Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Lausuntopyyntö keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16951/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta.
Tausta
Ympäristöministeriö on yhdessä muiden ministeriöiden kanssa valmistellut luonnoksen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaksi. Ilmastolain (609/2015) mukaan valtioneuvosto hyväksyy keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan kerran vaalikaudessa.

Lain mukaan suunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma, jossa esitetään, millä toimilla ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään ja ilmastonmuutosta hillitään taakanjakosektorilla, sekä päästökehitysarviot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä ja politiikkatoimien vaikutuksista siihen. Suunnitelman kattamalle taakanjakosektorille kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, jätehuollon ja F-kaasujen päästöt sekä päästökaupan ulkopuolisen teollisuuden ja muun energiankäytön päästöjä.

Suunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Suunnitelmassa tarkastellaan myös poikkileikkaavia teemoja, kuten alueellisen ilmastotyön ja kulutuksen merkitystä. Suunnitelman laatimisen perustana on ilmasto- ja energiastrategian kanssa yhteiset, VTT:n vetämässä HIISI-hankkeessa tuotetut skenaariot.
Tavoitteet
Järjestyksessään toisen ilmastosuunnitelman lähtökohtia ovat EU:n komission ehdottama vuoden 2030 kiristynyt päästövähennysvelvoite ja Sanna Marinin hallitusohjelmassa määritellyt ilmastolinjaukset. Komission ehdotuksen mukaan Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite taakanjakosektorille vuodelle 2030 on 50 prosenttia verrattuna vuoden 2005 tasoon. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
 
Perusskenaarion nykyiset toimet eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa arvioidaan millä toimilla ero saadaan kurottua umpeen, ja miten päästöt vähenevät taakanjakosektorin osalta niin, että hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa.
 
Ympäristöministeriö raportoi suunnitelman toteutumisesta vuosittain eduskunnalle ilmastovuosikertomuksessa, joka on kaikille julkinen raportti.
Linkit
Liitteet:

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma_LUONNOS_final.pdf - Ilmastosuunnitelman luonnos.

Sammanfattning och inledning.pdf - Tiivistelmä ja johdanto ruotsiksi.

Tiivistelmä ja johdanto_pohjoissaame_päivitetty.pdf - Tiivistelmä ja johdanto pohjoissaameksi.

Tiivistelmä ja johdanto_koltansaame_päivitetty.pdf - Tiivistelmä ja johdanto koltansaameksi.

Tiivistelmä ja johdanto_inarinsaame_päivitetty.pdf - Tiivistelmä ja johdanto inarinsaameksi.

Kaisu 2 - esittely.pdf - Kalvosarja ilmastosuunnitelmasta.

Aikataulu
Lausuntoaika on 8.12.2021-14.1.2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/16951/2020.
VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Johannes Lounasheimo, ympäristöministeriö, johannes.lounasheimo@gov.fi, p. 0295 250 112
Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö, magnus.cederlof@gov.fi, p. 0295 250 060.
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Akava ry    
Allianssi ry    
Amnesty Suomi    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Autoliitto    
Baltic Sea Action Group    
Bioenergia ry    
Business Finland    
Changemaker    
Climate Leadership Coalition    
Climate Move    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
ELY-ilmastoverkosto    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FEE Suomi    
Finanssiala    
FINGO    
Finnwatch    
Fridays For Future Suomi    
Greenpeace Suomi    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Ilmastopaneeli    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kestävyyspaneeli    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KIVO - Suomen Kiertovoima ry    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson Liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LUKE    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät ry    
MaRa ry    
Marttaliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Motiva Oy    
MTK ry    
Natur och Miljö    
Nuorten Agenda 2030    
Oikeusministeriö    
OKV    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
PLAN Suomi    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Partiolaiset    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Suomen Tekstiili & Muoti    
Suomen tuulivoimayhdistys    
Suomen valtiosääntöoikeudellinen seura    
Suomen Varustamot ry    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura SYS ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
UNICEF Suomi    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Nuoret    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YK-nuoret    
YTP ry    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalius