Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/989/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta.

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön tässä yhteydessä ne osat EU:n uudesta markkinavalvonta-asetuksesta (2019/1020) ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksesta (2019/515), joilla arvioidaan olevan budjettivaikutuksia. Tavoitteena on antaa muusta EU:n markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavasta kansallisesta sääntelystä hallituksen esitykset keväällä 2021. Asetuksen soveltamisala on laaja ja muutostarpeetkin kohdistuvat siten laajasti eri tuotesektoreille ja hallinnonaloille. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa asetuksen täytäntöönpanosta omaan hallinnonalaansa kuuluvien sektorisäädösten lisäksi asetuksen täytäntöönpanoa yleisesti koordinoimalla. Muut ministeriöt vastaavat sääntelystä oman hallinnonalansa osalta. TEM on asettanut ministeriöiden edustajista koostuvan koordinaatioryhmän asetuksen täytäntöönpanoa varten.

Tässä esityksessä ehdotetaan markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitetun yhteyspisteen ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa tarkoitetun tuoteyhteyspisteen tehtävien osoittamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Lisäksi esitetään tekstiilimerkintäasetuksen ((EU) N:o 1007/2011) ja jalkinemerkintädirektiivin (94/11/EY) markkinavalvontatehtävän siirtämistä tässä yhteydessä kansallisista syistä Kilpailu- ja Kuluttajavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston uusista tehtävistä ehdotetaan säännöksiä markkinavalvontalakiin (laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 1137/2016). Tukesille ehdotettavia uusia tehtäviä ovat:

1) kansallisen markkinavalvonnan yhteyspisteen tehtävä (uusi 4 a §)
2) tuoteyhteyspisteen tehtävä (uusi 4 c §)
3) tekstiili- ja jalkinemerkintöjen markkinavalvontatehtävä (uusi 4 d §).

Lisäksi ehdotetaan, että markkinavalvonnan yhteyspisteen tueksi säädettäisiin markkinavalvonnan yhteistyöryhmä (uusi 4 b §).

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Tarkoitus on, että laki tulee voimaan 1.1.2021 ja uusi kansallinen markkinavalvonnan yhteyspiste sekä markkinavalvonnan yhteistyöryhmä aloittavat silloin toimintansa. Tuoteyhteyspisteen tehtävät sekä tekstiili- ja jalkinemerkintöjen valvontatehtävät siirtyisivät Tukesiin vasta 16.7.2021 alkaen. 
Tausta
EU:n uusi markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja ja horisontaalinen eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös. Lisäksi asetuksessa säädetään ulkorajavalvonnasta sekä asetetaan joitain velvoitteita talouden toimijoille. Markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluu 70 eri EU:n tuotesäädöstä. Asetus koskee suurinta osaa niistä tuotesektoreista, joista on yhdenmukaistettua EU-sääntelyä. Asetus tuli voimaan 15.7.2019. Asetuksen soveltaminen alkaa pääosin 16.7.2021, mutta joiltain osin jo 1.1.2021. Asetus korvaa aiempaa sääntelyä. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa mutta sen täytäntöönpano edellyttää myös kansallista täydentävää sääntelyä.

Markkinavalvonta-asetuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee nimetä kansallinen markkinavalvonnan yhteyspiste, joka vastaa tietyistä asetuksessa säädetyistä luonteeltaan horisontaalisista ja koordinoivista tehtävistä.

Tuoteyhteyspisteestä ja sen tehtävistä säädetään vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa, minkä lisäksi joistain tuoteyhteyspisteen tehtävistä säädetään myös markkinavalvonta-asetuksessa. Jäsenvaltioiden tulee nimetä ainakin yksi tuoteyhteyspiste, jonka tehtäviin kuuluu asetusten mukaan mm. antaa tietoja kansallisesta tuotesääntelystä sekä EU:n tuotesääntelyn kansallisesta täytäntöönpanosta talouden toimijoille.  Vastavuoroisen tunnustamisen asetuksen soveltaminen alkoi 19.4.2020 ja asetusta sovelletaan siten jo jäsenvaltioissa.

Jalkineissa käytettävien materiaalien sekä tekstiilituotteissa käytettävien materiaalien ja niitä vastaavien kuitujen koostumuksen vaatimustenmukaisuuden valvontatehtävää hoitaa tällä hetkellä Kilpailu- ja kuluttajavirasto / Kuluttaja-asiamies. Valvonta perustuu Kuluttajansuojalakiin (38/1978), jonka nojalla on kansallisesti pantu täytäntöön jalkinemerkintädirektiivi sekä EU:n tekstiilimerkintäasetus, jotka kuuluvat molemmat markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan.
 
Tavoitteet
Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön ne osat EU:n uudesta markkinavalvonta-asetuksesta ja vastavuoroisen tunnustamisen asetuksesta, joilla arvioidaan olevan budjettivaikutuksia. Esityksessä ehdotetaan markkinavalvonta-asetuksessa tarkoitetun yhteyspisteen sekä vastavuoroisen tunnustamisen asetuksessa tarkoitetun tuoteyhteyspisteen tehtävien osoittamista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Lisäksi tekstiilimerkintäasetuksen ja jalkinemerkintädirektiivin markkinavalvontatehtävä esitetään tässä yhteydessä siirrettävän kansallisista syistä Kilpailu- ja Kuluttajavirastosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Tarkoitus on uudistaa tekstiili- ja jalkinemerkintädirektiiviä koskevaa kansallista sääntelyä vaiheittain ja järjestää nykyinen kansallinen markkinavalvonta tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM012:00/2020 - Linkki hankeikkunaan TEM012:00/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R1020 - Linkki EU:n markkinavalvonta-asetuksen kieliversioihin

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0515 - Linkki EU:n vastavuoroisen tunnustamisen asetuksen kieliversioihin

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM012:00/2020 - Länk till projektportalen TEM012:00/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020 - Länk till språkversionerna av EU:s marknadskontrollförordning

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515 - Länk till språkversionerna av EU:s förordning om ömsesidigt erkännande

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 14.7.2020.


Aikataulu


Esitysluonnosta koskeva lausuntokierros alkaa 1.6.2020 ja päättyy 14.7.2020.
Ruotsinkielinen lausuntopyyntö toimitetaan mahdollisimman pian ja lausuntoaika on pidempi tältä osin.
Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Pauliina Kanerva puh. +358 295 060 160 (ajalla 1.6-5.7.2020), ,
asiantuntija Emilia Tiuttu puh. +358 295 047 127 ja 
neuvotteleva virkamies Sari Alho (tekstiili- ja jalkinemerkinnät, valvontatehtävä) puh. +358 295 049 007 (ajalla 1.6-14.6).

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi.
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Autoalan keskusliitto    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kenkä- ja nahkateollisuusliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lämmitysenergia Yhdistys ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Ruokavirasto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
SESKO ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Leluyhdistys ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Sähköteknisen kaupan liitto ry    
Sähkötieto ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö