Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitukseksi

Förslag till finansiering av de nationella konstinstitutionerna

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20149/2020

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om utlåtanden om bifogade arbetsgruppsrapport om förslaget till finansiering av de nationella konstinstitutionerna.
Arbetsgruppen föreslår att det stiftas en lag om statlig finansiering till nationella konstinstitutioner. Den föreslagna lagen skulle gälla Nationalgalleriet, Finlands Nationalopera och -balett samt Finlands Nationalteater.

Syftet med propositionen är att stärka den rättsliga ställningen för Nationalgalleriet, Finlands Nationalopera och -balett samt Finlands Nationalteater gällande den statliga finansieringen.  Samtidigt skulle förslaget stärka finansieringens förutsägbarhet och stabilitet.

Enligt förslaget ska de nationella konstinstitutionerna i stället för behovsprövat statsunderstöd beviljas lagstadgad statsfinansiering för de uppgifter som fastställs i lagen. Genomförandet av de uppgifter som ska ligga till grund för den statliga finansieringen ska enligt förslaget styras och följas upp på en mer ingående nivå via ett målstyrningsförfarande.

På senaste år har nivån på anslagen för statsunderstöden till nationella konstinstitutioner inte följt utvecklingen för kostnadsnivån. I detta avseende befinner sig de nationella konstinstitutionerna i en svagare position jämfört med sådana konst- och kulturinstitutioner som får statsandel. Därför föreslås att man även kopplar finansieringen av nationella konstinstitutioner till utvecklingen för kostnadsnivån.

Enligt förslaget ska man komma överens om finansieringen för fyra år i sänder, vilket skulle bidra till större förutsägbarhet gällande planeringen av verksamheten vid institutionerna och ingåendet av eventuella avtal Det nuvarande målstyrningsförfarandet ska enligt förslaget utvecklas så att verksamheten och ekonomin styrs genom fleråriga avtal. Finansieringen av respektive konstinstitution ska enligt förslaget dock fortfarande årligen fastställas efter det att riksdagen har godkänt statsbudgeten.

I lagen föreslås också att de nationella konstinstitutioner som inte är mervärdesskatteskyldiga ersätts för den mervärdesskatt som ingår i annan än affärsekonomiskt relaterad verksamhet. Dessutom föreslås en ändring av 29 § i lagen om Nationalgalleriet, där det föreskrivs om finansieringen av Nationalgalleriet.
Bakgrund
Den 10 september 2020 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till utveckling av de nationella konstinstitutionernas finansiering och rättsliga ställning.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in era utlåtanden senast den 3 december 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Du kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post.
För att kunna lämna ett yttrande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av kulturrådet Tiina Eerikäinen, tfn 0295 330 081, regeringsrådet Joni Hiitola, tfn 0295 330 108 och kulturrådet Katri Santtila, tfn  0295 330 285.
 
Sändlista:
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Kansallisgalleria    
Kauniaisten kaupunki    
Museoliitto    
Suomen Kansallisooppera ja -baletti    
Suomen Kansallisteatteri    
Suomen teatterijärjestöjen keskusliitto    
Suomen Teatterit ry    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Ämnesord

kulttuuri, kulttuuritoimi, kulttuuritoiminta, kulttuuripalvelut, kulttuurihallinto, kulttuuriala, taide

Kultur, kulturväsende, kulturverksamhet, kulturtjänster, kulturförvaltning, kulturområdet, konst

Rahoitus