Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi työaikalain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi työaikalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/728/2021

Vastausaika on päättynyt: 18.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 18.6.2021 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työaikalain säännöstä, jossa säädetään mahdollisuudesta poiketa työehtosopimuksella lain muutoin pakottavista säännöksistä ja työaikarikkomuksia koskevaan säännökseen ehdotetaan lisättäväksi hätätyösäännöksen rikkominen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Tausta
Voimassa olevan työaikalain (872/2019) 34 §:n 5 momentin sanamuodon mukaisesti valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella saadaan poiketa 5 §:ssä säädetyistä vuorokautisen työajan rajoituksista ja 25 §:n vuorokausilepoa koskevasta säännöksestä työssä, jota tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön.

Aiemmassa työaikalaissa (605/1996) poikkeuksia ei ollut rajoitettu koskemaan vain vuorokautisen työajan rajoituksia.

Voimassa olevassa työaikalaissa ei ole kriminalisoitu hätätyösäännöksen rikkomista.

Aiemmassa työaikalaissa hätätyösäännöksen rikkominen oli säädetty rangaistavaksi lain 42 §:n 1 momentin yleisellä rangaistussäännöksellä. Säännöksen mukaan ”työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja muita kuin maksuvelvollisuutta, sopimista, oikeustoimen muotoa, työaikakirjanpitoa tai nähtävänäpitoa koskevia säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava työaikarikkomuksesta sakkoon”.

Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Esitystä on käsitelty työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisessa sääntelyryhmässä, jossa edustettuina ovat työnantaja- ja työtekijäkeskusjärjestöt sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Esitysluonnosta on työaikalain 34 §:n muuttamisen osalta käsitelty lisäksi pelastusalan työnantaja- ja työntekijäosapuolten kanssa. Hätätyön rangaistavuuden osalta esitys perustuu eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön yleisperustelujen kirjaukseen.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on palauttaa työaikalain 34 §:n 5 momentin osalta aiemman työaikalain aikainen oikeustila sekä säätää työaikalain 19 §:n vastaisesti teetetty hätätyö rangaistavaksi lisäämällä se työaikarikkomusta koskevaan 44 §:ään.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: hallitussihteeri Krista Turunen, +358 295 047 178, s-posti: krista.turunen@tem.fi
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JHL    
JUKO    
Kuntatyönantajat KT    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
SAK    
Sosiaali- ja terveysministeriö STM    
STTK    
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL    
Super    
TEHY    
Asiasanat

työaika, työaikalaki, työelämä