Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15277/2020

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Ehdotus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Lakiesitys liittyy keskeisiltä osiltaan
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 alkamiseen vuonna 2021. Sääntelyn päälinjat säilyisivät nykyisen kaltaisina ja avustusjärjestelmä muodostuisi jatkossakin kahdesta avustusmuodosta, yrityksen kehittämisavustuksesta ja toimintaympäristön kehittämisavustuksesta. Ehdotetun lain mukaisia avustuksia myönnettäisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja avustuksilla on tarkoitus edistää mm. taloudellista kasvua, työllisyyttä, yritysten innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä.
Liitteet:
Aikataulu
Esitysluonnosta koskeva lausuntokierros alkaa 1.7.2020 ja päättyy 17.8.2020. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuun aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 17.8.2020 ensisijaisesti sähköisesti lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Toissijaisesti lausunnon voi toimittaa edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@tem.fi.

Lausuntoaika on suositeltua lyhyempi, koska lakiesitys ei sisällä merkittäviä muutoksia voimassa olevaan sääntelyyn.

Lausunnon antaminen edellyttää rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Sivustolla on ohjeet rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen.

Valmistelijat

Lisätietoja esitysluonnoksesta antavat:

hallitusneuvos Mikko Ojala, puh. 029 506 3506, mikko.ojala@tem.fi
(3.7.2020 asti)

hallitussihteeri Emmi Äijälä, puh. 029 504 7216, emmi.aijala@tem.fi
(23.7.2020 alkaen)
 

Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson Liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelutyönantajat ry    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Asiasanat

yritystukilaki, yritystoiminnan kehittäminen, yritystoiminnan kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus