Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6884/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi.
 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä muutettaviksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia sekä liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta annettua lakia.
 
Ehdotuksen mukaan mainittujen lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksistaan lain mukaan ilmoittamat tiedot rekisteröitäisiin jatkossa samaan sähköiseen rekisteriin kuin tuomareiden sidonnaisuudet ja sivutoimet. Rekisterinpitäjänä toimisi myös jatkossa Oikeusrekisterikeskus. Uudesta rekisteristä säädettäisiin uusi laki, ja voimassa oleva tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä annettu laki kumottaisiin. Tuomioistuimia ja niiden henkilöstöä koskeva sääntely säilyisi entisen sisältöisenä. Lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksien rekisteröinnistä säädettäisiin vastaavasti kuin tuomioistuinten sivutoimisten asiantuntijajäsenten sidonnaisuuksien rekisteröinnistä.
  
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
 
Tausta
Lainvalmistelu on käynnistetty apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen kantelun johdosta antaman päätöksen OKV/719/1/2019 johdosta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan muutoksenhakulautakuntien sidonnaisuusilmoituksien vastaanottamista koskeva nykyinen käytäntö ei ole selkeä eikä perustu lakiin. Kansalainen ei voi tietää, mistä hän voi pyytää tietoja muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuuksista. Apulaisoikeuskansleri esitti, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyisi näiden seikkojen korjaamiseksi tarpeellisiin lainsäädäntötoimiin.   
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on lisätä mainittujen lautakuntien päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä helpottamalla yleisön tiedonsaantia lautakuntien jäsenten mahdollisista sidonnaisuuksista. Lautakuntien jäsenten sidonnaisuuksia koskevat tiedot voisi jatkossa hakea yleisölle avoimesta sähköisestä rekisteristä internetistä siltä osin kuin ne jo tällä hetkellä ovat julkisia. Samoin olisi, nykyiseen tapaan, tuomioistuinten palveluksessa työskentelevien rekisteröityjen osalta. Tämä vahvistaisi yleisön mahdollisuutta valvoa lautakunnille kuuluvaa julkisen vallan käyttöä ja olisi omiaan vahvistamaan kansalaisten luottamusta lautakuntiin. Samalla selkeytettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin tarkoitettuja lautakuntia koskevien lakien säännöksiä sidonnaisuusilmoituksista.
Liitteet:

HE-luonnos sidonnaisuuksien rekisteröinti.docx - Förslag till regeringens proposition (på finska)

Propositionens huvudsakliga innehåll.docx - Propositionens huvudsakliga innehåll (på svenska)

Paragraferna på svenska 010622.docx - Förslag till paragrafer (på svenska)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 16.8.2022 klo 16 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen intenersivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa. 
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen valmiiksi saattamisessa. 

Lausunnot pyydetään jättämään mieluiten lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lausunnon voi myös jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/6884/2021 ja hanketunniste STM039:00/2021.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat:  

hallitussihteeri Eva Aalto, puh. 0295163125, etunimi.sukunimi@gov.fi (viikolla 25 ja 18.7-12.8)
hallitussihteeri  Milla Mustamäki, puh.  0295 163 261, etunimi.sukunimi@gov.fi  (27.6-1.7)   
johtaja Jaana Rissanen, puh. 0295 163 011, etunimi.sukunimi@gov.fi (25.7 alkaen)

 
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
KHO Korkein hallinto-oikeus    
KKO Korkein oikeus    
KT Kuntatyönantajat ry    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lakimiesliitto ry    
Lapin käräjäoikeus    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta LIIPO    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta LIIPO (potilasasiat)    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
MAO Markkinaoikeus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen SOSTE ry    
Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys ry (lisäosoite)    
Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistys ry    
Suomen yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf.    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta TAMLA    
Tietosuojavaltuutettu    
Tingsrätt Åland    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta TELK    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
VAKO Vakuutusoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Asiasanat

Domstolsmyndighet, domstolar

Oikeusrekisterikeskus

tuomioistuimet

muutoksenhakulautakunta

sidonnaisuusilmoitus

sidonnaisuudet

muutoksenhakulautakunnat

tuomioistuinlaitos

sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri

Rättsregistercentralen

besvärsnämnd

utredning över bindningar

bindningar

besvärsnämnder

domstolsväsendet

register över bindningar och bisysslor