Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jokamiehenoikeuden nojalla luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jokamiehenoikeuden nojalla luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28915/2020

Vastausaika on päättynyt: 5.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki jokamiehenoikeuden nojalla luonnontuotteita keräämään maahan tulevien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta.
 
Tausta
Luonnontuotteiden teollinen talteenotto Suomessa on vuodesta 2005 lähtien nojautunut voimakkaasti Thaimaasta Suomeen kutsuttaviin kerääjiin. Thaimaasta on tullut viime vuosina Suomeen luonnontuotteiden keruuseen noin 2 500 henkilöä vuosittain. Satokaudelle 2020 Thaimaan viranomaiset nostivat Suomen maakiintiötä 3 000 kerääjään johtuen siitä, että kerääjien ansiomahdollisuudet ovat parantuneet ja kerääjien tyytyväisyys keruuseen Suomessa on lisääntynyt. Koronavirusepidemian takia Thaimaa kuitenkin rajoitti luonnontuotteiden kerääjien maasta lähtöä Thaimaasta satokaudella 2020. Suomeen on tullut jonkin verran luonnontuotteiden kerääjiä myös Ukrainasta. Koronavirusepidemian takia myös heitä oli kuluneena satokautena tavallista vähemmän.

Luonnontuotteiden kerääjien maahantuloon, maassa oleskeluun ja työnteko-oikeuteen sovelletaan Schengenin viisumisäännöstöä ja ulkomaalaislakia. Sen sijaan keruutyöstä, kerääjien olosuhteista Suomessa tai kerääjien ja ostajien välisistä oikeussuhteista ei nimenomaisia säännöksiä missään laissa. Tilanteen korjaamiseksi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pyysi 2014 työ- ja elinkeinoministeriötä yhdessä ulkoministeriön kanssa koordinoimaan luonnontuotteiden kerääjien oikeudellisen aseman kehittämistä.

Syksystä 2014 lähtien viranomaisten ja viisumikutsujayritysten välillä on sovellettu luonnontuotteiden poiminnan aiesopimusmenettelyä. Menettelyn tavoitteena on tasapuolistaa yritysten kilpailutilannetta ja parantaa kerääjien olosuhteita ja ansiomahdollisuuksia. Aiesopimusmenettelyn myötä näitä tavoitteita on osin saavutettu. Ongelmana on kuitenkin ollut aiesopimuksen heikko velvoittavuus ja hidas reagointi epäkohtiin. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistolla on valtakunnallinen luonnontuotteiden keruuta koskeva koordinointitehtävä. Suomen edustustojen pyynnöstä Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa lausuntoja kerääjiä Suomeen kutsuvien yritysten taloudellisista edellytyksistä. Aiesopimusmenettelyn heikkoutena on kuitenkin puuttuva oikeudellinen velvoittavuus.
 
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista asemaa ja pienentää hyväksikäytön riskiä. Tavoitteena on lisäksi tasapuolistaa luonnontuotealan yritysten kilpailumahdollisuuksia. Näiden tavoitteiden toteutumisen myötä Suomen luonnontuotealan kehittymisen, kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edellytykset lisääntyisivät.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 5.2.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta hallitusneuvos Olli Sorainen puh. 029 504 8022, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Arktiset Aromit ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä    
Ihmisoikeusliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat KT    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontuoteteollisuusyhdistys LTY    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö/luonnonvaraosasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rikosuhripäivystys    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sisäministeriö/maahanmuutto-osasto, poliisiosasto, pelastusosasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö/TTO, SVO, TUTO    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen suurlähetystö Bangkok    
Suomen suurlähetystö Kiova    
Svenska Lantbruksproducenternas Förbund SLC    
Thaimaan suurlähetystö Helsinki    
Ukrainan suurlähetystö Helsinki    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö/asuminen    
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet    
Asiasanat

luonnontuotteiden kerääjät

ulkomaalaiset marjanpoimijat

luonnontuoteala

jokamiehenoikeudet

Thaimaa

Ukraina