Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33602/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, työntekijän eläkelain, yrittäjän eläkelain, maatalousyrittäjän eläkelain, merimieseläkelakin sekä julkisten alojen eläkelain muuttamisesta. 







 
Tausta
Esitykseen sisältyvät ehdotukset liittyvät osin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaukseen koskien kuntoutusjärjestelmän uudistamista kuntoutuskomitean ehdotusten pohjalta. 

Sairausvakuutuslain mukaisia osasairauspäivärahan saamisen edellytyksiä sekä osasairauspäivärahan enimmäisaikaa ehdotetaan muutettavaksi. Muutosten tavoitteena on osal-taan edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusrahaetuuden myöntämisedellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi työstä estymisen ja odotus- ja väliajan kuntoutusrahan osalta sekä työterveys-huoltolain mukaisen työkokeilun ajalta maksettavan kuntoutusrahan osalta. Samalla esitetään tehtäväksi pienempiä muutoksia kuntoutusrahan takautuvaa hakuaikaa ja amma-tillisen kuntoutuksen vastuunjakoa koskien.

Työeläkekuntoutuksen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi kuntoutuksen hakijan työelämään vakiintumisen arvioinnin osalta. Lisäksi työeläkelakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen keskeyttämisestä. Sekä työeläkelakeihin että Kansaneläkelaitoksen soveltamaan etuuslainsäädäntöön lisättäisiin säännökset, jotka mahdollistaisivat kuntoutusrahaetuuksien regressiperinnän työeläkelaitoksien ja Kansaneläkelaitoksen välillä.
 
Tavoitteet
Muilta osin ehdotuksilla pyritään selkeyttämään toimeenpanoa sekä parantamaan etuudensaajien ja –hakijoiden yhdenvertaisuutta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 12.8. klo 16 mennessä. Ruotsinkielinen lausuntomateriaali lisätään lausuntopalveluun 23.6.2022. 



 
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla hankeikkunassa. 

Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Lausuntopyynnössä on esitetty ehdotetut muutokset laeittain. 
VAHVA-ministeriöt: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/33602/2021. 

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. 

Avoimen lausunnon voi jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/33602/2021 ja STM152:00/2021. 

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.

 
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat:  

erityisasiantuntija Kaisu Harju-Kolkka, puh. 0295163245, etunimi.sukunimi@gov.fi (kuntoutuslakiin liittyvät asiat, lomalla 20.6.-1.7. ja 18.7.-29.7.)
neuvotteleva virkamies  Eva Ojala, puh. 0295163201, etunimi.sukunimi@gov.fi (sairausvakuutuslakiin liittyvät asiat, lomalla 11.7.—29.7.)
hallitussihteeri Eva Aalto, puh. 0295163125, etunimi.sukunimi@gov.fi (erityisesti työeläkeasiat, lomalla 27.6 – 15.7.)
erityisasiantuntija Seija Sukula, puh. 0295163297, etunimi.sukunimi@gov.fi (lomalla 1.7.-29.7.)
johtaja Liisa Siika-aho, puh.  0295163085, etunimi.sukunimi@gov.fi (lomalla 24.6.-29.7.)

 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Eläketurvakeskus    
Hyvinvointiala ry HALI    
Invalidiliitto ry    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Kansaneläkelaitos    
Keva    
kirjaamo.stm@gov.fi    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry    
Kuntoutusverkosto KUVE    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

sjukförsäkring rehabitation