Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta!

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi - Vastaa ja vaikuta!

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2792/2021

Vastausaika on päättynyt: 22.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä suunnitelmaehdotuksesta haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Ehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään hallitsemaan EU:n luetteloon 2019 täydennetyistä haitallisista vieraslajeista aiheutuvia riskejä.
 
Esitetyt torjuntatoimet perustuvat maa- ja metsätalousministeriön teettämään selvitykseen siitä, miten laajasti Suomessa esiintyy näitä EU:n vieraslajiluetteloon täydennettyjä luettelon lajeja, mitä väyliä pitkin ne pääsevät tahattomasti leviämään ja miten niitä voitaisiin kustannustehokkaimmin torjua. Selvityksen on laatinut Luonnonvarakeskus (Luke).
Tausta

Vieraslajiksi kutsutaan kasvi-, eläin- tai eliölajia, joka on levinnyt ihmisen myötävaikutuksella luontaisen levinneisyysalueensa ulkopuolelle. Vieraslajeja pidetään haitallisina erityisesti silloin, kun ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Ne voivat myös haitata ekosysteemien toimintaa ja aiheuttaa monenlaista muuta haittaa yhteiskunnassa.

 

EU:n vieraslajiluettelossa on tällä hetkellä 66 lajia. Näitä lajeja ei saa päästää ympäristöön, eikä niitä saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.

 

Suomen on yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittävä hävittämään alueellaan jo esiintyviä haitallisia vieraslajeja tai estämään niiden leviäminen. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö on aiemmin 2018 ja 2019 hyväksynyt hallintasuunnitelmat EU:ssa haitallisiksi säädettyjen vieraslajien torjumiseksi ja vuonna 2020 kansallisesti haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjumiseksi. Nyt lausuttavana oleva ehdotus koskee EU:n vieraslajiluettelon lajeja (17 kpl), jotka hyväksyttiin EU:n vieraslajiluetteloon vuonna 2019.
Tavoitteet
Vieraslajien hallintatoimenpiteillä pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta, ekosysteemien toimintaa ja siihen perustuvia palveluita ja hyötyjä.
 
Suunnitelman tarkoituksena on ohjata vieraslajien torjunta sinne, missä siitä saadaan paras hyöty. Suomen luonnossa jo esiintyvien lajien torjunta tulee kohdentaa haitallisimpiin esiintymiin.
 
Esimerkkejä suunnitelmaan ehdotetuista toimenpiteistä:
 
  • Aurinkoahvenella on paikallisesti vakiintuneita populaatioita Varsinais-Suomessa. Lajin edelleen leviäminen on pyrittävä estämään ja se suositellaan hävittämään lammista, joihin se on istutettu. Lisäksi lisätään tiedotusta lajin aiheuttamista haitoista ja uhista sekä lajiin liittyvistä kielloista. Viestintää kohdistetaan etenkin vapaa-ajankalastajille ja akvaarioharrastajille.
  • Haisujumaltenpuuta, japaninhumalaa ja brasilianvesiasteria on käytetty satunnaisesti puutarha- tai akvaariokasvina Suomessa. Näiden lajien hallintatoimenpiteiksi suositellaan valistusta lajin maahantuontikiellosta sekä ympäristöön päästämiskiellosta. Lisäksi suositellaan olemassa olevien yksilöiden poistamista.
Liitteet:

Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi IV.pdf - Ehdotus haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevaksi hallintasuunnitelmaksi IV

Förslag till hanteringsplan IV.pdf - Förslag till hanteringsplan IV för att bekämpa invasiva främmande arter

Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää toimittamaan lausunnot ja mielipiteet viimeistään 22.3.2021.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kuulemisessa pyydetään mielipiteitä ehdotetuista toimenpiteistä haitallisten vieraslajien torjumiseksi sekä ehdotuksista toimenpiteitä toteuttaviksi tahoiksi. Kantaa pyydetään ottamaan myös siihen, tulisiko ehdotuksiin lisätä muita toimenpiteitä, jotka voisivat olla esimerkiksi alueellisesti tai paikallisesti hyödyllisiä tai tehokkaita. Lisäksi näkemyksiä pyydetään siitä, miten haitallisten vieraslajien torjuntaa voitaisiin muutoin kehittää kustannustehokkaasti ja mitkä muut tahot ja toimijat ehdotuksissa mainittujen lisäksi voisivat ottaa huolehtiakseen haitallisten vieraslajien torjunnasta.
 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti; johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi,
p. 0295 162 259


 
Jakelu:
0    
Animalia ry    
BirdLife Suomi ry    
Dendrologian seura ry    
ELY-keskukset    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto ry    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja kotitalousnaiset    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria    
Puutarhaliitto ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

haitalliset vieraslajit