz vuâsttavaʹlddjid
se
Cealkámušaid bivdit addit vuosttažettiin Lausuntopalvelu.fi bokte. Cealkámuša ii dárbbaš sáddet sierra šleađgapoasttain dahje poastta bokte. Cealkámuša addima várás vástideaddji galgá registreret ja čálihit sisa Lausuntopalvelu.fi:i. Dárkilut rávvagat bálvalusa geavaheapmin gávdnojit Lausuntopalvelu.fi siidduin Ohjeet > Käyttöohjeet. Sáhtát bivdit veahki bálvalusa geavaheapmái čujuhusas lausuntopalvelu.om@om.fi

Máhcahaga gieđahallama álkidahttima várás cealkámušbálvalusas leat bukton ovdan inventerema ollašuhttimii laktásan jearaldagat, maidda vástidit gárvves vástidanmolssaeavttuiguin.

Jearaldagaid maŋŋá lea  lassin teakstagieddi friddjahápmásaš cealkámušaid várás.

Jus ehpet goittotge sáhte addit cealkámušadet lausuntopalvelu.fi:s, cealkámuša sáhttá doaimmahit šleađgapoasttain čujuhussii kirjaamo@museovirasto.fi

Cealkámušaid sáhttet addit earátge go juohkimis máinnašuvvon oassebealit. FUOM! Buot Lausuntopalvelu.fi-bálvalusas addojuvvon almmolaččat fidnu guoskan bealiváldimat ja cealkámušat leat almmolaččat ja dat almmustahttojuvvojit lausuntopalvelu.fi:s

Arkeologalaččat mearkkašahtti čuozáhagat ja guovllut válddahallojuvvojit“VARK-gullan siidduin”https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx, gos lea vejolaš addit daidda laktásan máhcahaga čuozáhagaid guovdu. Maiddái buot arkeologalaš čuozáhagaid guoskan máhcahagat leat almmolaččat ja dat almmustahttojuvvojit VARK-gullama siidduin.

Gullanbivdda juhkkojuvvo almmolaš diehtunaddimiin. Diehtunaddin gehččojuvvo dáhpáhuvvan čihččet beaivve almmuhusa almmustahttimis Musealágádusa elektrovnnalaš dieđihankanálain.


smn
Mij pivdep adeliđ ciälkkámušâid vuosâsaajeest Lausuntopalvelu.fi peht. Ciälkkámuš ij taarbâš sierâ vuolgâttiđ šleđgâpostáin tâi poostâ peht. Vâi puávtáččij adeliđ ciälkkámuš, te västideijee ferttee registeristuđ já čáládâttâđ siisâ Lausuntopalvelu.fi:n. Täärhib ravvuuh palvâlus kevttim várás kávnojeh Lausuntopalvelu.fi siijđoin Ohjeet > Käyttöohjeet (Ravvuuh > Kevttimravvuuh). Palvâlus kiävtun väldim torjuu puáhtá táttuđ čujottâsâst lausuntopalvelu.om@om.fi

Vâi macâttâs ličij älkkeb kieđâvuššâđ, te ciälkkámušpalvâlusâst láá oovdânpuohtum inventistem olášutmân lohtâseijee koččâmušah, mooid puáhtá västidiđ valmâš vástádâsmuulsâiävtuiguin.

Koččâmušâi maŋa lii lasseen tekstâkieddi rijjâ ciälkkámušâi várás.

Jis tij eppeđ kuittâg pyevti adeliđ jieijâd ciälkkámuš Lausuntopalvelu.fi:st, te ciälkkámuš puáhtá toimâttiđ meid šleđgâpostáin čujottâsân kirjaamo@museovirasto.fi


Ciälkkámušâid pyehtih adeliđ iäráseh-uv ko toh kiäh láá mainâšum jyehimlistoost. HUÁM! Puoh Lausuntopalvelu.fi-palvâlusâst adelum almolávt haahân kyeskee peleväldimeh já ciälkkámušah láá almoliih já toh olgosadeluvvojeh Lausuntopalvelu.fi:st.

Väldikodálávt merhâšittee arkeologisiih čuosâttuvah já kuávluh oovdânpuáhtojeh”VARK-kuullâm -siijđoin” https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx, kost lii máhđulâš adeliđ tooid lohtâseijee čuosâttâhkuáhtásii macâttâs. Meid puoh arkeologisijd čuosâttuvváid kyeskee macâttâsah láá almoliih já toh olgosadeluvvojeh VARK-kuullâm -siijđoin.

Kuullâmtáttum juáhhoo almostiättunadelem häämist. Kiäččoo, et tiättunfinnim lii tábáhtum čiččâd peeivi almottâs olgosaddelmist Museovirgáduv šleđgâhámásijn tieđettemoolijn.


sms
Ceälkkmõõžžid räuʹǩǩe uʹvdded vuõss-sââʹjest Ceäʹlǩǩemkääzzkõs.fi pääiʹǩ. Ceälkkmõõžž ij taarbâš vuõltteed jeäʹrben neʹttpååʹštest leʹbe pååʹšt pääiʹǩ. Ceälkkmõõžž uʹvddem diõtt âlgg vaʹstteei rekisterâsttõõttâd da ǩeʹrjjõõttâd Ceäʹlǩǩemkääzzkõs.fi kääzzkõʹsse. Tääʹrǩab vuäʹppõõzz kääzzkõõzz âânnmõššân käunnʼje Ceäʹlǩǩemkääzzkõs.fi seeidain Vuäʹppõõzz  > Ââʹnnemvuäʹppõõzz. Kääzzkõõzz ââʹnnem staan vuäitt raukkâd addrõõzzâst lausuntopalvelu.om@om.fi

Maacctõõzz ǩiõttʼtõõllâm hiâlptummšen Ceäʹlǩǩemkääzzkõõzzâst liâ eʹtǩǩuum inventâsttmõõžž čõõđtummša kuulli kõõččmõõžž, koid vuäitt vaʹstteed vaalmâš vaʹstteemvaajtõsmääinai vieʹǩǩin.

Kõõččmõõžži mâŋŋa lij lââʹssen teʹksttčuʹǩǩ jiijjad pååđ ceälkkmõõžži väʹrdd.

Jõs jeäʹped kuuitâǥ vueiʹt uʹvdded ceälkkmõõžžeed Ceäʹlǩǩemkääzzkõs.fi - kääzzkõõzzâst,  ceälkkmõõžž vuäitt vuõltteed še neʹttpååʹštest addrõʹsse: kirjaamo@museovirasto.fi

Ceälkkmõõžžid vueiʹtte uʹvdded še järraz ǥu pâi juâkkmõõžžâst peäggtum. HUÕM! Puk Ceäʹlǩǩemkääzzkõs.fi -kääzzkõõzzâst uvddum aalmlaž haʹŋǩǩõõzz kuõskki peäʹlest välddmõõžž da ceälkkmõõzz liâ õõlmâs da tõid čõõđte Ceäʹlǩǩemkääzzkõs.fi - kääzzkõõzzâst.

Argeolooglânji miârkkteei argeolooglaž paaiʹǩid da vuuʹdid čuäʹjtâʹlle “VARK-kuullmõš seiddõõzzâsthttps://www.kyppi.fi/palveluikkuna/VARK/asp/v_default.aspx, koʹst lij vueiʹtlvaž uʹvdded tõid kuulli päiʹǩǩpuõttlaž maacctõs. Pukid argeolooglaž paaiʹǩid kuõskki maacctõõzz liâ še õõlmâs da tõid čõõđte VARK-kuullmõõžž seiddõõzzâst.

Kuullâmraukkmõõžž jueʹǩǩe õõlmâsteâđtõzzân. Tiõttuvuäǯǯmõõžž ǩeäʹčče šõddâm čiččâm peeiʹv ǩeeʹjjest iʹlmmtõõzz čõõđtummšest Muʹzeikonttâr liâđǥlain teâđtemvuõllsin.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
Projektipäällikkö Teija Tiitinen, puh. 0295 33 6293 ja
Intendentti Teemu Mökkönen, p. 0295 33 6203.etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

***
Válmmaštallit / Valmâštelleeh / Valmštõõlli
se
Lassedieđuid áššis addet:
Prošeaktaoaivámuš Teija Tiitinen, tel. 0295 33 6293 ja
Intendeanta Teemu Mökkönen, tel. 0295 33 6203. ovdanamma. sohkanamma@museovirasto.fi

smn
Lasetiäđuid ääšist adelává:
Proojeekthovdâ Teija Tiitinen, puh. 0295 33 6293 já
Intendent Teemu Mökkönen, p. 0295 33 6203.ovdânommâ.suhânommâ@museovirasto.fi

sms
Lââʹssteâđaid ääʹššest ouʹdde:
Projeʹkttšurr Teija Tiitinen, teʹl.. 0295 33 6293 da
Intendeʹntt Teemu Mökkönen, teʹl. 0295 33 6203.ouddnõmm.sokknõmm@museovirasto.fi
 
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunginmuseo    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan museo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forum Marinum    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunginmuseo    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto/ Arkeologia    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunginmuseo    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
K.H. Renlundin museo    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun Museo    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen museo    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Kymenlaakson museo    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Lahden museot    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin maakuntamuseo    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan museot    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luonnonvarakeskus    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan museo    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.    
Maanomistajain liitto ry    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metsähallitus    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mobilia auto- ja tiemuseo    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museo- ja tiedekeskus Luuppi    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto/ Arkeologia    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paliskuntain yhdistys / Bálgesiid ovttastus    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan maakuntamuseo    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan museo    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan museo    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon museo    
Posion kunta    
ProAgria Keskusten Liitto    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihisaari – Savonlinnan museo    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät / Sámediggi    
Saamelaismuseo Siida    
Saarijärven kaupunki    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan Museo    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomalais-norjalainen rajavesikomissio    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomalais-venäläinen rajavesistökomissio    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y.    
Suomen arkeologinen seura ry    
Suomen arkkitehtuurimuseo    
Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland    
Suomen Kotiseutuliitto ry    
Suomen Kulttuuriperinnon Säätiö sr    
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen maatalousmuseo Sarka    
Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsämuseo LUSTO, Punkaharju    
Suomen Rautatiemuseo    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Talonpoikaiskulttuurisäätiö    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tapio Oy    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tornionlaakson museo    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun museokeskus    
Turun yliopisto/ Arkeologia    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Vantaan kaupunginmuseo    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viherympäristöliitto ry    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

maankäyttö- ja rakennuslaki

Arkeologinen kulttuuriperintö

Muinaisjäännökset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Arkeologiskt kulturarv

Fornlämningar

Markanvändnings- och bygglagen

Riksomfattande mål för områdesanvändningen