Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

Ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20149/2020

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta työryhmän raportista koskien ehdotusta kansallisten taidelaitosten rahoitusta.

Työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin laki valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille. Laki koskisi Kansallisgalleriaa, Suomen kansallisoopperaa ja –balettia sekä Suomen Kansallisteatteria.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa Kansallisgallerian, Suomen kansallisoopperan ja –baletin sekä Suomen Kansallisteatterin oikeudellista asemaa valtion rahoituksen osalta.  Samalla vahvistettaisiin kansallisten taidelaitosten rahoituksen ennakoitavuutta ja vakautta.

Harkinnanvaraisen valtionavustuksen sijaan kansallisille taidelaitoksille myönnettäisiin lakisääteistä valtionrahoitusta laissa määriteltyihin tehtäviin. Valtion rahoituksen perusteena olevien tehtävien toteuttamista yksityiskohtaisemmalla tasolla ohjattaisiin ja seurattaisiin tavoiteohjausmenettelyssä.

Kansallisten taidelaitosten avustusmäärärahojen taso ei ole viime vuosina seurannut kustannustason kehitystä. Tässä suhteessa kansalliset taidelaitokset ovat heikommassa asemassa kuin valtionosuutta saavat taide- ja kulttuurilaitokset. Tämän vuoksi esitetään, että myös kansallisten taidelaitosten rahoitus kytkettäisiin kustannustason kehitykseen.
Rahoituksesta sovittaisiin neljäksi vuodeksi kerrallaan, jolloin laitosten toiminnan suunnittelu ja sopimusten teko olisi ennakoitavampaa. Nykyisin käytössä olevaa tavoiteohjausmenettelyä kehitettäisiin siten, että monivuotisilla sopimuksilla ohjattaisiin kansallisten taidelaitosten toimintaa ja taloutta. Rahoitus kullekin taidelaitokselle vahvistettaisiin kuitenkin edelleen vuosittain eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion.

Laissa ehdotetaan myös, että niille kansallisille taidelaitoksille, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia, korvataan niiden muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyvät arvonlisäverot. Lisäksi muutettaisiin Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §, jossa säädetään Kansallisgallerian rahoituksesta.
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 10.9.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoituksen ja oikeudellisen aseman kehittämisestä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.12.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat kulttuuriasianneuvos Tiina Eerikäinen, puh. 0295 330 081, hallitusneuvos Joni Hiitola, puh. 0295 330 108 ja kulttuuriasianneuvos Katri Santtila, puh.  0295 330 285.
Jakelu:
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Kansallisgalleria    
Kauniaisten kaupunki    
Museoliitto    
Suomen Kansallisooppera ja -baletti    
Suomen Kansallisteatteri    
Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto    
Suomen Teatterit ry    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Asiasanat

kulttuuri, kulttuuritoimi, kulttuuritoiminta, kulttuuripalvelut, kulttuurihallinto, kulttuuriala, taide

Kultur, kulturväsende, kulturverksamhet, kulturtjänster, kulturförvaltning, kulturområdet, konst

Rahoitus