Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM010:00/2020

Vastausaika on päättynyt: 19.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset uudesta kansallisesta viisumista, sen hakemisesta ja sen myöntämisen edellytyksistä. Ehdotettu sääntely kansallisesta viisumista täydentäisi Euroopan unionin viisumisäännöstöä. Euroopan unionin viisumisäännöstö asettaa yksityiskohtaiset puitteet viisumin myöntämiselle. Kansallista viisumia koskeva sääntely perustuu Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyssä yleissopimukseen, joka antaa kansallisesti enemmän liikkumavaraa säätää kansallisesta viisumista. Kaikilla muilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla on kansallista viisumia koskeva sääntely kansallisessa lainsäädännössään.
 
Esityksessä esitetään, että Maahanmuuttovirasto myöntäisi kansallisen viisumin sellaisille kolmannen maan kansalaisille, joille on myönnetty erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän oleskelulupa sekä heidän perheenjäsenilleen, joille on myönnetty oleskelulupa perhesiteen perusteella. Kansallisen viisumin avulla nopeutettaisiin oleskeluluvan hakemiseen liittyvää maahantuloprosessia. Kansallisen viisumin voimassaoloaika olisi 100 vuorokautta.   
 
Lisäksi säädettäisiin kansallisen viisuminhakijan biometristen tunnisteiden ottamisesta kansallista viisumia varten.  
 
 
Tausta
Kansallisesta viisumista säätämisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kohta 3.5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi. Kohdassa on todettu, että Suomi tarvitsee aktiivista työperäistä maahanmuuttoa. Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa. Erityistä huomiota hallitusohjelmassa on kiinnitetty työperusteisten lupaprosessien tehostamiseen ja nopeuttamiseen. Hallitusohjelman tavoitteena on yhden kuukauden keskimääräinen käsittelyaika kaikille työ- ja opiskeluperusteisille oleskeluluville. 
Kansallisen viisumin avulla nopeutettaisiin oleskeluluvan hakemiseen liittyvää maahantuloprosessia erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien osalta. Esityksessä esitetään, että Maahanmuuttovirasto myöntäisi kansallisen viisumin sellaisille kolmannen maan kansalaisille, joille on myönnetty erityisasiantuntijan tai kasvuyrittäjän oleskelulupa sekä heidän perheenjäsenilleen, joille on myönnetty oleskelulupa perhesiteen perusteella.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on   nopeuttaa erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä maahantuloa runsaalla viikolla. Saatuaan kansallisen viisumin oleskeluluovan myöntämisen yhteydessä, heidän ei tarvitsisi myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen jäädä odottamaan oleskelulupakorttia ulkomaille, vaan he voisivat matkustaa kansallisella viisumilla Suomeen välittömästi sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt heille oleskeluluvan.
Erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien maahantuloprosessien kehittämisessä tavoitteena on kahden viikon käsittelyaika. Jotta tämä oleskelulupaprossin nopeutettu menettely tosiasiallisesti toteutuisi ja sillä saavutettaisiin tavoiteltu hyöty, on edellytyksenä se, että oleskeluluvan saanut henkilö myös tosiasiallisesti pääsee matkustamaan Suomeen heti sen jälkeen, kun hänelle on nopeutetussa menettelyssä myönnetty oleskelulupa.
Esityksen laajempana tavoitteena on helpottaa yritysten mahdollisuuksia rekrytoida ulkomaista työvoimaa ja saada Suomeen enemmän kasvuyrittäjiä. Tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta ulkomaisten erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien piirissä ja tätä kautta tukea suomalaista yrittäjyyttä ja talouskasvua ulkomaalaislain keinoin.
Kansallisen viisumin käyttöönotto ulkomaalaislain muuttamisella on yksi niistä lukuisista toimista, joilla hallitus pyrkii lisäämään osaajien työperäistä maahanmuuttoa ja siten parantamaan suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. 
Liitteet:
Aikataulu
Aikataulu: Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 19.3.2021

 

 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastausohjeet vastaanottajille
Ulkoministeriö pyytää lausuntoanne  liitteenä olevasta  hallituksen esityksen luonnoksesta ulkomaalaislain muuttamiseksi.  Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon voivat antaa muutkin kuin ne, joille lausuntopyyntö on varsinaisesti lähetetty.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, minna-kaisa.liukko@formin.fi ja lainsäädäntösihteeri Helinä Heikkinen, helina.heikkinen@formin.fi

 
 
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, minna-kaisa.liukko@formin.fi
Lainsäädäntösihteeri Helinä Heikkinen, helina.heikkinen@formin.fi
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Akava ry    
Arene ry    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva    
Finanssiala    
Helsingin yliopisto    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palvelualojen ammattiliitto    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö    
Suomi-Seura    
Teknologiateollisuus    
Tietosuojavaltuutettu    
Traficom    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu