Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 - kierrätyksestä kiertotalouteen

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 - kierrätyksestä kiertotalouteen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16121/2020

Vastausaika on päättynyt: 19.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2027 - kierrätyksestä kiertotalouteen. 
 
Tausta
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä.  Suunnitelma sisältää sekä jätehuoltosuunnitelman että jätteiden synnyn ehkäisy –suunnitelman ja kattaa maantieteellisesti koko Suomen alueen lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Suunnitelmassa on päivitetty valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 vastaamaan tämän hetken tilanteeseen ja jätedirektiivin vaatimuksiin. Jätesuunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kesken. 

 
Tavoitteet
Valtakunnallisen jätesuunnitelman visio vuoteen 2030:
 1. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
 2. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.
 3. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.
 4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia työpaikkoja.
 5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
 6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
 7. Alan toimijoiden yhteistyö edistää laadukkaita materiaalikiertoja.
 8. Luotettava ja kattava tieto tukee kiertotaloutta. Tieto on hyödynnettävissä digitaalisesti.
 9. Jätealalla on laadukasta tutkimusta sekä kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla.
 10. Lainsäädäntö tukee kiertotalouden innovaatioita ja toimintaedellytyksiä.
Jätesuunnitelman teemakohtaiset tavoitteet ovat:
Yhdyskuntajätteet
 • Yhdyskuntajätemäärän kasvu hidastuu suhteessa bruttokansantuotteeseen ja saavutetaan suhteellinen irtikytkentä
 • Yhdyskuntajätteestä kierrätetään 57 %
Pakkausjätteet
 • Pakkausjätteiden uudelleenkäyttö lisääntyy
 • Pakkausjätteen kierrätystä lisätään vähintään pakkausjätedirektiivin edellyttämälle tasolle
Kertakäyttömuovituotteiden vähentäminen
 • Vähennetään kertakäyttömuovituotteiden käyttöä pysyvästi
Biohajoavat jätteet
 • Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä
 • Kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä kierrätetään 65 %
 • Kierrätyslannoitevalmisteiden käyttö lisääntyy ja niillä korvataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitevalmisteita
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön määrät kasvavat
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osuus sekajätteestä vähenee ja kierrätys lisääntyy
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat kriittiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit saadaan tehokkaammin kiertoon
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat vaaralliset aineet saadaan pois kierrosta
Rakentamisen jätteet
 • Rakentamisen jätemäärä vähenee
 • Rakennus- ja purkujätettä hyödynnetään materiaalina vähintään 70 %
 • Rakentamisen jätteiden laadukasta hyödyntämistä lisätään riskit halliten
Tavoitteiden saavuttamiseksi on jätesuunnitelmassa esitetty toimenpiteitä, jotka ovat valtionhallintoa sitovia, kun suunnitelma on hyväksytty. Valtionhallinnon toimenpiteillä ei kuitenkaan yksin voi saavuttaa asetettuja tavoitteita.  Tarvitaan toimia koko tuotanto-, kulutus- ja jätehuoltoketjussa kaikilla tasoille. Siksi jätesuunnitelmassa on ehdotettu toimenpiteitä myös muille kuin valtionhallinnon toimijoille.

Jätesuunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan vuosittain kerättävien määrällisten seurantaindikaattorien avulla. Suunnitelmakauden puolivälissä tehdään laajempi väliarvio, jolloin selvitetään myös toimenpiteiden toteutumista. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 19.11.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Sirje Stén, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 525 0276
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Akkukierrätys Pb Oy    
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus ARA    
Business Finland    
Digi- ja väestötietovirasto    
Ekopulloyhdistys Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elker Oy    
Energiateollisuus    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Waste Solutions Oy    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mepak-Kierrätys Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy    
Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen arkkitehtiliitto    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys ry    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuitukierrätys Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Rengaskierrätys Oy    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöopisto SYKLI    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Väylävirasto    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

jätesuunnittelu, jätehuolto, kiertotalous, jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys, hyödyntäminen