Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/13847/2020

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä väylämaksun kantamisesta edelleen puolitettuna vuonna 2021 (1.1.–31.12.2021). Toimenpiteellä pyritään edistämään elinkeinojen palautumista vuoden 2020 Covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttamasta kriisistä edelleen epävarmoissa taloudellisissa olosuhteissa. Ilman toimenpidettä väylämaksu kannettaisiin 1.1.2021 alkaen ennen puolitusta voimassa olleen hinnaston mukaisesti.
Tausta
Väylämaksun väliaikainen puolitus on ollut voimassa vuodesta 2015 lähtien. Väliaikaisen lain voimassaoloa on jatkettu kaksi kertaa. Nykyisen lain voimassaolo päättyy 31.12.2020. Maksun puolituksen alkuperäisenä tavoitteena on ollut keventää elinkeinoelämän ja erityisesti teollisuuden kustannusrasitetta sekä kompensoida vuonna 2015 voimaan tulleen SECA-alueiden rikkisääntelyn kustannusvaikutuksia. Vuoden 2020 alustamerenkulun toimintaolosuhteet muuttuivat tasapuolisemmiksi, kun IMO:n rikkisääntely tuli voimaan kaikilla merialueilla. Puolitetun väylämaksun kautta varustamoille ja elinkeinoille syntyvä taloudellinen hyöty on arviolta 35–50 miljoonaa euroa vuonna 2021 verrattuna siihen, että väylämaksu perittäisiin palvelutarjonnan kustannusten mukaan täysimääräisenä. Toisaalta valtiolle koituu saman suuruinen tarve rahoittaa rannikon väylänpidon, meriliikenteenohjauksen, jäänmurron ja merenmittauksen kustannuksia talousarviovaroista.
Tavoitteet
Muutetaan lakia väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta niin, että väylämaksun määräaikaista puolitusta jatketaan vielä vuonna 2021.
Linkit
Liitteet:

HE väylämaksu 2021 lausuntoversio 23.6.2020.docx - Luonnos hallituksen esityksestä väylämaksu 2021

HE_väylämaksu_2021_lausuntoversio_23.6.2020_sv_IS_Korjattu.docx - Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021

Aikataulu
Lausunnot pyydetään viimeistään tiistaina 12.8.2020 lausuntopalveluun.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/13847/2020.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
29.6.-10.7.2020 hallitusneuvos Pasi Ovaska p. 0295 34 2645
13.7.-17.7.2020 johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki p. 0295 34 2129
20.7.-28.7.2020 hallitusneuvos Pasi Ovaska p. 0295 34 2645
3.–12.8.2020 erityisasiantuntija Juha Tervonen p. 0295 34 2070
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
HaminaKotka Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsäteollisuus ry    
Satamaoperaattorit    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Transitoliikenneyhdistys ry    
Suomen varustamot Ry    
Suomen Yrittäjät    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Asiasanat

Kilpailukyky

väylämaksu

alusliikenne