Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Lausuntopyyntö selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/70/040/2016

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi.
Tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 15.12.2016 selvittäjän arvioimaan, miten parhaiten edistettäisiin tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista julkisiin arkistoihin, julkaisujen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Selvittäjän tehtävänä oli

  1. kartoittaa eri ratkaisuvaihtoehdot tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamisen edistämiseksi ja arvioida niiden vaikutuksia
  2. selvittää mahdollisen ratkaisun lainsäädännölliset, taloudelliset ja toiminnalliset reunaehdot
  3. mikäli selvittäjä pitää lainsäädäntöratkaisua perusteltuna rinnakkaistallentamisen edistämiseksi, tehdä ehdotus lainsäädäntöratkaisuksi perusteluineen.

Selvityksen mukaan tekijänoikeuslakiin tulisi lisätä säännös, jolla rajoitetaan tieteellisen julkaisun alkuperäisen tekijänoikeuden haltijan oikeutta luovuttaa kaikki julkaisuun liittyvät taloudelliset oikeutensa määräämättömäksi ajaksi. Säännös mahdollistaisi sen, että tutkijoilla olisi mahdollisuus antaa julkaisunsa yliopiston tai muun julkisen toimijan ylläpitämään ei-kaupalliseen tietokantaan.
 

Tavoitteet
Avoimen saatavuuden politiikan tulisi koskea kaikkea julkisilla varoilla rahoitettua tutkimusta. Julkaisujen rinnakkaistallentaminen ei-kaupallisiin tietokantoihin turvaa julkaisujen saatavuuden ja säilyvyyden nykyistä paremmin. 
Liitteet:

OKM_15_2017.pdf - Selvitys lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 15/2017

Aikataulu
Kirjalliset lausunnot selvityksestä pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta ministeriölle viimeistään torstaina 31.8.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota ainakin seuraaviin kysymyksiin:
1) Yhdyttekö selvittäjän näkemykseen eri ratkaisuvaihtoehdoista ja suosituksesta toteutettavaksi vaihtoehdoksi?
2) Millä tavoin selvittäjän suosittelemaa ratkaisuvaihtoehtoa voitaisiin parantaa (sisällöllisesti tai teknisesti)?
3) Mitä vaikutuksia selvittäjän suosittelemalla ratkaisuvaihtoehdolla olisi? Kuvailkaa mielellään vaikutukset määrällisesti tai laadullisesti, jos mahdollista.

Huomatkaa, että lausunto on mahdollista lähettää toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Tekijänoikeusneuvos Viveca Still, puh. 0295 330297
Ylitarkastaja Sami Niinimäki, puh. 0295 330303
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto / Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu    
Akava ry    
Alma Media Oyj    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Booky.fi    
Celia - Näkövammaisten kirjasto    
Centria ammattikorkeakoulu    
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Duodecim    
Edita Oyj    
Electronic Frontier Finland - EFFi ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
ETLA    
Finelib-konsortio    
Geologian tutkimuskeskus    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin Käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
IPR University Center Association ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallisarkisto    
Kansalliskirjasto    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjakauppaliitto ry    
Kopiosto ry    
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
LM tietopalvelut    
Luonnonvarakeskus    
Maanmittauslaitos MML/Paikkatietokeskus FGI    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Open Knowledge Foundation    
Opetushallitus    
Otavamedia Oy    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun Yliopisto    
Professoriliitto ry    
Saimaan ammattikorkeakoulu    
Sanasto ry    
Sanoma Oyj    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
ST Akatemia Oy    
Suomalaisen kirjallisuuden seura ry    
Suomen akatemia    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen kirjastoseura ry    
Suomen Kustannusyhdistys ry    
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pienyrittäjät ry    
Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys    
Suomen tekniset kustantajat ry    
Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry    
Suomen tiedekustantajien liitto ry - Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf    
Suomen tieteellinen kirjastoseura ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska litteratursällskapet rf    
Säteilyturvakeskus    
Taideyliopisto    
Talentum Oyj    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tietoasiantuntijat ry    
Tilastokeskus    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

tekijänoikeus

avoin tiede