Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1070/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om fastställande av könstillhörighet och ändring av lagar som har samband med den.
 
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om fastställande av könstillhörighet. Genom lagen upphävs lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet. Dessutom föreslås det ändringar i steriliseringslagen, lagen om moderskapsunderstöd, folkpensionslagen, lagen om hemkommun,  lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt samt moderskapslagen. Propositionen har sin grund i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering stiftas en lag om fastställande av könstillhörighet som respekterar självbestämmanderätten. Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga avlägsnas och medicinsk vård åtskiljs från korrigering av juridiskt kön. Könstillhörigheten ska kunna korrigeras av en myndig person som visar upp en motiverad utredning av att han eller hon permanent upplever sig tillhöra det andra könet. Korrigering av könstillhörighet förbinds med en betänketid.
 
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 27 maj 2021 arbetsgruppen för translagen, som består av gruppen för uppföljning och utvärdering samt tjänstemannagruppen. Tjänstemannagruppens uppgift är bland annat att lägga fram de lagstiftningsförslag som behövs för att ställningen och rättigheterna för personer som hör till könsminoriteter ska ordnas i enlighet med regeringsprogrammet. Därtill ska tjänstemannagruppen lägga fram ett förslag till bestämmelser om föräldraskap för personer som har fastställt sin rättsliga könstillhörighet och om tillämpningen av lagstiftningen om social trygghet. Tjänstemannagruppens förslag gällande lagstiftningen ska, i enlighet med beslutet om tillsättande, beredas i form av en regeringsproposition. Gruppen för uppföljning och utvärdering har till uppgift att följa och stödja tjänstemannagruppens arbete, delta i bedömningen av alternativ och förslag, samt producera expertinformation till stöd för beredningen.
Målsättningar

Syftet är att stärka en persons självbestämmanderätt genom att åtskilja rättsligt fastställande av könstillhörighet från medicinska undersökningar och behandlingar. En ansökan om fastställande av könstillhörighet ska utgå från en persons egen utredning om upplevelsen av det egna könet.
 
Avsikten är att den personliga integriteten och rätten till privatliv ska stärkas genom att slopa kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga som en förutsättning för rättsligt fastställande av könstillhörigheten i de gällande bestämmelserna.
 
Det kan fastställas att en person har en annan könstillhörighet än den som har antecknats för personen i befolkningsdatasystemet, om personen lägger fram en utredning om att personen varaktigt upplever sig tillhöra det kön som ska fastställas, är myndig och finsk medborgare eller bosatt i Finland.
 
Syftet med ansökningsförfarandet för fastställande av könstillhörighet är att säkerställa att fastställandet av könstillhörighet söks på basis av kunskap och efter övervägande.

Enligt förslaget kan en persons föräldraskap ändras i befolkningsdatasystemet till att motsvara benämningen för den fastställda könstillhörigheten. Dessutom föreslås ändringar i annan lagstiftning som syftar till att trygga barnets rättsliga ställning trots att benämningen för förälderns föräldraskap ändras.
 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om ändring av den benämning som beskriver föräldraskapet ska dock tillämpas först den 1 oktober 2023.
 

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in era utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet senast den 3 april 2022 klockan 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtande kan också skickas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (registratorskontoret.shm@gov.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/1070/2021.
 
Ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende i VN/1070/2021 VAHVA.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Vänligen notera att alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).
 
Beredare
Direktör Jaska Siikavirta, etunimi.sukunimi@gov.fi
Konsultativ tjänsteman Maija Iles, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jurist Sonja Jantunen, etunimi.sukunimi@gov.fi


Obs! Följande instanser har lagts till i sändlistan:
Miehet ry (Män rf)
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL - Mansorganisationernas centralförbund
Naisasialiitto Unioni -  Kvinnosaksförbundet Unionen
Naisjärjestöjen keskusliitto NJKL - Kvinnoorganisationernas Centralförbund
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS
Sukupuolen tutkimuksen seura - Sällskapet för genusforskning
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE – Delegationen för jämställdhetsärenden

 
Sändlista:
Aito avioliitto ry    
Amnesty International, Suomen osasto ry    
Aura Klinikka Oy, Turku    
Dextra Lapsettomuusklinikka, Helsinki    
Digi-ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EK    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Hedelmöityshoitoklinikka Gynova Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
InOva klinikka, Kuopio    
Intersukupuolisten ihmisoikeudet - ISIO ry    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kätilöliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäriliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mehiläinen, Felicitas-Klinikka Oy, Oulu    
Miessakit ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Oikeuskansleri    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Ovumia Oy, Tampere    
Ovumia Oy/Fertinova lapsettomuusklinikka Helsinki    
Ovumia Oy/Fertinova lapsettomuusklinikka Jyväskylä    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisi    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE    
Statens ämbetsverk på Åland - Ahvenanmaan valtionvirasto    
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen psykiatriayhdistys    
Suomen UNICEF ry    
Suomen Yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto    
tietosuojavaltuutettu    
Trans ry    
Transfeminiinit ry    
Translasten ja -nuorten perheet ry    
Trasek ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnansyyttäjä    
Valtion Nuorisoneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Väestöliitto    
yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering