Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n, 14 §:n ja 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n, 14 §:n ja 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/609/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 5.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n, 14 §:n ja 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Merenkulkijoiden eläkejärjestelmää uudistettiin vuoden 2016 alussa. Uudistuksen tavoitteena oli, että merimieseläkejärjestelmän etuudet ja rahoitus vastaavat paremmin TyEL-järjestelmää, eläkekustannukset ja valtion maksuosuus vähenevät ja että uudistus on varustamojen kannalta mahdollisimman kustannusneutraali ja merenkulkijoiden kannalta hyväksyttävissä. Uudistus on ollut voimassa vasta muutaman vuoden ja tältä osin uudistuksen pitkän aikavälin vaikutuksia ei voida vielä riittävällä varmuudella arvioida. Vuosien 2016-2017 tietojen perusteella uudistus on kuitenkin ollut epäedullinen paljon työllistäville varustamoille eikä siten tässä vaiheessa arvioituna täysin kustannusneutraali. Sosiaali- ja terveysministeriön johtama merimieseläkejärjestelmän uudistusta arvioinut työryhmä ehdotti 15.8.2018 julkaistussa raportissaan (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 30/2018), että valtio maksaisi määräaikaisesti yhden vuoden ajalta varustamoille miehistötukena takaisin myös työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksuista.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että valtio maksaisi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain mukaisena merenkulun tukena työnantajille takaisin työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksuista, joka on maksettu niistä yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisista työntekijöistä, joiden osalta on toimitettu ennakonpidätys. Jos ennakonpidätyksen sijasta on maksettu lähdeveroa, työttömyysvakuutusmaksua ei palautettaisi tukena. Ehdotuksella ei muutettaisi muita tukitekijöitä. Lakia sovellettaisiin vain vuonna 2018 aiheutuneiden kustannusten perusteella maksettavaan tukeen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 5.9.2018.
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Emmi Nykänen puhelin 050 311 2394
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Merimieseläkekassa    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivapäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot Ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö