Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9020/2019

Vastausaika on päättynyt: 22.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esityksestä, jolla muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja eräitä siihen liittyviä lakeja.

Ehdotuksella pannaan täytäntöön sähköistä viestintää koskeva teledirektiivi (1972/2018 EU) ja audiovisuaalisia mediapalveluita koskeva AVMS-direktiivi (1808/2018 EU). Lisäksi esityksessä ehdotetaan yksittäisiä muita, kansallisista tarpeista lähteviä muutoksia. 

 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, ajoneuvolakia, kuvaohjelmalakia (OKM), maankäyttö- ja rakennuslakia (YM) sekä lakia vaaratiedotteesta (SM).

Taajuuksien käyttöä koskeviin säännöksiin ehdotettavat muutokset koskisivat pääasiallisesti matkaviestinverkkoja, jotka toimivat EU:ssa tähän käyttötarkoitukseen yhdenmukaistetuilla taajuusalueilla. Laissa säädettäisiin muun muassa vertaisarviointimenettelystä, uusista verkkotoimilupamenettelyistä sekä matkaviestintaajuuksien kansalliseen käyttöönottoon liittyvistä määräajoista. Taajuuksien käyttöön liittyvää sääntelyä muutettaisiin lisäksi kansallisista tarpeista johtuen. Laajakaistan yleispalvelua parannettaisiin. Määräaikaisten viestintäpalvelusopimusten kestoa rajoitettaisiin matkapuhelinverkon liittymien osalta ja kuluttajien tiedonsaantia parannettaisiin. Käyttöoikeuden luovutusta ja yhteenliittämistä koskeviin säännöksiin esitetään tehtäväksi lukuisia muutoksia, mutta sääntelyn pääperiaatteet säilyisivät samoina. Keskeisimmät muutokset liittyvät uusiin huomattavan markkinavoiman yrityksiä koskeviin teledirektiivin säännöksiin, kuten olemassa olevan infrastruktuurin purkamista tai yhteisinvestointeja koskeviin säännöksiin.

Audiovisuaalisia sisältöpalveluja koskevaa sääntelyä ehdotetaan laajennettavaksi perinteisten televisiolähetysten ja tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen ohella videonjakoalustoihin. Myös kuvaohjelmalain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi videonjakoalustoihin. Ehdotettu uusi sääntely sisältää erityisesti alaikäisten sekä yleisön suojeluun tähtääviä velvoitteita. Ehdotuksella parannettaisiin myös audiovisuaalisten sisältöpalvelujen esteettömyyttä lisäämällä ääni- ja tekstityspalveluihin ja niiden laatuun liittyviä velvoitteita. Ehdotuksella joustavoitettaisiin mainonnan sääntelyä perinteisten televisiolähetysten osalta. Lisäksi tilausohjelmapalvelun tarjoajille asetetaan uusia velvoitteita eurooppalaisten teosten edistämiseksi ja näkyvyyden varmistamiseksi.

Sähköisen viestinnän tietoturvaa koskevaan sääntelyyn tehtäisiin pieniä EU-sääntelystä johtuvia muutoksia. Lisäksi ehdotuksella Liikenne- ja viestintävirasto nimettäisiin EU:n Kyberturvallisuusasetuksen mukaiseksi kansalliseksi sertifiointiviranomaiseksi.
Yksittäisenä kansallisena muutoksena ehdotettaisiin, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukainen tiedon saannin estoa koskeva määräys voitaisiin tietyin edellytyksin kohdistaa myös teleyritykseen. Muutoksen tavoitteena olisi tarjota lainvalvontaviranomaisille nykyistä tehokkaammat keinot puuttua internetissä oleviin rikollisiin sisältöihin.

Lakiin vaaratiedotteesta (466/2012, ”vaaratiedotelaki”) ehdotetaan lisättäväksi säännökset sovelluspohjaisesta välittämistavasta. Sähköisen viestinnän palvelulakiin ehdotetaan muutoksia, jotka ajantasaistavat vaaratiedottamista koskevaa sääntelykehystä. Esitykset parantavat kansalaisten tiedonsaantia hätätilanteissa. Maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) ehdotetaan uuden teledirektiivin mukaisten pienalueen langattomien liityntäpisteiden sijoittamiseen liittyvää täsmennystä, jolla osaltaan helpotetaan 5G-verkon rakentamista.

Ajoneuvolakiin (1090/2002) lisättäisiin vaatimus digitaalisten maanpäällisten radiolähetysten tukemisesta, mikäli M-luokan ajoneuvoon asennetaan radiovastaanotin.
 
Tavoitteet
Esitys liittyy pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimainen Suomi. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on toimiva viestintä ja tiedonvälitys sekä kuluttajansuojan korkean tason turvaaminen.
 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM004:00/2019 - Ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation i projektfönstret

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917#O5L16 - Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation

Liitteet:

Luonnos_sähköisen_viestinnän_palveluista_annetun_lain_muuttaminen_HE_Lausunnoille.pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den (fi)

Liite_Rinnakkaistekstit.pdf - Propositionens parallelltexter (fi)

Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den (paragrafer, sv)

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään viimeistään torstaina 16.1.2020.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2020 aikana. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.9.2020. 
Hallituksen esitys käsitellään myös lainsäädännön arviointineuvostossa.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi LVM pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä esitettyjen väliotsikoiden mukaisesti. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.


HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätiedot: Emil Asp, emil.asp@lvm.fi, 040 509 9757
Jakelu:
Allianssi    
Alma    
ASML    
Audiovisual Producers Finland    
Autoalan keskusliitto    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Av-arkki    
AVEK    
Brilliance Communications Oy    
BTJ Finland Oy    
Business Finland    
Cinia    
Digita    
Digital Forum    
Discovery Networks Finland    
DNA    
EFFI    
EK    
Elintarviketeollisuusliitto    
Elisa    
Elokuvakeskus Botnia    
Erillisverkot    
FIAM    
Ficom    
Filmikamari    
Finlandssvenskt Filmcentrum    
Finnet    
Finnkino    
Fox networks group Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto/kuvaohjelmalautakunta    
Huoltovarmuuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen av-kulttuurin edistämis- ja kehittämiskeskus Isak ry    
Journalistiliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kansallisarkisto    
Kavi    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kopiosto    
Koulukinoyhdistys ry    
KRP    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kuvaohjelmalautakunta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Mainostajien Liitto    
Mediakasvatusseura    
Medialiitto    
Mediapooli    
Metka ry    
Metsähallitus    
MTV    
Museovirasto    
Neogames    
Nokia    
Näkövammaisten liitto    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Palta    
Pelastakaa lapset ry    
Poliisihallitus    
Päivittäistavarakauppa    
Pääesikunta    
Radiomedia    
Rajavartiolaitos    
RTTL    
Sanoma Media Finland    
SANT ry    
Senaatti-kiinteistöt    
SES    
Seutuverkot    
Sitowise    
SM    
STM    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kylät ry    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Yrittäjät    
Sähköherkät ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Telia    
TIEKE    
Tietosuojavaltuutettu    
TIVIA ry    
Turun yliopisto    
Ukkoverkot    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Veikkaus    
Westlink    
VM    
VNK    
VTT    
Väylävirasto    
YLE    
Asiasanat

digitalisaatio

sisäministeriö

viestintä

Kuluttajansuoja

esteettömyys

liikenne- ja viestintäministeriö

Nopea laajakaista

radiotaajuudet

digitaalinen infrastruktuuri

viestintäverkot

taajuushuutokauppa

media

televisio

medialukutaito

opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintävirasto

hätäviestintä

yleispalvelu

tilaajanumerot

numerointi

videonjakoalustat

audiovisuaaliset mediapalvelut