Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kommenttipyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoksi

Begäran om kommentarer om utkastet till ordlista över Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7937/2020

Vastausaika on päättynyt: 19.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om era kommentarer om utkastet till ordlista över Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen.
 
Ni kan kommentera ordlistan i organisationens eller en enskild persons namn. Målet är att få expertrespons från intressegrupper. Kommentarerna kommer att användas vid finslipningen av ordlistan. Genom att kommentera kan man påverka termer, definitioner och anmärkningar på finska, svenska och engelska.
 
Vi ber er att indela kommentarerna under det begreppets nummer som kommentaren behandlar, eftersom den gör det möjligt att behandla responsen i strukturerad form.
Bakgrund
När social- och hälsovården reformeras uppstår också nya begrepp och behov av att komma överens om de termer som används för att hänvisa till dessa begrepp. Det är nödvändigt att definiera de nya begreppen för att säkerställa en samsyn om begreppens innehåll och för att kunna rekommendera termer som på ett så bra sätt som möjligt beskriver begreppens innehåll samt ge motsvarigheter till dem på olika språk.
 
Det första projektet inom terminologiarbetet inleddes 2017, men arbetet avbröts våren 2018. Våren 2020 sammankallades en ny arbetsgrupp för att slutföra terminologiarbetet. Det utkast till ordlista som arbetsgruppen utarbetat innehåller 44 centrala begrepp som har presenterats i form av termer och begreppsdiagram.
 
Ordlistan har beretts i samarbete mellan olika organisationer. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarade för finansieringen av terminologiarbetet.
 
Länkar:

http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/Sote-uudistamisen_keskeiset_kasitteet_2020-12-15_kommentoitavaksi.pdf - Sanastoluonnos Sanastokeskuksen palvelimella, Utkast till ordlista på Terminologicentralens server

Bilagor:
Tidtabell
Kommentarerna till utkastet till ordlista ska skickas senast den 19.3.2021 kl 16.00. 

Utlåtandena är offentliga. Alla kan kommentera.
Skriftliga utlåtanden kan också sändas elektroniskt till kirjaamo@stm.fi. Ange diarienummer VN/7937/2020 i följebrevet.

Dessutom kan utlåtanden sändas per post till följande adress:
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33
00023 STATSRÅDET
Svarsanvisningar för mottagare
Begreppen i ordlistan presenteras i form av både numrerade termposter och diagram som återger begreppssystemen i grafisk form. Termposterna och begreppsdiagrammen är avsedda att komplettera varandra och kommentarer begärs om dem båda. Närmare information om ordlistans struktur och de anteckningar som används i ordlistan har getts i början av utkastet till ordlista.
 
I termposten anges de termer som rekommenderas för begreppet samt eventuella termer som används, men som man inte vill rekommendera. Dessutom ges en definition som beskriver begreppets innehåll. Syftet med definitionen är att identifiera begreppet och skilja det från närliggande begrepp. Utöver definitionen ges ofta en eller flera anmärkningar med mer information om begreppet, såsom exempel eller information om användningen av termer.
 
Diagrammen åskådliggör relationer mellan begreppen och gör det lättare att överblicka de helheter som begreppen bildar. I diagrammen ingår den primära finskspråkiga termen som rekommenderas och definitionen av begreppet, men inte andra uppgifter som anges i termposten. I fråga om begreppsdiagrammen vore det värdefullt att höra om det saknas viktiga begrepp i diagrammet eller om förhållandet mellan begreppen har presenterats på ett felaktigt eller vilseledande sätt.
 
Alla kommentarer om ordlistan är välkomna. Kommentarerna kan innehålla ställningstaganden både till ordlistan som helhet och till enskilda termposter. Vi ber om konkreta förslag till förbättringar i de punkter i ordlistan där ni är av annan åsikt.
Beredare
Viestinnän kehittämispäällikkö Satu-Mari Tolonen, THL, p. 0295247922, etunimi.sukunimi@thl.fi 

Tekniska frågor om begäran om utlåtande kan ställas till Sonja Jantunen, STM, p. 0295163366, etunimi.sukunimi@stm.fi
 
Sändlista:
Eksote - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote    
Etelä-Suomen AVI    
HALI ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämeen liitto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sote    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soite    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymsote    
Lapin AVI    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KYS    
Pohjois-Suomen AVI    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri PHHYKY    
Ruotsin kielen lautakunta    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
sisäministeriö    
Soste    
THL    
Uudenmaan liitto    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS    
Ämnesord

sanastotyö

sanastot

sote-uudistus

terminologiarbete

ordlistor

social- och hälsovårdsreformen