Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - LAUSUTOPYYNTÖ TENON KALASTUSSÄÄNÖN MUUTOSTARPEISTA

LAUSUTOPYYNTÖ TENON KALASTUSSÄÄNÖN MUUTOSTARPEISTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1704/02.04.02/2019

Vastausaika on päättynyt: 2.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Suomi ja Norja ovat käynnistämässä neuvotteluja Tenojoen kalastussopimuksen määräaikaisen kalastussäännön uudistamiseksi kalastussopimuksen 5 artiklan mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää perusteltuja ehdotuksia kalastussääntöön tarvittavista muutoksista.
Tausta
Tenojoen vesistön rajajokiosuutta koskevat kalastusmääräykset perustuvat Suomen ja Norjan väliseen Tenojoen vesistön kalastussopimukseen (https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2017/20170042). Sopimuksen liite 2 on kalastusmääräykset sisältävä kalastussääntö vuosille 2017-2021.

Tenojoen vesistössä on noin 30 perinnöllisesti erilaistunutta eri sivujokiin sopeutunutta lohikantaa. Osa Tenon lohikannoista on hyvässä tilassa, mutta osa vesistön lohipopulaatioista kärsii ylikalastuksesta. Etenkin Tenon isojen latvahaarojen Karas-, Jiesjoen sekä Inarinjoen lohikannat ovat selvästi tavoitetasoa heikommassa tilassa. Lohikantojen heikon tilan vuoksi nykyinen kalastussääntö pyrkii pienentämään etenkin näiden latvahaarojen lohen kalastuskuolevuutta noin 30 %:lla.  Kalastussäännön uusimisprosessissa tieto lohikantojen tilasta ja elvyttämistarpeesta on otettava huomioon.  Lohikantojen tilaa on arvioitu tarkemmin sitä koskevissa tutkimusraporteissa (raportit saatavissa osoitteestawww.luke.fi/tenojoen_tutkimusryhma).

Eri osapuolten näkemyksiä Tenon kalastussopimuksen vaikutuksista on kartoitettu mm. neuvotteluihin valmistautumista varten. Tätä koskeva Akordi Oy:n raportti on julkaistu tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Tavoitteet
Tavoitteena on koota näkemyksiä kalastussäännön uudistamistarpeista asiaa koskevan Akordi Oy:n kartoituksen lisäksi.
Linkit

http://www.luke.fi/tenojoen_tutkimusryhma - Tenojoen lohikantojen seuranta- ja tutkimusryhmän nettisivut, mistä löytyvät Tenon lohikantojen tila-raportit sekä niiden kieliversiot (Suomi, Pohjois-Saame ja Englanti)

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2017/20170042 - Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössä

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162060 - Tenon kalastussopimuksen vaikutukset – sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2020:2

Liitteet:

Pohjois-saameksi Tenon kalastussopimuksen vaikutukset.pdf - Pohjois-saamenkielinen käännös raportista Tenon kalastussopimuksen vaikutukset – sopimuksen toimivuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta. (sitaatteja ei ole käännetty aikataulusyistä)

Aikataulu
Ehdotukset pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 2.3.2020 mennessä. 

Lausuntopyynnön Pohjois-Saamenkielinen versio lisätään lausuntopalveluun sen valmistuttua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:ssä, missä tämä lausuntopyyntö on julkaistu. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse (ensisijainen) osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsätalousministeriö kotisivuilla osoitteessawww.mmm.fi/lausunnolla.

Myös muut kuin alla jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.  Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä tai valtioneuvoston hankeikkunassa.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste (tapio.hakaste@mmm.fi, puh. 0295-62152).
Jakelu:
Alatalon osakaskunta    
Iivanan osakaskunta    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin Poliisilaitos    
Lapin Rajavartiosto    
Lapin Vapaa-ajankalastajapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Metsähallitus    
Nuorgamin osakaskunta    
Oikeusministeriö    
Outakosken osakaskunta    
Pikkujärven osakaskunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Tenon kiinteistönomistajat ry    
Tenonlaakson yrittäjät ry    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta    
Veahčaknjárgan osakaskunta    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kalastus

lohi

Tenojoki

Teno