Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamisesta

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: Asia VN/32496/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Det föreslås att konkurrenslagens bestämmelser om tröskeln för att göra en anmälan om företagsförvärv ändras. Ändringen kommer att resultera i en ökning av antalet sådana företagsförvärv som ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och som på basis av den nuvarande anmälningströskeln inte blir anmälda, men som skulle kunna leda till eller som sannolikt leder till en skadlig koncentration av marknaden och negativa konsekvenser för konsumenterna. Till följd av ändringen ska KKV i fortsättningen undersöka företagsförvärv där parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning i Finland som överskrider 100 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 10 miljoner euro. När det gäller parternas sammanlagda omsättning ska anmälningströskeln i fortsättningen bestämmas på basis av omsättningen i Finland i stället för den globala omsättningen.

En utvidgning av anmälningsskyldigheten kommer enligt en försiktig uppskattning att resultera i direkta konsumentfördelar värda cirka 50 miljoner euro och genom ändringen kan enligt bedömning ungefär fyra ur konkurrenssynvinkel skadliga företagsförvärv per år förhindras. Det förväntas inkomma cirka 30 fler anmälningar om företagsförvärv per år, vilket innebär att antalet anmälningar ungefär fördubblas jämfört med nuläget. Detta betyder att företagens administrativa börda och KKV:s arbetsmängd ökar.
 
Dessutom föreslås i detta sammanhang också  förtydliganden och korrigeringar i några andra paragrafer i konkurrenslagen. 
 
Propositionen har konsekvenser för budgeten. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2023.

Utöver utkastet till regeringsproposition begär vi med tanke på uppdateringen ert utlåtande över formuläret för anmälan om företagsförvärv som ingår i bilagan till statsrådets förordning om anmälningsskyldighet vid företagsförvärv (1012/2011). Ett av de viktigaste syftena med ändringen är att förenkla kraven när det gäller uppgifter vid sådana företagsförvärv där parterna i företagsförvärvet inte alls eller endast i liten omfattning har överlappande verksamheter eller vertikala kopplingar till varandra.
 
Arbets- och näringsministeriet ordnar tisdagen den 21 juni 2022 kl. 13.00  15.00  ett samråds- och diskussionsmöte om utkastet till proposition om ändring av tröskeln för anmälan om företagsförvärv.  Anmälan senast 17.6.2022:
https://link.webropolsurveys.com/EP/E3E5866B23BBFD49)
Bakgrund
Arbets- och näringsministeriet bad Konkurrens- och konsumentverket att göra en utredning om läget i fråga om anmälningarna om företagsförvärv i syfte att skaffa bakgrundsinformation med tanke på ministeriets bedömning om eventuella behov att ändra lagstiftningen. KKV publicerade utredningen den 11 juni 2021:
https://www.kkv.fi/uploads/sites/2/2021/11/2021-kkv-selvityksia-7-2021-selvitys-yrityskauppavalvonnan-ilmoitusvelvollisuuden-muutostarpeista.pdf

Vid arbets- och näringsministeriet färdigställdes en bedömningspromemoria utgående från KKV:s utredning. Bedömningspromemorian om ändring av anmälningströskeln för företagsförvärv var ute på remiss i januari-februari 2022 och ett diskussionsmöte om saken ordnades i början av februari 2022. Remissvaren har beaktats som en del av den fortsatta behandlingen av ärendet. Det ändringsförslag som nu läggs fram avviker från de alternativ som presenterades i bedömningspromemorian bl.a. så att förslaget inte innehåller bestämmelser om KKV:s övertagningsrätt, dvs. rätt att vid behov till behandling uppta också sådana företagsförvärv där omsättningen understiger omsättningsgränserna. 

Det är fråga om ett författningsförslag som baserar sig på det nationella behovet av reglering.
Målsättningar
Syftet med tillsynen över företagsförvärv är att genom förhandskontroll förebygga alltför stor koncentration av marknaden vilket är skadligt ur konsumenternas synvinkel.  Den ändring som föreslås i tröskeln för att göra anmälan om företagsförvärv kommer att förbättra KKV:s möjligheter att undersöka sådana företagsförvärv som på basis av den nuvarande anmälningströskeln inte blir anmälda, men som skulle kunna leda till eller som sannolikt leder till en skadlig koncentration av marknaden och negativa konsekvenser för konsumenterna. De nuvarande omsättningsgränserna vid anmälningsskyldighet är höga i förhållande till den finska samhällsekonomins storlek, och det finns branscher samt produktmarknader och geografiska marknader som inte når upp till de gränserna. Ett ytterligare syfte med propositionen är att beakta regleringens förutsägbarhet, rättssäkerhet och proportionalitet ur företagens synvinkel samt de administrativa kostnader som anmälningar och myndighetsprocessen medför för företagen och den eventuella fördröjningen vid verkställandet av företagsförvärv.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM114:00/2021 - Linkki TEM:n hankesivuille.

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM114:00/2021 - Länk till arbets- och näringsministeriets projektsidor.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 10 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 10 augusti 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni kan också skicka utlåtandet per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Använd diarienumret VN/32496/2021 som referens i utlåtandet.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga. De utlåtanden som lämnats in genom tjänsten utlåtande.fi publiceras i den tjänsten.
Beredare
Ytterligare information fås av regeringsrådet Virve Haapajärvi, tfn 0295 047 027, och specialsakkunnig Iiro Ihanamäki, tfn 0295 047 217
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi 
Sändlista:
Akava    
Asianajajaliitto    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Helsinki Graduate School of Economics    
Hyvinvointiala HALI ry    
Intera Partners Oy    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Labore    
Markkinaoikeus    
Medialiitto    
Patentti- ja rekisterihallitus (kilpailulain 27(3) § osalta)    
Pellervon taloustutkimus    
Pääomasijoittajat ry    
SAK    
STM    
STTK    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
VM kansantalousosasto    
Ämnesord

yrityskaupat

yrityskauppavalvonta

yrityskauppojen ilmoittaminen

kilpailulaki

företagsförvärv

lag om konkurrens