Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen/C1- ja C1E-luokan opetusvaatimukset

Ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen/C1- ja C1E-luokan opetusvaatimukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1735/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 18.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö toimittaa lausunnon antamista varten luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta. Lausuntopyyntö julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi-verkkosivulla.
 
Luonnos asetusehdotukseksi sisältää ehdotukset C1- ja C1E-luokan ajokorttiopetuksen uusiksi vähimmäismääriksi. Opetusmäärät ehdotetaan suhteutettaviksi kyseisillä ajokorteilla yleensä kuljetettavan ajoneuvokaluston vaatimusten mukaan ja ne vastaavat Liikenteen turvallisuusviraston kokeiluluvalla toteutetussa kokeilussa sovellettuja vähimmäisopetusmääriä.
 
Tausta
C1- ja C1E-luokan ajokorttiopetuksen määristä säädetään ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Vaatimukset asetettiin silloin kun raskaan kaluston ajokorttiopetuksen määrät sovitettiin tieliikenteen kuljettajien ammattipätevyysvaatimuksiin ammattipätevyysvaatimusten voimaantulon yhteydessä. C1-luokan ajokortteja suoritetaan melko vähän, mihin koulutusvaatimusten katsotaan osaltaan vaikuttaneen. Koulutuksen määriä pidetään suurina kaluston kokoon ja ominaisuuksiin nähden. C1-luokan kuorma-auton kokonaismassa voi olla enintään 7 500 kiloa ja kalusto on yleensä kokonaismassaltaan 5 000–6 000 kilon luokkaa. Hallintalaitteiltaan ja ajettavuudeltaan sekä ulkonaiselta kooltaan ajoneuvot ovat usein isoja pakettiautoja tai kooltaan lähellä niitä. C-luokassa 5-akselisen ajoneuvon kokonaismassa voi olla jopa 42 000 kiloa ja hallintalaitteet ovat olennaisesti erilaiset kuin henkilö- ja pakettiautoissa. 

C1-luokassa vaaditaan teoriaopetusta vähintään 9 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 5 tuntia. Tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyyden suorittaminen huomioidaan koulutusvaatimuksissa ja tässä tapauksessa ajokorttiopetuksen vähimmäistuntimäärät ovat 1 tunti teoriaa ja 2 tuntia ajo-opetusta. C-luokan opetusvaatimuksissa voidaan huomioida suoritettu tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyys sekä alemman luokan kuorma-autokortti. C-luokassa vähimmäisvaatimus teoriaopetuksen kohdalla on 12 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1-luokan ajokortti, 3 tuntia ja ajo-opetuksessa 10 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1-luokan ajokortti, 5 tuntia. Ammattipätevyyttä täydentävät opetuksen vähimmäismäärä C-luokassa on tunti teoriaa ja 2 tuntia ajo-opetusta.

C1E-luokassa vaaditaan 8 tuntia teoria- ja 10 tuntia ajo-opetusta. Jos ajokorttia suorittavalla on voimassa oleva tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyys tuntimäärät ovat 3 tuntia teoria- ja 3 tuntia ajo-opetusta. CE-luokassa vähimmäismäärä teoriaopetuksessa on 15 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1E-luokan ajokortti, 7 tuntia ja ajo-opetuksessa 30 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1E-luokan ajokortti, 20 tuntia. Ammattipätevyyttä täydentävän teoriaopetuksen vähimmäismäärä on 3 tuntia ja ajo-opetuksen 10 tuntia.

Liikenteen turvallisuusviraston kokeiluluvalla käynnissä olleessa kokeilussa (Töysän autokoulun kevennetyn C1- ja C1E-luokkien kuljettajaopetuksen kokeilu; kokeilun väliraportti 2017 Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy) on ajokortti voitu suorittaa C1-luokassa 2 teoriatunnilla ja 3 ajotunnilla ja C1E-luokassa 3 teoriatunnilla ja 3 ajotunnilla. Kokeiluun osallistuneiden hyväksymisprosentti tutkinnossa oli ensimmäisellä yrityskerralla C1-luokassa 93,6 ja C1E-luokassa 94,8. C1E-luokassa kevennetyssä mallissa hyväksymisprosentti oli 2-3 prosenttiyksikköä alempi.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tarkistaa C1- ja C1E-luokan kuorma-auton ajokorttia varten vaadittavan opetuksen määrät, että vaatimukset vastaisivat paremmin kuljetettavaa kalustoa. Hankkeen tarkoituksena on myös edistää kuljettajien saatavuutta. Tuntimäärien lasku olisi huomioitava raskaampien C- ja CE-luokan koulutusvaatimuksissa, jos kysymyksessä olisi em. ajokorttiluokan korottaminen, jotta koulutuksen tavoitteita ei vääristettäisi raskaampien luokkien koulutuksessa.

Muutokset toteutettaisiin ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella.
Liitteet:
Aikataulu
 
Lausuntoaika päättyy 18.10.2018. Lausunnon antavia pyydetään vastaamaan lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lisätietoja antaa suunnittelija Eero Salojärvi sähköpostitse (eero.salojarvi@lvm.fi) tai puhelimitse (0295342123).
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausuntopyyntö julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.

Jakelu:
Ajovarma    
A-Katsastus Oy    
Ammattipätevyyskouluttajat ry    
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto    
EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Hämeen ammatti-instituutin Liikenneopetuskeskus    
Jyväskylän aikuisopisto JAO    
K-1 Katsastajat ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikan Opetuksen Tuki LOT ry    
Logistiikkayritysten liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö    
Moottoripyöräkerho 69 ry MP69    
MP-kauppiaat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oy Elfving Ab    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
SF-Caravan ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokoululiitto SAKL    
Suomen Kuljetus- ja logistiikka SKAL    
Suomen Liikennelääketieteen yhdistys    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Motoristit ry Smoto    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taksiliitto    
Teknisen Kaupan Liitto/Mopo- ja moottoripyöräjaosto    
Teknologiateollisuus ry/maatalouskonevalmistajat    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry.    
Ympäristöministeriö