Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vesiliikennelain nojalla annettavista määräyksistä

Lausuntopyyntö vesiliikennelain nojalla annettavista määräyksistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/85519/03.04.01.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 14.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksista: 
Vesiliikenne kanavilla ja avattavien siltojen kautta, TRAFICOM/85519/03.04.01.00/2021
Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen, TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021
Viitoitusjärjestelmä ja merenkulun turvalaitteet, TRAFICOM/85503/03.04.01.00/2021
 
Tausta
Vesiliikennelain (782/2019) muutoksen yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan valtuus antaa tarkempia määräyksiä suluttamista koskevasta saapumisjärjestyksestä muita vesikulkuneuvoja kuin pelastustehtävissä tai virkatehtävissä olevia vesikulkuneuvoja varten kanavilla ja avattavilla silloilla. Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan myös valtuus antaa tarkempia määräyksiä valo-opasteyhdistelmien käytöstä ja vesiliikennemerkkien vaikutusalueen merkinnästä.  Lisäksi lain muutoksella mahdollistetaan virtuaalisten turvalaitteiden käyttäminen fyysisten turvalaitteiden lisäksi. 
Tavoitteet
Näillä määräyksillä
  • Annetaan tarkemmat määräykset suluttamista koskevasta saapumisjärjestyksestä kanavilla ja avattavilla silloilla.
  • Valo-opasteyhdistelmät lisätään vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita sekä johtojen ja kaapeleiden merkitsemistä koskevaan määräykseen. Lisäksi määräykseen lisätään määräykset vesiliikennemerkkien vaikutusalueista.
  • Virtuaalisia turvalaitteita koskevat määräykset lisätään viitoitusjärjestelmästä ja merenkulun turvalaitteista annettuun määräykseen.
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 14.6.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Risto Lång, p. 0295346712, risto.lang(at)traficom.fi
Lakimies Anna Mesimäki, p. 0295346163, anna.mesimaki(at)traficom.fi