Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2072/03.0101/2018; TEM058:002018

Vastausaika on päättynyt: 14.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö varaa jakelussa mainituille mahdollisuuden antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.
Tausta
Maakaasumarkkinalakia koskeva muutosehdostus liittyy Suomen kaasumarkkinoiden avaamiseen kilpailulle vuoden 2020 alussa sekä kansallisten markkinoiden yhdentymiseen Suomen ja Baltian maiden alueellisiin kaasumarkkinoihin ja EU:n kaasun sisämarkkinoihin.

Sähkömarkkinalakia koskeva muutosehdotus liittyy tavoitteeseen saattaa suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittyneen sähköntuotannon verkkoonpääsyn ehdot vastaamaan nykyistä paremmin kantaverkossa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä ja jakeluverkoissa sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä.
 
Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena on tarkentaa maakaasumarkkinalain (587/2017) säännöksiä Suomen liittymisestä alueellisiin markkinajärjestelyihin sekä säännöksiä ulkomaan yhteyksien siirtopalvelun tariffien ja muiden ehtojen asettamisesta maakaasumarkkinoiden avaamiseen liittyvän siirtymävaiheen aikana. Hallituksen esityksen toisena tavoitteena on tarkentaa sähkömarkkinalain (588/2013) säännöksiä suurjännitteiseen jakeluverkkoon liittyneen sähköntuotannon jakelumaksujen määrittämisestä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 14. marraskuuta 2018. Lausunnonantajia pyydetään huomioimaan, että hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viikolla 49. Valmisteluaikataulusta johtuen ministeriö suhtautuu pidättyvästi mahdollisiin lisäaikapyyntöihin.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antaa hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828).

Jakelu:
Baltic Connector Oy    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Gasum Oy    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Metsäteollisuus ry    
Paikallisvoima ry    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuluttajaliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry