Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/5/010/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta muistiosta esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi.

Työryhmän ehdottaa, että taide- ja kulttuurilaitosten rahoitus perustuisi laskennalliseen valtionosuuteen ja sitä täydentäviin harkinnanvaraisiin rahoitusmuotoihin.  Valtionosuuden laskenta perustuisi yksikköhintaan ja henkilötyövuosien määrään. Laskennasta säädettäisiin uudistetussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009), jäljempänä rahoituslaki. Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992) korvattaisiin esittävän taiteen edistämisestä annettavalla lailla ja museolaki (729/1992) uudistettaisiin kokonaisuudessaan.

Työryhmä ehdottaa, että esittävän taiteen edistämisestä annettava laki kattaisi yleisesti kaikki esittävän taiteen muodot. Valtionosuuskelpoisuus muuttuisi määräaikaiseksi. Kolme- tai kuusivuotisen valtionosuuden edellytykset poikkeaisivat toisistaan. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kolme- tai kuusivuotisiin suunnitelmiin. Esittävälle taiteelle tulisi yksi yhteinen yksikköhinta. Yksikköhintaa voitaisiin painottaa toiminnan luonteeseen perustuvilla kertoimilla (painokerroinmalli) tai kulttuuripoliittisilla perusteilla. Valtionosuusprosentti olisi 39. Taiteen vapaan kentän toiminta-avustusten kriteereitä ja tukimääriä ehdotetaan muutettavaksi. Toiminta- avustuksia myönnettäisiin yksivuotisina tai kolmivuotisina ja avustuksen saamisen ehdot vaihtelisivat avustustyypin mukaan. Lisäksi voitaisiin myöntää viisivuotisia kehittämisavustuksia. Toiminta-avustuksia voitaisiin myöntää myös tuotantotaloille ja –alustoille. Niille toimijoille, jotka eivät täytä toiminta-avustuksen saamisen edellytyksiä, voitaisiin myöntää kertaluontoisia erityisavustuksia. 

Työryhmän ehdottaa, että museoiden valtionosuus muodostuisi ns. perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille.  Vastuumuseot korvaisivat sekä nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän että valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä säädettäisiin lailla ja ne neuvottelisivat Museoviraston kanssa kolmivuosittain toimintaansa koskevasta suunnitelmasta. Perusrahoituksen valtionosuusprosentti olisi 37. Alueellisten vastuumuseoiden tehtäväkohtaisen osan valtionosuusprosentti olisi 85. Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtäväkohtainen rahoitus myönnettäisiin valtionosuuden euromääräisenä korotuksena. Rahoituksen myöntäminen perustuisi kaikilla museoilla kolmivuotiseen rahoitussuunnitelmaan. Valtionosuuden lisäksi museoille voitaisiin myöntää harkinnanvaraisia hankeavustuksia.

Tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 25.8.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmän toimikausi ajoittui ajalle 25.8.2016 - 31.10.2017. Määräaikaa jatkettiin 31.12.2017 asti.

Työryhmän tehtävänä oli analysoida teatteri-, tanssi- ja sirkustaiteen palveluiden sekä orkesteri- ja museopalveluiden tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä valmistella ehdotus em. palveluiden valtionrahoituksen uudistamiseksi. Tavoitteena oli uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet, tukisi laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaisi uudistuksiin. Työryhmän tuli ottaa työssään huomioon taide- ja kulttuuripalveluiden alueellisen saatavuuden turvaaminen ja valtionosuuden ulkopuolisen ammattilaiskentän toiminta. Lisäksi työryhmän tuli ottaa työssään huomioon muutokset toimintaympäristössä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintöalan myönteiset vaikutukset mm. luovuuteen ja hyvinvointiin sekä kasvuun ja työllisyyteen. Myös hallitusohjelman linjaukset, kulttuuripolitiikan strategia, museopoliittisen ohjelmatyöryhmän esitykset tuli ottaa huomioon samoin kuin muut aikaisemmin laaditut asiaan liittyvät selvitykset.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.3.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntö jakautuu kolmeen osaan:
1. osa koskee valtionosuuslakia esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamisen osalta ja esittävän taiteen rahoitusta
2. osa koskee valtionosuuslakia museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisen osalta
3. osa sisältää yleisluontoisempia kysymyksiä
Valmistelijat
Joni Hiitola, p. 0295 3 30108
Päivi Salonen, p. 0295 3 30281
Katri Santtila, p. 0295 3 30285
Mervi Tiensuu-Nylund, p. 0295 3 30312
Tiina Eerikäinen, p. 0295 3 30081