Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1070/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sukupuolen vahvistamisesta. Lailla kumottaisiin laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi steriloimislakia, äitiysavustuslakia, kansaneläkelakia, kotikuntalakia, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettua lakia sekä äitiyslakia. Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan. 

Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika.
 
Sosiaali-ja terveysministeriö asetti 27.5.2021 translainsäädännön uudistamisen työryhmäkokoonpanon, joka koostuu seuranta-ja arviointiryhmästä sekä virkamiestyöryhmästä. Virkamiesryhmän tehtävänä on muun muassa tehdä tarvittavat lainsäädännölliset ehdotukset sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden aseman ja oikeuksien järjestämiseksi hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi virkamiesryhmän tulee tehdä ehdotus sääntelyksi oikeudellisen sukupuolensa vahvistaneen henkilön vanhemmuudesta ja sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta. Virkamiesryhmän tulee asettamispäätöksen mukaisesti laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Seuranta- ja arviointiryhmän tehtävänä on seurata ja tukea virkamiesryhmän työskentelyä, osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten arviointiin sekä tuottaa asiantuntijainformaatiota valmistelun tueksi.
Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi henkilön omaan selvitykseen koskien hänen sukupuolen kokemustaan.

Henkilön henkilökohtaista koskemattomuutta ja oikeutta yksityiselämään vahvistettaisiin poistamalla voimassa oleva vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä edellytyksenä sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle.
Henkilö voitaisiin vahvistaa kuuluvaksi toiseen sukupuoleen kuin mihin hänet on väestötietojärjestelmään merkitty, jos hän esittää selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vahvistettavaan sukupuoleen, on täysi-ikäinen ja on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa.

Sukupuolen vahvistamista koskevan hakemusmenettelyn tarkoituksena on varmistua siitä, että sukupuolen vahvistamista haetaan tietoon perustuen ja harkiten.

Esityksen mukaan henkilön vanhemmuutta kuvaava nimike voitaisiin muuttaa väestötietojärjestelmään vastaamaan vahvistetun sukupuolen mukaista nimikettä. Lisäksi esitetään muuhun lainsäädäntöön muutoksia, joiden tarkoitus on turvata lapsen oikeudellinen asema vanhemman vanhemmuusnimikkeen muutoksesta huolimatta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Vanhemmuutta kuvaavan nimikkeen muuttamista koskevaa säännöstä sovellettaisiin kuitenkin vasta 1.10.2023.

 

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 03.04.2022 klo 16.15.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/1070/2021
 
VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/1070/2021
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Pyydämme huomioimaan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä Valtioneuvoston Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Johtaja Jaska Siikavirta, etunimi.sukunimi@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Maija Iles, etunimi.sukunimi@gov.fi
Lakimies Sonja Jantunen, etunimi.sukunimi@gov.fi

Huom! Jakeluun lisätty seuraavat tahot: 
Miehet ry
Miesjärjestöjen keskusliitto MJKL
Naisasialiitto Unioni
Naisjärjestöjen keskusliitto NJKL
Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS
Sukupuolen tutkimuksen seura
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE
Jakelu:
Aito avioliitto ry    
Amnesty International, Suomen osasto ry    
Aura Klinikka Oy, Turku    
Dextra Lapsettomuusklinikka, Helsinki    
Digi-ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EK    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Hedelmöityshoitoklinikka Gynova Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
InOva klinikka, Kuopio    
Intersukupuolisten ihmisoikeudet - ISIO ry    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kätilöliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkäriliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Mehiläinen, Felicitas-Klinikka Oy, Oulu    
Miessakit ry    
Monimuotoiset perheet ry    
Oikeuskansleri    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Ovumia Oy, Tampere    
Ovumia Oy/Fertinova lapsettomuusklinikka Helsinki    
Ovumia Oy/Fertinova lapsettomuusklinikka Jyväskylä    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisi    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sateenkaariperheet ry    
Seta ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE    
Statens ämbetsverk på Åland - Ahvenanmaan valtionvirasto    
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen psykiatriayhdistys    
Suomen UNICEF ry    
Suomen Yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto    
tietosuojavaltuutettu    
Trans ry    
Transfeminiinit ry    
Translasten ja -nuorten perheet ry    
Trasek ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtakunnansyyttäjä    
Valtion Nuorisoneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Väestöliitto    
yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering