Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14137/2022

Vastausaika on päättynyt: 3.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa jäteasetusluonnoksesta.
Tausta
Jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (978/2021) rekistereitä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutoksia. Asetukseen tehtäisiin jätelain muutosesityksestä (HE 46/2022 vp) johtuvat tarpeelliset täsmennykset. Asetuksessa täsmennettäisiin muun muassa siirtoasiakirjaan merkittäviä tietoja ja tietojen toimittamista rekisteriin. Asetukseen päivitettäisiin, mitä tietoja jätehuoltorekisteriin hakevan tulisi toimittaa viranomaiselle. Lisäksi tehdään pieniä täsmennyksiä jätteen keräystoimintaa koskevan sääntelyyn. 

Lausunnolle lähetettävä asetusluonnos ja perustelumuistio on laadittu sillä oletuksella, että eduskunta hyväksyy jätelain muutokset hallituksen esityksessä 46/2022 vp ehdotetun mukaisina.
Tavoitteet
Asetusmuutoksen tavoitteena on parantaa jätteiden kuljetuksia koskevaa tietopohjaa ja selkiyttää jätehuoltorekisteriin hakemista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 3.6.2022, klo 16.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Sirkku Jaakkola, puh. 0295 250 007. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Akkukierrätys Pb Oy    
Business Finland    
Ekopulloyhdistys Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elker Oy    
Energiateollisuus    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Waste Solutions Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
KVVY Tutkimus Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mepak-Kierrätys Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto ry    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen alkoholijuomakauppa SAJK    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys ry    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuitukierrätys Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Rengaskierrätys Oy    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

avfallshantering, avfallstransport, register

jätehuolto, jätteen kuljettaminen, rekisterit