Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Rakennustuoteasetuksen uudistus

Rakennustuoteasetuksen uudistus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12789/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 305/2011 (rakennustuoteasetus) säädetään rakennustuotteiden kaupan pitämisen yhdenmukaisista edellytyksistä. Rakennustuoteasetuksella varmistetaan sisämarkkinoiden toimivuus ja rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus EU:ssa. Tämä tapahtuu yhdenmukaisin teknisin eritelmin, joissa määrätään rakennustuotteiden suorituskyvyn testaamisesta ja ilmoittamisesta yhteisellä teknisellä kielellä (esim. paloreaktio, lämmönjohtavuus tai ääneneristys). Harmonisoitujen tuotestandardien käyttö on pakollista, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL). Näiden harmonisoitujen tuotestandardien piiriin kuuluvissa rakennustuotteissa on oltava CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan ilmoitetun suoritustason mukaisia. Tällöin tuotteet voivat vapaasti liikkua sisämarkkinoilla. EU:n jäsenvaltiot eivät saa vaatia lisämerkkejä, todistuksia tai testauksia. Rakennustuoteasetuksessa ei aseteta tuotevaatimuksia. EU:n jäsenvaltiot vastaavat rakennusten sekä maa- ja vesirakentamisen turvallisuus-, ympäristö- ja energiavaatimuksista.
Tausta
Komission vuoden 2016 yleissopimusta koskevassa täytäntöönpanokertomuksessa tunnistettiin tiettyjä puutteita rakennustuoteasetuksen täytäntöönpanossa sekä merkittävä määrä haasteita, jotka liittyvät muun muassa standardointiin, mikroyritysten yksinkertaistamiseen, markkinavalvontaan ja valvontaan, ja jotka vaativat lisätarkastelua ja keskustelua. Yleisen tietosuoja-asetuksen arvioinnissa, REFIT-alustan kannanotoissa sekä jäsenmaiden ja sidosryhmien palautteissa nostettiin selkeästi esille kehyksen puutteet, mikä vaikeutti rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa eikä siten saavuttanut yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteita.
Marraskuussa 2016 julkaistussa puhtaan energian tiedonannossa korostettiin tarvetta avata kasvu- ja työllisyyspotentiaali parantamalla edelleen pirstaleisten rakennustuotteiden sisämarkkinoiden toimintaa. Euroopan vihreän kehityksen tiedonannossa, kiertotalouden toimintasuunnitelmassa ja remonttiaaltotiedonannossa nostettiin yleisasetuksen merkitys osana energia- ja resurssitehokasta rakentamista ja peruskorjauksia sekä rakennustuotteiden kestävyyden huomioimista.
Ehdotus rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi nosti esiin rakennusten ja rakennusmateriaalien elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen merkityksen uusien rakennusten ilmaston lämpenemispotentiaalin laskennassa vuodesta 2030 alkaen. EU:n metsästrategiassa ja kestävää hiilikiertoa koskevassa tiedonannossa ilmoitettiin rakennustuoteasetuksen uudistamisen yhteydessä standardien, vankkojen ja läpinäkyvien menetelmien kehittämisestä rakennustuotteiden ilmastohyötyjen sekä hiilen talteenoton ja hyödyntämisen mittaamiseksi. 
Tavoitteet
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat peräänkuuluttaneet toimia rakennustuotteiden kiertotalouden edistämiseksi, rakennustuotteiden sisämarkkinoiden esteiden poistamiseksi ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja kiertotalouden toimintasuunnitelman tavoitteiden edistämiseksi.  Tämän vuoksi yleisasetuksen tarkistuksen kaksi yleistavoitetta ovat (1) toimivat rakennustuotteiden sisämarkkinat ja (2) edistää vihreän ja digitaalisen siirtymän, erityisesti modernin, resurssitehokkaan ja kilpailukykyisen talouden tavoitteita.

Tämä on REFIT-ohjelman (Regulatory Fitness Programme) aloite, koska ehdotus vastaa REFIT-ohjelman tavoitteita EU-säädösten yksinkertaistamisesta, kohdentamisesta ja helpommasta noudattamisesta.
 
Liitteet:

COM_2022_144_1_EN_ACT_part1_v10 (2).pdf - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011

COM_2022_144_1_EN_annexe_proposition_part1_v8 (2).pdf - ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of construction products, amending Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Regulation (EU) 305/2011

COM_2022_144_1_EN_annexe_proposition_part1_v8 (2).pdf -

cellar_071ecada-b0cf-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0013.02_DOC_1.pdf - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011

cellar_071ecada-b0cf-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0013.02_DOC_2.pdf - BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011

cellar_071ecada-b0cf-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0017.02_DOC_1.pdf - Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta

cellar_071ecada-b0cf-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0017.02_DOC_2.pdf - LIITTEET asiakirjaan ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 305/2011 kumoamisesta

Aikataulu
 Aikataulu

Lausuntoaika 25.05.2022 asti. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Vastausohjeet vastaanottajille 
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta rakennustuotteiden kaupan pitämisen ehtojen yhdenmukaistamisesta, asetuksen (EU) 2019/1020 muuttamisesta ja asetuksen (EU) 305/2011 kumoamisesta. EU-asetuksen suomen ja ruotsin kieliversioita ei vielä ole saatavissa, minkä vuoksi lausuntoa pyydetään englanninkielisestä versiosta. Lausuntopyyntöä on täydennetty suomen ja ruotsin kieliversioilla 20.05.2022. Lausuntoaika on 25.05.2022 asti, eikä tätä jatketa, vaikka suomen- ja ruotsinkielen kieliversiot eivät ole olleet saatavilla heti lausuntoajan alettua.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta
lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/12789/2022.
Valmistelijat
Kirsi Martinkauppi
Hallitusneuvos 
Ympäristöministeriö
Rakennetun ympäristön osasto
kirsi.martinkauppi@gov.fi

Kirsi White
Erityisasiantuntija
Ympäristöministeriö
Rakennetun ympäristön osasto
kirsi.white@gov.fi
Jakelu:
Espoo    
Espoon rakennusvalvontavirasto    
Eurofins Expert Services    
Green Building Council Finland    
Helsingin rakennusvalvontavirasto    
Helsinki    
Joensuu    
Joensuun rakennusvalvontavirasto    
Jyväskylä    
Jyväskylän rakennusvalvonta rakennus.valvonta@jyvaskyla.fi    
Kajaani    
Kiinteistöliitto    
Kiwa    
Kuopio    
Kuopion rakennusvalvontavirasto    
Lahti    
Lieksa    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
METSTA    
Mikkeli    
Oulu    
Oulun rakennusvalvontavirasto    
Pirkkala    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rakli    
Sisäministeriö    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)    
Tampere    
Tampereen rakennusvalvontavirasto    
Teräsrakenneyhdistys ry    
Tukes    
Turku    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vantaa    
Vantaan rakennusvalvontavirasto    
Varkaus    
Väylävirasto