Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/615/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palkkaturvalakia ja merimiesten palkkaturvalakia. Esityksessä ehdotetaan, että lakeihin lisättäisiin uudet säännökset edellytyksistä, joiden perusteella palkkaturvana voitaisiin maksaa yksipuoliseen tuomioon ja tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon perustuvia saatavia. Palkkaturvalaissa ehdotetaan säädettäväksi myös vakavaan työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvien saatavien tavanomaista pidemmästä hakuajasta.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutoksia palkkaturvaviranomaisen tiedonsaanti- ja tiedonanto-oikeuksiin. Työnantajan myötävaikutusvelvollisuutta laajennettaisiin siten, että oikeushenkilön tietojenantovelvollisuus ulotettaisiin koskemaan myös määrättyjä luonnollisia henkilöitä. Lisäksi tietojenantovelvollisuutta tehostettaisiin säätämällä palkkaturvaviranomaiselle oikeus asettaa tietojenantovelvolliselle uhkasakko.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

 
Tausta
Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Esitystä on käsitelty palkkaturva-asiain neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina keskeiset työmarkkinajärjestöt. Esitysluonnos on käsitelty myös merimiesasiain neuvottelukunnassa. 

Esitysluonnoksessa esitetyt muutokset perustuvat osin käytännön säädöshuoltotarpeisiin, palkkaturvaviranomaisen esittämiin toimeenpanon ongelmiin ja pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että selvitetään keinoja tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen puuttumiseksi. 
 
Linkit
Liitteet:

Palkkaturvan HE.pdf - Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muutoksia koskeva HE suomeksi

Propositionens huvudsagliga innehåll och paragarfer.pdf - Propositionens huvudsagliga innehåll och paragrafer på svenska

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 15.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.


HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
hallitusneuvos Nico Steiner, puh. 029 504 9001 (poissa 23.6-31.7.2022)
erityisasiantuntija Mari Hankaankorpi, puh. 029 504 7331 (poissa 24.6-31.7.2022)
erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, puh 029 506 4207 (poissa 23.6-12.7.2022)

s-postit muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava    
EK    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
SAK    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
STTK    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot Ry    
Suomen yrittäjät    
Taloushallintoliitto    
Työllisyysrahasto    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vakuutusoikeus    
Asiasanat

työlainsäädäntö

tietojen luovuttaminen

palkkaturva

palkkaturvalaki

merimiesten palkkaturvalaki

virka-apu

yksipuolinen tuomio

Tuomioistuimen vahvistama sovinto

alipalkkaus

uhkasakko

tiedonantovelvollisuus

tietojen saaminen