Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Säteilyturvakeskuksen määräys vapaarajoista ja vapauttamisrajoista

Säteilyturvakeskuksen määräys vapaarajoista ja vapauttamisrajoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 13/0008/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Säteilylain (859/2018) 49 §:n 3 momentin ja 85 §:n 2 momentin sekä ydinenergialain (990/1987) 7 q §:n 1 momentin 28 kohdan nojalla säädetään Säteilyturvakeskuksen määräyksestä vapaarajoista ja vapauttamisrajoista.
Määräys vastaa sisällöltään 15.12.2018 voimaan tullutta Säteilyturvakeskuksen määräystä vapaarajoista ja vapauttamisrajoista.
Tausta
Säteilylaki (859/2018) tuli voimaan 15.12.2018. Säteilyturvakeskuksen määräys vapaarajoista ja vapauttamisrajoista SY/1/2018 tuli voimaan 15.12.2018 samaan aikaan säteilylain kanssa. Luonnon radionuklidien osalta ehdotetaan vapauttamisrajojen täydentämistä siten, että ne koskisivat kaikkia kiinteissä materiaaleissa olevia luonnon radionuklideja.

 
Tavoitteet
Keskeisenä tavoitteena on saattaa vapaarajoja ja vapauttamisrajoja koskeva määräys vastaamaan uuden säteilylain säädöksiä. Määräyksen liitteessä 1 vapaarajat ja vapauttamisrajat on saatettu vastaamaan neuvoston direktiivissä 2013/59/Euratom esitettyjä arvoja.
Luonnon radionuklidien osalta ehdotetaan vapauttamisrajojen täydentämistä siten, että ne koskisivat kaikkia kiinteissä materiaaleissa olevia luonnon radionuklideja eikä ainoastaan hajoamistuotteidensa kanssa pitkäaikaisesti tasapainottuneita radionuklideja. Muutoksen perustana on käytännössä ilmennyt tarve, koska on toimintoja (esimerkiksi malmien rikastustoiminta), joissa hajoamistuotteet eivät ole pitkäaikaisesti tasapainottuneita.
Esitetty muutos ei muuta direktiivin2013/59/Euratom täytäntöönpanoa vapauttamisrajojen osalta vaan täydentää täytäntöönpanomääräystä sellaisiin erityistilanteisiin, joista direktiivi ei säädä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Säteilyturvakeskukselle viimeistään 15.3.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Säteilyturvakeskus pyytää lausuntoanne "Säteilyturvakeskuksen määräyksestä vapaarajoista ja vapauttamisrajoista". Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Säteilyturvakeskus pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Määräyksessä on muutettu liitteen 1, taulukon 1, osan 2 "Luonnon radionuklidit" alussa olevaa taulukon yläpuolella olevaa johtolausetta, josta pyydetään lausuntoa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Mika Markkanen, puh. 09 759 88 228, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi ja johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. 09 759 88 530, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@stuk.fi
Jakelu:
Cardirad Oy    
Docrates Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Fennovoima    
Fortum Power and Heat Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian osasto    
Immuno Diagnostic Oy    
IS-Vet Oy    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Lääketieteellinen Radioisotooppiyhdistys    
MAP Medical Technologies Oy    
Orion Diagnostica Oy    
Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Sairaalafyysikot ry.    
SAM Nordic Oy    
Sonar Oy    
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto    
Suomen radiologiyhdistys ry    
Suomen röntgenhoitajaliitto ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Terrafame    
Valtakunnallinen PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Asiasanat

Säteilyturvakeskus

Säteily

säteilyturvallisuus

vapaarajat

vapauttamisrajat