Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Begäran om utlåtande: Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15277/2020

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber dem som nämns i sändlistan yttra sig om utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet. Förslaget har beretts som tjänsteuppdrag vid ministeriet.
Målsättningar
I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet. Propositionen hör till sina centrala delar ihop med att programperioden 2021-2027 för Europeiska unionens regional- och strukturpolitik börjar 2021. De huvudsakliga riktlinjerna i regleringen förblir oförändrade och stödsystemet ska enligt förslaget fortfarande utgöras av två stödformer, nämligen understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljö. Understöd enligt den föreslagna lagen ska beviljas i synnerhet små och medelstora företag och syftet med understöden är att främja bl.a. ekonomisk tillväxt, sysselsättning, företags innovationsverksamhet och konkurrenskraft.
Bilagor:
Tidtabell
Remissbehandlingen av propositionsutkastet pågår från den 1 juli 2020 till den 17 augusti 2020. Avsikten är att propositionen ska lämnas till riksdagen i september. 
Svarsanvisningar för mottagare

Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 17 augusti 2020 i första hand elektronisk på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi / Utlåtande.fi. I andra hand kan utlåtandet lämnas in senast vid utgången av den ovan nämnda tidsfristen per e-post på adressen kirjaamo@tem.fi.

Remisstiden är kortare än vad som rekommenderats, eftersom lagförslaget inte innehåller några betydande ändringar i den gällande regleringen.

Den som vill lämna utlåtande måste registrera sig. Dessutom krävs stark autentisering. Anvisningar för detta finns på webbplatsen.

Beredare

Närmare upplysningar:
regeringsråd Mikko Ojala, tfn 029 506 3506, mikko.ojala@tem.fi
(fram till 3.7.2020)
regeringssekreterare Emmi Äijälä, tfn 029 504 7216, emmi.aijala@tem.fi
(från och med 23.7.2020)

Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson Liitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelutyönantajat ry    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ämnesord

yritystukilaki, yritystoiminnan kehittäminen, yritystoiminnan kehittämisavustus, toimintaympäristön kehittämisavustus