Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

Utkast till åtgärdsprogram för havspolitiken

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5748/2019

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Statsrådets kansli ber om utlåtanden senast 16.8.2021 om utkastet till åtgärdsprogram för havspolitiken.
Bakgrund
Beredningen av åtgärdsprogrammet har letts av den styrgrupp för havspolitiken som statsrådets kansli tillsatte den 10 januari 2020 och som behandlat ärendet under åtta möten. Statsministerns statssekreterare har varit ordförande för styrgruppen och utöver statsrådets kansli är UM, IM, FSM, FM, UKM, JSM, KM, ANM och MM representerade.

I enlighet med uppdraget har styrgruppen utifrån riktlinjerna för Finlands havspolitik (SRp 2019:4) utarbetat ett havspolitiskt åtgärdsprogram, genom vilket Finlands havspolitik utvecklas och samordnas och målen för havspolitiken i regeringsprogrammet förverkligas.
Målsättningar
Målet är att utveckla havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. Åtgärdsprogrammets viktigaste fokusområden är skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen. Åtgärdsprogrammet för havspolitiken har utarbetats utifrån riktlinjerna för havspolitiken och består av åtgärder som tillsammans strävar efter att förverkliga de centrala målen i de havspolitiska riktlinjerna och genomföra EU:s havspolitik i tillämpliga delar. Åtgärderna har ordnats i enlighet med åtgärderna i de havspolitiska riktlinjerna och man har strävat efter att få tydliga mål, en tidtabell samt nödvändiga resurser och andra eventuella finansieringskällor.
 
Länkar:

https://vnk.fi/meripolitiikka - Tietoa meripolitiikasta

https://vnk.fi/sv/havspolitiken - Information om havspolitiken

Bilagor:

Meripolitiikan toimenpideohjelma.pdf - Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

Åtgärdsprogrammet för havspolitiken.pdf - Utkast till åtgärdsprogram för havspolitiken

Tidtabell
Utlåtanden kan skickas till och med den 16.8.2021 kl 16.00. 
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er avge utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. För att avge ett utlåtande ska man registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar.

Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Om utlåtandet inte kan skickas via webbplatsen utlåtande.fi kan det skickas till statsrådets registratorskontor på adressen kirjaamo@vnk.fi. I utlåtandena ombeds man använda diarienumret VN/5748/2019 som referens.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan avge utlåtanden. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Konsultativ tjänsteman Jussi Soramäki
jussi.soramaki@vnk.fi 
puh. + 358 40 754 1898 

Projektplanerare Emma Borg
emma.borg@vnk.fi
puh.  +358 46 921 9792
Sändlista:
Aboa Mare (Yrkeshögskolan Novia)    
Akava    
Baltic Sea Action Group    
Business Finland    
Centrum Balticum    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnpilot Pilotage Oy    
Gaia Consulting Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmatieteen laitos    
John Nurmisen säätiö    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK, ent.Kymenlaakson amk)    
Kalatalouden Keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kotkan kaupunki    
Kouvola Innovation Oy    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Luonto-liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Merikotka-tutkimuskeskus    
Meriliitto-Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Merivoimien esikunta    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien esikunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rauman kaupunki    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sitra    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattialojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Laivameklarit    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Merentutkijat ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö ry (SVK)    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen ympäristökeskus (SYKE)    
Suomen yrittäjät    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
The Baltic Institute of Finland (Suomen Itämeri-instituutti)    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turun yliopiston Brahea-keskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Uusikaupungin kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

meripolitiikka

toimenpideohjelma