Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28312/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna yttrande om det bifogade utkastet till regeringsproposition. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Bakgrund
I denna proposition föreslås det att hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen ändras. För den praktik som ingår i yrkeshögskoleexamina inom hälsovård och det sociala området ska ersättning betalas av statens medel till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad och under vissa förutsättningar till privata tjänsteproducenter. Praktiken medför indirekta kostnader för servicesystemet i form av planering av praktiken, introduktion och handledning av praktikanter samt samarbete med högskolorna. Yrkeshögskolor har på basis av avtal som de ingått med verksamhetsenheter inom social- och hälsovården betalat ersättning för kostnaderna för praktiken. Sammanlagt har beloppet av ersättningarna uppgått till ca 14,2 miljoner euro per år.

I samtliga yrkeshögskoleexamina inom hälsovård och det sociala området ingår praktik för främjande av yrkesfärdigheten vars omfattning är 75–120 studiepoäng, beroende på examen och högskolans studieplan. En betydande del av yrkeshögskolestudierna genomförs genom praktik.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att bidra till att det finns tillräckligt med praktikplatser för studerande inom hälsovård och det sociala området och att den handledning som de studerande får är högklassig och motsvarar de mål som ställts för utbildningen. Syftet med propositionen är att stödja att branschen får personal med så goda yrkesfärdigheter som möjligt. Ändringen gör det möjligt att avstå från de ersättningar som yrkeshögskolorna betalar ut.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Bilagor:

HE laeiksi THlain ja SHlain muuttamisesta FI 230622.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE THlain ja SHlain muuttam §§ SV 230622.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 1 augusti 2022 före kl. 16.15
 
Svarsanvisningar för mottagare
Remissvaren lämnas via den elektroniska tjänsten för utlåtanden (utlåtande.fi). Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om utlåtandet sänds till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (Kirjaamo.stm@gov.fi) ska det hänvisas till ärendenummer VN/28312/2021.

VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/28312/2021 för utlåtandet i VAHVA.

De utlåtanden som lämnas in kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens proposition. Vänligen notera att alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen Utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av

Konsultativ tjänsteman Päivi Nygren, tfn 0295163542, fornamn.efternamn@gov.f
Socialråd Juha Luomala, tfn 0295163492, fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hallintoylihoitajat ry    
Helsingin diakonissalaitos    
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Högskolan på Åland    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelut    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky Kainuun sote    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky    
Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Kymsote    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiirin ky    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun hyvinvointipalvelut    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Pohjanmaan hyvinvointialueen ky    
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin sosiaali- ja terveyspalvelut    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Phhyky    
Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelut    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen sosiaali- ja terveystoimi    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry    
Talentia ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalo    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun sosiaali- ja terveyspalvelut    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åland hälso- och sjukvård, ÅHS    
Ämnesord

sosiaali- ja terveysala

harjoittelu

yrkeshögskoleexamen

ammattikorkeakoulututkinto

praktik

social- och hälsovårdsbranschen