Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistaminen, työryhmän välimietintö

Sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistaminen, työryhmän välimietintö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27804/2020-PLM-1

Vastausaika on päättynyt: 26.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Puolustusministeriö asetti 15.1.2020 työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistella tarvittaessa ehdotus sääntelyn uudistamiseksi. Työryhmä luovutti sotilasrikosten esitutkintasäännösten kehittämistä koskevan välimietintönsä puolustusministeriölle 18.12.2020.

Työryhmä ehdottaa välimietinnössään, että sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettuun lakiin lisätään säännökset pääesikunnan ja poliisin oikeudesta päättää esitutkinnan käynnistämisestä. Työryhmä ehdottaa lisäksi lakiin uutta säännöstä Puolustusvoimien oikeudesta saada virka-apua muilta esitutkintaviranomaisilta sekä sotilasrikosten selvittämistä poikkeusoloissa ja normaaliolojen häiriötilanteissa koskevan sääntelyn täsmentämistä. Työryhmä ehdottaa samalla useita pienempiä muutoksia sotilasrikosten selvittämistä koskeviin säännöksiin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto työryhmän välimietinnöstä pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään perjantaina 26.2.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistamista valmistelevan työryhmän välimietinnöstä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Perttu Wasenius (etunimi.sukunimi@defmin.fi, 0295 140 603).
Jakelu:
Aliupseeriliitto ry    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Kadettitoverikunta ry    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuksen Tuki ry    
Maanpuolustuskiltojen Liitto ry    
Maanpuolustuskoulutusyhdistys    
Maanpuolustusnaisten Liitto ry    
Naisten Valmiusliitto ry    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
PLM hallintopoliittinen osasto    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
Poliisihallitus    
pääesikunta    
Päällystöliitto ry    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Reserviläisliitto ry    
Sininen Reservi ry    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto ry    
tasavallan presidentin kanslia    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tullihallitus    
Tuomioistuinvirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoasiainministeriö    
Upseeriliitto ry    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

Puolustusvoimat

esitutkinta

sotilaskurinpito