Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen ja Ukrainan välisten maantiekuljetusten lupatarpeet sekä rajoitetun kolmannen maan lupatyypin mahdollisuus

Suomen ja Ukrainan välisten maantiekuljetusten lupatarpeet sekä rajoitetun kolmannen maan lupatyypin mahdollisuus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12244/2019-LVM-3

Vastausaika on päättynyt: 12.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ukraina on pyytänyt tieliikenneneuvotteluissa 11.10.2019 Suomea lisäämään kolmannen maan lupakiintiötä tai vaihtoehtoisesti harkitsemaan uudenlaista rajoitettua kolmannen maan lupatyyppiä. Suomi suhtautui nykyisen lupakiintiön kasvattamiseen tässä vaiheessa torjuvasti, mutta lupasi toimittaa tiedon Ukrainan ehdottaman uuden rajoitetun kolmannen maan kuljetuslupatyypin hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Tausta
Ulkomaankauppa Suomen ja Ukrainan välillä on verrattain vähäistä, osuuden ollessa Suomen tullin 2018 tilastojen mukaan tuonnista 0,2 % ja viennistä 0,3 % Suomen koko ulkomaankaupasta.
 
Kahdenvälinen kuljetuslupa oikeuttaa kuljetuksiin Suomen ja toisen sopijavaltion välillä. Kun taas kolmannen maan lupa oikeuttaa kuljetuksiin esimerkiksi EU:n ulkopuolisen maan kuljetusyritykselle kuljettaa kuorma Suomesta toiseen EU-maahan tai toisesta EU-maasta Suomeen.
 
Suomi on perinteisesti ollut varovainen kolmansien maiden lupien myöntämisen kanssa. Toisaalta ilmastovaikutusten ja vientikustannusten alentamiseksi Suomelle kuljetusten yhdistäminen ja tehostaminen ovat tärkeitä. Suomen ja Ukrainan väliset maantiekuljetukset tapahtuvat lähes kokonaan ukrainalaisilla ajoneuvoille niiden halvemman kustannustason vuoksi. On mahdollista, että käsittelyssä olevan EU:n liikkuvuuspaketti I:n myötä ukrainalaisia kuljetusyrityksiä koskisivat tulevaisuudessa kansainvälisessä liikenteessä myös lähetettyjä työntekijöitä koskevat säädökset kuten vähimmäispalkat.
 
Ukrainalaisten selvityksen perusteella heillä on tarve kolmannen maan lupien lisäämiseksi. Kolmannen maan lupakiintiön nostamistarve johtuu siitä, etteivät he saa koottua riittävästi kuormaa Suomeen suuntautuviin maantiekuljetuksiin ja osin myös siitä, ettei heillä enää ole suoraa pääsyä Suomeen Venäjän läpi. Näistä seikoista johtuen kahdenvälisissä maantiekuljetuksissa joudutaan usein tulemaan tyhjänä Ukrainasta Suomeen. Ukrainan antamia perusteluja tukee Euroopan komission markkinoillepääsyä koskevan tietokannan tilastot, jotka osoittavat viennin ja tuonnin suhteen olevan epätasapainossa.
 
Edellisen kerran kuljetuslupakiintiöitä on lisätty 600 luvasta 900 lupaan vuonna 2018. Ukrainalla on jo tällä hetkellä yksi Suomen korkeimmista kolmannen maan lupakiintiöistä, jotka oikeuttavat mm. kuljetuksiin Suomesta EU:n sisämarkkinoille. Tosin kolmannen maan lupien käyttöön tarvitaan kolmannen maan lupa sekä kuorman lastaus- että purkuvaltiosta. Eli Suomen kolmannen maiden lupien käyttömahdollisuudet riippuvat siitä kuinka paljon Ukrainalla on lupia muiden valtioiden kanssa. Suomi ei siis yksin mahdollista ukrainalaisille pääsyä EU:n sisämarkkinoille.
Tavoitteet
Neuvotteluissa nousi kolmannen maan lupatarpeen lisäksi esille uudenlaisen lupatyypin mahdollisuus, joka soveltuisi joustavammin Suomen ja Ukrainan välisiin kuljetuksiin. Käytännössä tällaiset rajoitetut luvat sallisivat kolmannen maan kuljetuksen Suomeen, muttei kuitenkaan Suomesta muualle kuin Ukrainaan. Uuden lupatyypin myötä turvattaisiin Suomesta EU:hun suuntautuvien vientikuljetusten pysyminen ennallaan, mutta tuontikuljetuksissa mahdollistettaisi vapaammin ukrainalaisille ottaa tavaraa kyytiin muista Euroopan maista kuten Baltian maista, Puolasta tai Valko-Venäjältä. Kyseisen lupatyypin tarkoituksena on mahdollistaa kolmannen maan lupakiintiön kasvattaminen niin, että vaikutukset muuhun kuljetusmarkkinaan olisivat vähäiset.
Aikataulu
Lausunnonantajia pyydetään lausumaan Ukrainan pyytämän rajoitetun kolmannen maan lupatyypin mahdollisuudesta Suomen ja Ukrainan välisiin maantiekuljetuksiin. Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 12.12.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausunnot uudesta kolmannen maan kuljetuslupatyypistä vastaamalla lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Toissijaisesti lausunto voidaan toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja kopio Jorma Hörkölle (jorma.horkko@lvm.fi). Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä diaarinumero
VN/12244/2019-LVM-3.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Jorma Hörkkö, jorma.horkko@lvm.fi, p. 029 534 2488 tai erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, veli-matti.syrjanen@lvm.fi, p. 029 534 2124.
Jakelu:
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Kemianteollisuus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten liitto    
Metsäteollisuus    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Teknologiateollisuus    
Tulli    
Ulkoasiainministeriö    
Asiasanat

kansainvälinen liikenne

tiekuljetukset

kuljetuslupa