Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3884/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne selvityshenkilö, erityisasiantuntija Tapio Kosusen laatimasta luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi.
 
Saavutettavuussuunnitelmaluonnoksessa esitetään valtakunnalliset tavoitteet korkeakoulutuksen ja korkeakoulun saavutettavuuden edistämiseksi. Esitettyjen tavoitteiden ja suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa, joissa opiskelijoiden moninaisuus ja korkeakoulutuksessa aliedustetut ryhmät otetaan huomioon. Saavutettavuuden edistäminen kirjattaisiin yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin ja saavutettavuussuunnitelmien toteutumista tarkasteltaisiin ja arvioitaisiin osana korkeakoulujen ohjausprosessia ja laatujärjestelmiä. Lisäksi ehdotetaan perustettavaksi korkeakoulutuksen saavutettavuusfoorumi mahdollistamaan korkeakoulujen, sidosryhmien, tutkijoiden ja eri koulutusasteiden edustajien säännöllinen keskustelu saavutettavuuskysymysten edistämisestä. Foorumi tarkastelisi saavutettavuuden edistämistä koko koulutuspolulla - erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa - varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja sieltä työelämään siirtymiseen saakka. Foorumin tehtäväksi annettaisiin korkeakoulutuksen saavutettavuuden toimenpideohjelman laatiminen valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten pohjalta.  
 
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa tavoitteena on, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin. Kirjataan selkeät ja mitattavat tavoitteet aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn ja läpäisyn edistämiseksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi selvityshenkilön ja asetti (VN/3884/2020) 24.6.2020 ohjausryhmän ja tiedepaneelin ajalle 1.8.2020 – 31.7.2021 valmistelemaan hallitusohjelman mukaisen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman. Ohjausryhmän oli työssään otettava huomioon jatkuvan oppimisen uudistus ja VN:n koulutuspoliittinen selonteko. Selvityshenkilö nimettiin ajalle 1.9.2020-31.7.2021.

Suunnitelmassa tuli tarkastella saavutettavuutta sosioekonomisen aseman, alueiden, sukupuolen, maahanmuuttajataustan, etnisten ryhmien, kieliryhmien ja toimintarajoitteisten kannalta. Tarkastelu tuli kohdistaa koulutuspolun eri vaiheisiin korkeakoulutukseen hakeutumisesta työelämään siirtymiseen. Lisäksi suunnitelman ehdotuksia voitaisiin hyödyntää muussa poliittisessa valmistelussa. Valmistelussa tuli ottaa huomioon myös koulutuspoliittinen selonteko ja jatkuvan oppimisen uudistus.
Tavoitteet
Selvityshenkilön tehtävänä on kuvata korkeakoulutuksen tasa-arvon tämän hetkinen tilanne, mukaan lukien aliedustettujen ryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen ja koulutuksen läpäisyn mahdolliset esteet sekä hyviksi havaitut käytännöt ja onnistumiset; valmistella tilannekuvan pohjalta ehdotus saavutettavuuden edistämisen tavoitteiksi ja toimenpiteiden suuntaviivoiksi; tehdä suosituksia koulutuspoliittisen selonteon tarpeisiin sekä tukea korkeakouluja omassa saavutettavuussuunnitelmatyössä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma valmistuu 31.7.2021 mennessä.

Kirjalliset lausunnot luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 7.5.2021 kello 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun kommentointipyyntöön. Vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Kommentteja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Jos lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@minedu.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat kommentoida ehdotusta.

Palautteen käsittelyn helpottamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää, että kommentit jaotellaan pyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
Valmistelijat
Tapio Kosunen, erityisasiantuntija, dosentti, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi, p.+358 295 330 440
Katri Tervaspalo, opetusneuvos, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi, p.+358 295 330 084
Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, etunimi.sukunimi(at)minedu.fi, p. +358 295 330 117
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammatillisen koulutuksen johtajien verkosto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Esteetöntä opiskelua ESOK.fi    
Esteetöntä opiskelua ESOK.fi    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)    
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Karelia Ammattikorkeakoulu    
KT Kuntatyönantajat    
Kynnys ry    
LAB-ammattikorkeakoulukoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea ammattikorkeakoulu    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Monika-Naiset liitto ry    
Oikeusministeriö    
Omapolku-hanke (Moniheli)    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk)    
Oulun yliopisto    
Pro Lukio ry    
Professoriliitto ry    
Puolustusministeriö    
Ruotsinkielisen opetuksen selvityshanke    
Samarbetsforbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)    
SETA ry    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat SIVISTA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Students of Colour (HY)    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen romanifoorumi    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Trun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK)    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE/STM    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry, Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL rf    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo

lukiokoulutus

saavutettavuus

koulutus

yliopisto

Ammatillinen koulutus

ammattikorkeakoulu

opiskelija