Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

Utkastet till regeringens proposition om en lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33138/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning

Justitieministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om en lag om ändring av 1 a § i lagen om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar.

 
Bakgrund
Regeringens proposition hänför sig till lagstiftningen om inrättandet av välfärdsområden och ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till de ändringar som den medför i annan lagstiftning.
Det är fråga om en teknisk ändring i lagen och i övrigt är det inte nödvändigt att ändra de grunder som anges i lagen.
Regeringens proposition har beretts vid justitieministeriet.
 
Målsättningar
Till den som är anställd hos en kommun eller samkommun och som åtalas för felaktigt förfarande i tjänsteutövning eller i arbetet eller som avkrävs ersättning på grund av sådant förfarande betalas, om yrkandena förkastats, det belopp som honom genom domstolsutslag har tilldömts i rättegångskostnader.  Också anställda inom välfärdsområdena ska ha motsvarande rätt.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell

Vi ber er sända era utlåtanden till justitieministeriet senast fredagen den 15 juli 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren önskar justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande. För att kunna lämna ert utlåtande bör ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi.
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare

Ytterligare information ges av Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringsråd, tfn 02951 50262, e-post paivi.tiainen-hyrkas@gov.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki      
HUS yhtymä    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ämnesord

rättshjälp

välfärdsområden

rättegångskostnader

arbetstagare

tjänstemän