Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Rättsregistercentralens register över bindningar och bisysslor och ändring av vissa lagar som har samband med den

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6884/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Rättsregistercentralens register över bindningar och bisysslor och ändring av vissa lagar som har samband med den
 
I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om Rättsregistercentralens register över bindningar och bisysslor och att lagen om besvärsnämnden för social trygghet, lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden, lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och lagen om trafik- och patientskadenämnden ändras.

Enligt propositionen skulle de uppgifter som medlemmarna i de nämnda nämnderna enligt lagen anger om sina binfningar i fortsättningen registreras i samma elektroniska register där domares bindningar och bisysslor registreras. Som  personuppgiftsansvarig skulle även i fortsättningen vara  Rättsregistercentralen. Om det nya registret skulle stiftas en ny lag, och den gällande lagen om registret över domares bindningar och bisysslor skulle upphävas. Bestämmelserna om domstolarna och deras anställda skulle förbli oförändrade. I fråga om registreringen av bindningarna för medlemmarna i nämnderna föreslås motsvarande bestämmelser som i fråga om registreringen av bindningarna för domstolarnas sakkunnigledamöter med uppdraget som bisyssla.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1.1.2024.
 
 
Bakgrund
Lagberedningen har inletts på grund av ett beslut som biträdande justitiekansler Mikko Puumalaisen har utfärdat (OKV/719/1/2019). Enligt biträdande justitiekanslern är den nuvarande praxisen gällande mottagandet av utredning om bindningar som medlemmar i besvärsnämnderna lämnar in otydlig, och den baserar sig inte på lag. En medborgare kan inte veta, var han eller hon kan be uppgifter om de bindningar som medlemmarna i besvärsnämnderna eventuell har. Biträdande justitiekansler framförde, att social- och hälsovårdsministeriet skulle vidta behövliga åtgärder för ändrande av lagstiftning i syfte att rätta till dessa förhållanden. 


 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att öka öppenheten och transparensen i beslutsfattandet i de nämnda besvärsnämnderna genom att göra det lättare för allmänheten att få information om eventuella bindningar som nämndernas medlemmar eventuellt har. Uppgifter om bindningarna för nämndernas medlemmar ska i fortsättningen kunna hämtas i ett för allmänheten öppet elektroniskt register på internet till den del som uppgifterna redan för närvarande är offentliga. Så vore även, liksom också i nuläget, i fråga om de registrerade personer som är anställda av domstolsväsendet. Detta ökar allmänhetens möjligheter att övervaka den utövning av offentlig makt som ankommer på nämnderna och bidrar till att stärka medborgarnas förtroende för nämnderna. Samtidigt förtydligas och förenhetligas bestämmelserna om redogörelse för bindningar i de lagar som gäller de berörda nämnderna.
 
 
Bilagor:

HE-luonnos sidonnaisuuksien rekisteröinti.docx - Förslag till regeringens proposition (på finska)

Propositionens huvudsakliga innehåll.docx - Propositionens huvudsakliga innehåll (på svenska)

Paragraferna på svenska 010622.docx - Förslag till paragrafer (på svenska)

Tidtabell
VI ber er lämna in era utlåtanden senast den 16 augusti före klockan 16.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden som lämnas in är offentliga och de publiceras inom denna internettjänst (lausuntopalvelu.fi) och på lagstiftningsprojektets sida i statsrådets elektroniska tjänst för projektinformation (Hankeikkuna).

Utlåtanden som mottas tas i beaktande då regeringens proposition färdigställs. 

Vänligen bes att utlåtanden helst lämnas genom denna tjänst (inom lausuntopalvelu.fi). 

Utlåtandet kan dock även lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi). I samband med dem bes vänligen nämna numret av ärendet: VN/6884/2021 och lagstiftningsprojektets känntecknande nummer: STM039:00/2021.

Per post kan utlåtanden sändas till addressen: 
Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 STATSRÅDET

Ministerier som använder Ärendehanteringssystemet VAHVA bes dock föra sitt utlåtande direkt till ärendet i fråga i VAHVA. 

OBS! Om utlåtande lämnas via denna tjänst (lausuntopalvelu.fi), finns det inte behov att  dessutom skicka utlåtandet per e-mejl eller per post. 
 
Beredare
Tillläggsuppgifter i fråga om begäran om utlåtande fås av:

regeringssekreterare Eva Aalto, tel. 0295 163 125, förnamn.efternamn@gov.fi  (veckan 25 och 18.7-12.8)
regeringssekreterare Milla Mustamäki, tel. 0295 163 261, förnamn.efternamn@gov.fi (27.6-1.7)
direktör Jaana Rissanen, tel. 0295 163 011, förnamn.efternamn@gov.fi  (från och med 25.7) 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
KHO Korkein hallinto-oikeus    
KKO Korkein oikeus    
KT Kuntatyönantajat ry    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lakimiesliitto ry    
Lapin käräjäoikeus    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta LIIPO    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta LIIPO (potilasasiat)    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
MAO Markkinaoikeus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen SOSTE ry    
Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys ry (lisäosoite)    
Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistys ry    
Suomen yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf.    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta TAMLA    
Tietosuojavaltuutettu    
Tingsrätt Åland    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta TELK    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
VAKO Vakuutusoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ämnesord

Domstolsmyndighet, domstolar

Oikeusrekisterikeskus

tuomioistuimet

muutoksenhakulautakunta

sidonnaisuusilmoitus

sidonnaisuudet

muutoksenhakulautakunnat

tuomioistuinlaitos

sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri

Rättsregistercentralen

besvärsnämnd

utredning över bindningar

bindningar

besvärsnämnder

domstolsväsendet

register över bindningar och bisysslor