Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28312/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitysluonnosta laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuoltolakia ja sosiaalihuoltolakia. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvästä harjoittelusta suoritettaisiin valtion varoista korvausta hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle, Helsingin kaupungille ja tietyin edellytyksin yksityisille palveluntuottajille. Harjoittelusta aiheutuu palvelujärjestelmälle välillisiä kustannuksia harjoittelun suunnittelun, harjoittelijan perehdytyksen ja ohjauksen sekä korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön muodossa. Ammattikorkeakoulut ovat maksaneet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa tekemiensä sopimusten perusteella korvausta harjoittelusta aiheutuviin kustannuksiin. Korvausten yhteismäärä on ollut noin 14,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaikkiin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyy ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jonka laajuus on tutkinnosta ja korkeakoulun opintosuunnitelmasta riippuen 75-120 opintopistettä. Ammattikorkeakouluopinnoista merkittävä osa tapahtuu käytännön harjoittelussa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on vaikuttaa siihen, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on tarjolla riittävästi harjoittelupaikkoja ja että opiskelijan saama ohjaus on laadukasta ja vastaa koulutukselle asetettuja tavoitteita. Esityksen tavoitteena on tukea mahdollisimman hyvät ammatilliset valmiudet omaavan henkilöstön valmistumista alalle. Muutos mahdollistaa ammattikorkeakoulujen maksamista korvauksista luopumisen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Liitteet:

HE laeiksi THlain ja SHlain muuttamisesta FI 230622.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE THlain ja SHlain muuttam §§ SV 230622.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.8.2022 klo 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa (lausuntopalvelu.fi). Lausunnon voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausunto lähetetään sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi), lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/28312/2021.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/28312/2021.

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Pyydämme huomioimaan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä Valtioneuvoston Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa:

Neuvotteleva virkamies Päivi Nygren, p. 0295163542, etunimi.sukunimi@gov.fi
Sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 0295163492, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hallintoylihoitajat ry    
Helsingin diakonissalaitos    
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hyvinvointiala Hali ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Högskolan på Åland    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelut    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky Kainuun sote    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky    
Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Kymsote    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin sairaanhoitopiirin ky    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ky    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun hyvinvointipalvelut    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Pohjanmaan hyvinvointialueen ky    
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin sosiaali- ja terveyspalvelut    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Phhyky    
Rovaniemen sosiaali- ja terveyspalvelut    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen sosiaali- ja terveystoimi    
Suomen Hammaslääkäriliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry    
Talentia ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveystalo    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun sosiaali- ja terveyspalvelut    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åland hälso- och sjukvård, ÅHS    
Asiasanat

sosiaali- ja terveysala

harjoittelu

yrkeshögskoleexamen

ammattikorkeakoulututkinto

praktik

social- och hälsovårdsbranschen